Mon projet 2 6

MB trucks celebrates its world premiere

05/07/21-FR bas de page

MB Trucks viert zijn wereld première

Liebherr ltm 1650 8 1 wasel luenen motiv2 300dpi 7b9 1

Herfststart voor de productie van  het serieproductiemodel van de eActros in Wörth am Rhein
Een actieradius tot 400 kilometer[1]; een batterijcapaciteit tot 420 kWh[2]
Indrukwekkende voertuigdynamiek en geweldig rijcomfort dankzij e-as met twee krachtige elektromotoren
Karin Rådström, lid van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Trucks: “We moeten erkennen dat transport een deel van het probleem is als het gaat om klimaatverandering. Tegelijkertijd kunnen en zullen we deel uitmaken van de oplossing. We beginnen met onze eActros die meer dan een half miljoen kilometer op de openbare weg heeft afgelegd. De eActros en zijn toegewijde services zijn een grote stap voor Mercedes-Benz Trucks en voor onze klanten op weg naar CO2-neutraal transport!”
Andreas von Wallfeld, Head of Sales & Marketing bij Mercedes-Benz Trucks: "De ontwikkeling van de eActros was gericht op de samenwerking met onze klanten. Vergeleken met de prototypes zijn verschillende kenmerken zoals bereik, aandrijfkracht en veiligheid aanzienlijk verbeterd in de serie -productiemodel."

Stuttgart – Op 30 juni 2021 viert Mercedes-Benz Trucks de wereldpremière van zijn batterij-elektrische eActros voor zwaar distributietransport. Mercedes-Benz Trucks luidt een nieuw tijdperk in met de lancering van de eerste elektrische serieproductietruck met een ster. “We moeten erkennen dat transport een deel van het probleem is als het gaat om klimaatverandering. Tegelijkertijd kunnen en zullen we deel uitmaken van de oplossing. We beginnen met onze eActros, die meer dan een half miljoen kilometer op de openbare weg heeft afgelegd”, zegt Karin Rådström, lid van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Trucks. Rådström is overtuigd van het concept en het marktpotentieel van de eActros: “De eActros en zijn toegewijde diensten zijn een grote stap voor Mercedes-Benz Trucks en voor onze klanten in de richting van CO2-neutraal transport.”

Nadat Mercedes-Benz Trucks op de IAA 2016 voor bedrijfsvoertuigen in Hannover het conceptvoertuig voor een heavy-duty distributievrachtwagen voor stedelijke gebieden had gepresenteerd, begonnen de praktische tests van tien eActros-prototypes in samenwerking met klanten in Duitsland en andere Europese landen in 2018. Het doel van de "eActros Innovation Fleet" was om in 2021 een serieklare eActros op de markt te brengen. "De ontwikkeling van de eActros was gericht op de samenwerking met onze klanten. Alles wat we van de Innovation Fleet hebben geleerd, wordt nu geïntegreerd in de serieproductie. Vergeleken met de prototypes zijn in het serieproductiemodel verschillende eigenschappen zoals actieradius, aandrijfkracht en veiligheid aanzienlijk verbeterd", legt Andreas von Wallfeld, hoofd Marketing, Sales en Services bij Mercedes-Benz Trucks, uit.

Het technologische hart van de eActros wordt gevormd door de aandrijfeenheid met twee geïntegreerde elektromotoren en een transmissie met twee snelheden. Beide motoren zorgen voor een indrukwekkend rijcomfort en een geweldige voertuigdynamiek, terwijl de stille en emissievrije elektrische aandrijving ervoor zorgt dat de truck ook kan worden gebruikt voor nachtleveringen en het binnenrijden van binnensteden met rijverboden voor dieselvoertuigen. Afhankelijk van de uitvoering haalt de eActros zijn stroom uit drie of vier accupacks – elk met een capaciteit van ongeveer 105 kWh[3]. Dankzij een maximaal vermogen van 420 kWh2 is een actieradius tot 400 kilometer1 realistisch. De eActros kan worden opgeladen met maximaal 160 kW: bij aansluiting op een regulier 400A DC-laadstation hebben de drie accu's iets meer dan 1 uur nodig om van 20 tot 80 procent op te laden[4]. "Zo is de eActros qua beschikbaarheid en prestaties perfect uitgerust voor zijn dagelijkse activiteiten in het distributievervoer", voegt von Wallfeld toe.

Om transportbedrijven stap voor stap te helpen bij de overstap naar elektromobiliteit, heeft Mercedes-Benz Trucks de eActros geïntegreerd in een uitgebreid systeem dat advies- en serviceproducten voor klanten omvat en op zijn beurt het best mogelijke voertuiggebruik, optimalisatie van de totale kosten en het opzetten van een laadinfrastructuur. Verder kenmerkt de elektrische truck zich door een hoge mate van digitalisering en connectiviteit.

Dit geldt ook voor de voertuigveiligheid. Met de nieuwste generatie Actros met conventionele dieselaandrijving heeft Mercedes-Benz Trucks al een indrukwekkende demonstratie gegeven van de veiligheidsstandaard die tegenwoordig op de weg mogelijk is en van wat de fabrikant doet om zijn visie op ongevallen- gratis rijden. Met de eActros houdt Mercedes-Benz Trucks niet alleen de actieve veiligheid nauwlettend in de gaten, bijvoorbeeld in de vorm van standaard geïnstalleerde systemen zoals MirrorCam, Sideguard Assist S1R of de vijfde generatie Active Brake Assist (ABA) met voetgangersdetectie , maar ook over uitdagingen in verband met elektrische voertuigen en hun hoogspanningssystemen.

Vanaf het najaar van 2021 wordt het serieproductiemodel geproduceerd in de grootste vrachtwagenassemblagefabriek van Mercedes-Benz Trucks in Wörth am Rhein. De afgelopen maanden zijn er intensieve voorbereidingen getroffen voor de nieuwe productieprocessen daar. Dit omvat de bouw van een nieuwe assemblagelijn. In een eerste fase zal het serieproductiemodel van de eActros beschikbaar zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Andere markten zullen volgen.

[1] De actieradius is intern onder optimale omstandigheden bepaald, inclusief 4 accupacks na voorconditionering in gedeeltelijk beladen distributieverkeer zonder aanhanger bij 20 °C buitentemperatuur.

[2] Dit komt ruwweg overeen met de energie-inhoud van de geïnstalleerde nieuwe batterijpakketten, inclusief veiligheids- en prestatielimieten om de werking van het systeem te behouden.

[3] Dit komt ongeveer overeen met de energie-inhoud van een nieuw batterijpakket, inclusief veiligheids- en prestatielimieten om de werking van het systeem te behouden.

[4] Gebaseerd op intern bepaalde empirische waarden onder optimale omstandigheden, waaronder een omgevingstemperatuur van 20°C.

Info MB trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/21

MB trucks célèbre sa première mondiale

Liebherr ltm 1650 8 1 wasel luenen motiv2 300dpi 7b9 1

Début d'automne pour la fabrication du modèle de série d'eActros à Wörth am Rhein
Une autonomie allant jusqu'à 400 kilomètres[1] ; une capacité de batterie allant jusqu'à 420 kWh[2]
Dynamique impressionnante du véhicule et grand confort de conduite grâce à l'essieu électrique avec deux moteurs électriques puissants
Karin Rådström, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et responsable de Mercedes-Benz Trucks : « Nous devons reconnaître que le transport fait partie du problème en ce qui concerne le changement climatique. En même temps, nous pouvons et nous ferons partie de la solution. Nous commençons par notre eActros qui a parcouru plus d'un demi-million de kilomètres sur la voie publique. L'eActros et ses services dédiés sont un grand pas pour Mercedes-Benz Trucks et pour nos clients vers un transport neutre en CO2 !
Andreas von Wallfeld, responsable des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz Trucks : « Le développement de l'eActros s'est concentré sur le partenariat avec nos clients. Par rapport aux prototypes, plusieurs caractéristiques telles que l'autonomie, la puissance d'entraînement et la sécurité ont été considérablement améliorées dans la série. -modèle de production."

Stuttgart – Le 30 juin 2021, Mercedes-Benz Trucks célèbre la première mondiale de son eActros électrique à batterie pour le transport de distribution de poids lourds. Mercedes-Benz Trucks annonce une nouvelle ère avec le lancement du premier camion électrique de série avec une étoile. « Nous devons reconnaître que le transport fait partie du problème en ce qui concerne le changement climatique. En même temps, nous pouvons et nous ferons partie de la solution. Nous commençons par notre eActros qui a parcouru plus d'un demi-million de kilomètres sur la voie publique », souligne Karin Rådström, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et responsable de Mercedes-Benz Trucks. Rådström est convaincu du concept et du potentiel de marché de l'eActros : « L'eActros et ses services dédiés sont un grand pas pour Mercedes-Benz Trucks et pour nos clients vers un transport neutre en CO2.

Après que Mercedes-Benz Trucks a présenté le véhicule concept d'un camion de distribution poids lourds pour les zones urbaines à l'IAA 2016 pour les véhicules utilitaires à Hanovre, les tests pratiques de dix prototypes eActros en coopération avec des clients en Allemagne et dans d'autres pays européens ont commencé. en 2018. L'objectif de la « flotte d'innovation eActros » était de lancer un eActros prêt pour la série sur le marché en 2021. « Le développement de l'eActros s'est concentré sur le partenariat avec nos clients. Tout ce que nous avons appris de la flotte d'innovation est maintenant Par rapport aux prototypes, plusieurs caractéristiques telles que l'autonomie, la puissance d'entraînement et la sécurité ont été considérablement améliorées dans le modèle de production en série », explique Andreas von Wallfeld, responsable du marketing, des ventes et des services chez Mercedes-Benz Trucks.

Au cœur technologique de l'eActros se trouve l'unité d'entraînement avec deux moteurs électriques intégrés ainsi qu'une transmission à deux vitesses. Les deux moteurs offrent un confort de conduite impressionnant et une excellente dynamique du véhicule, tandis que la propulsion électrique silencieuse et sans émission signifie que le camion peut également être utilisé pour les livraisons de nuit et l'entrée dans les centres-villes avec des interdictions de circulation pour les véhicules diesel. Selon la version, l'eActros est alimenté par trois ou quatre packs de batteries, chacun d'une capacité d'environ 105 kWh[3]. Grâce à une capacité maximale de 420 kWh2, une autonomie allant jusqu'à 400 kilomètres1 est réaliste. L'eActros peut être chargé jusqu'à 160 kW : lorsqu'ils sont connectés à une station de charge ordinaire de 400 A CC, les trois batteries ont besoin d'un peu plus d'une heure pour se charger de 20 à 80 %[4]. « Ainsi, l'eActros est parfaitement équipé pour ses opérations quotidiennes dans le transport de distribution en termes de disponibilité et de performances », ajoute von Wallfeld.

Afin d'aider les entreprises de transport étape par étape dans leur transition vers l'électromobilité, Mercedes-Benz Trucks a intégré l'eActros dans un système complet qui comprend des produits de conseil et de service pour les clients et, à son tour, la meilleure utilisation possible du véhicule, l'optimisation des coûts totaux. et la mise en place d'une infrastructure de recharge. De plus, le chariot électrique présente un degré élevé de numérisation et de connectivité.

Ceci s'applique également à la sécurité des véhicules. Avec la dernière génération de l'Actros à motorisation diesel conventionnelle, Mercedes-Benz Trucks a déjà fait une démonstration impressionnante du niveau de sécurité possible sur les routes aujourd'hui et de ce que fait le constructeur dans la poursuite de sa vision de l'accident. conduite libre. Avec l'eActros, Mercedes-Benz Trucks ne se contente pas de surveiller de près la sécurité active, par exemple sous la forme de systèmes installés de série tels que MirrorCam, Sideguard Assist S1R ou la cinquième génération d'Active Brake Assist (ABA) avec détection des piétons. , mais aussi sur les enjeux liés aux véhicules électriques et à leurs systèmes haute tension.

À partir de l'automne 2021, le modèle de série sera produit dans la plus grande usine de montage de camions de Mercedes-Benz Trucks à Wörth am Rhein. Ces derniers mois, des préparatifs intensifs ont été faits pour les nouveaux processus de production là-bas. Cela comprend la construction d'une nouvelle chaîne de montage. Dans une première phase, le modèle de série de l'eActros sera disponible en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, France, Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Norvège et Suède. D'autres marchés suivront.

[1] L'autonomie a été déterminée en interne dans des conditions optimales, incluant 4 packs batteries après préconditionnement en trafic de distribution partiellement chargé sans remorque à une température extérieure de 20 °C.

[2] Cela correspond approximativement au contenu énergétique des nouvelles batteries installées, y compris les limites de sécurité et de performance pour maintenir le fonctionnement du système.

[3] Cela correspond à peu près au contenu énergétique d'un nouveau bloc-batterie, y compris les limites de sécurité et de performance pour maintenir le fonctionnement du système.

[4] Basé sur des valeurs empiriques déterminées en interne dans des conditions optimales, y compris une température ambiante de 20 °C.

Info MB trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.