Mon projet 2 6

Mecalac commits to the rail sector with new MRail-Series...

12/10/21-FR bas de page

Mecalac zet zich in voor de spoorwegsector met nieuwe reeks machines uit de MRail-serie

Mecalac3

Mecalac, een wereldleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van compacte apparatuur voor stedelijke bouwplaatsen, heeft zijn positie in de spoorwegsector verder versterkt met de lancering van zijn gloednieuwe assortiment - de MRail-serie.

Bestaande uit vier nieuwe modellen: twee spoor-weggraafmachines op rupsen, de 106MRail en de 136MRail (van 10 tot 13 ton), en twee op wielen, de 156MRail en de 216MRail (van 15 tot 21 ton).

Mecalac zet zich in voor de spoorwegsector met nieuwe reeks machines uit de MRail-serie
Mecalac MRail-serie: de kracht van ervaring

Mecalac1

Na de 714MW RR, het langdurige succes van de 8MCR RR en de uitzonderlijke start van de 216MRail vorig jaar, biedt Mecalac nu een gloednieuwe reeks spoorweggraafmachines aan, de MRail-serie. De fabrikant werkt al meer dan 20 jaar samen met gerenommeerde spoorpartners en ontwikkelt inmiddels uitgebreide kennis en inzicht.

Mecalac is sterk gepositioneerd op de wereldmarkt en heeft een nieuwe divisie geopend die specifiek gericht is op de spoorwegindustrie, van onderzoek en ontwikkeling tot product- en verkoopondersteuning. De nieuwe divisie maakt gebruik van de assemblagelijnprocessen en kwaliteitsnormen van Mecalac, evenals het wereldwijde dealernetwerk.

De machines van de MRail-serie worden geassembleerd op de productielijnen van Mecalac. Dit geeft de fabrikant de middelen om aan de specifieke behoeften van deze markt te voldoen, terwijl hij profiteert van een solide industriële organisatie en de productbetrouwbaarheid garandeert.

Mecalac2

Vier MRail-machines: een oplossing voor elke bouwplaats

De spoormarkt is enorm en omvat nationale spoorwegen, particuliere sporen, trams en ondergrondse netwerken. Spoorbreedtes en voorschriften verschillen van land tot land. De eisen op de bouwplaats zijn ook heel verschillend, afhankelijk van of ze gericht zijn op onderhoud, modernisering of de aanleg van nieuwe sporen. Rekening houdend met deze parameters biedt de MRail-serie van Mecalac de perfecte machine voor uw behoeften.

De 106MRail en 136MRail rupsgraafmachines bouwen voort op het Mecalac MCR-concept. Dit concept, de samensmelting van een compacte lader en een graafmachine, combineert de snelheid en productiviteit van een lader met de 360° rotatie van een graafmachine. Ze zijn ontworpen om de ultieme utiliteitsmachine te zijn voor de meeste service- en onderhoudswerkzaamheden. Ze zijn ook ideaal voor werkzaamheden in tunnels of in krappe ruimtes.

De 106MRail is de kleinste machine uit de MRail-serie. Hij heeft standaard een tweedelige giek met offset en is extreem compact. Eenvoudig te bedienen, het is ook de ideale ondersteuning voor grotere machines.

De 136MRail biedt nog betere prestaties om de algehele productiviteit op nationale spoorwegnetwerken te verhogen. Het is uitgerust met tal van veiligheidsvoorzieningen en kan worden uitgerust met een pneumatisch systeem voor spooraanhangers en treinwagonremmen.

De wielgraafmachines 156MRail en 216MRail zijn gebaseerd op het Mecalac MWR-concept. Ze bieden oplossingen voor alle soorten rupsbanden en een hoge mate van bewegingsvrijheid, vooral bij het verplaatsen van de giek onder hoogtebeperkingen (zoals bovenleidingen).

Mecalac5

De 156MRail is perfect voor stedelijke netwerken, metro's en privésporen. Het is een middelgrote machine die voldoet aan de eisen van spoortoepassingen zonder de kostbare en complexe systemen die aan regelgeving zijn gekoppeld. Het is de gemakkelijkste en meest winstgevende oplossing voor het werken aan rails.

De 216MRail is de sterkste machine in het assortiment en is ontworpen voor de zwaarste klussen – zonder concessies te doen aan wendbaarheid, wendbaarheid en compactheid. Het is compatibel met de EN15746-regelgeving, de strengste regelgeving voor de spoorsector. Bovendien heeft hij een breed scala aan veiligheidsvoorzieningen en een pneumatisch systeem voor trailers.
Werken op rails was nog nooit zo eenvoudig met Mecalac

Deze nieuwe reeks spoor-weggraafmachines combineert hoge prestaties en wendbaarheid zodat u kunt werken met ongeëvenaarde bewegingsvrijheid in de zeer beperkte gebieden van de spoorwegindustrie.

Echte compactheid is niet alleen een kwestie van de achterradius. Het aangrenzende spoor niet belemmeren en werken in gebieden waar weinig ruimte beschikbaar is - aan de achterkant, aan de voorkant en in de hoogte - is echte compactheid.

Superieure balans is een belangrijk voordeel van de Mecalac MRail-serie. Het gepatenteerde ontwerp van onze gieken geeft de machine een uitstekende gewichtsverdeling voor balans en kracht. Voeg daarbij de unieke architectuur van Mecalac en u bereikt de beste stabiliteit in zijn klasse voor uitzonderlijke hefprestaties.

Mecalac4

Volledig direct zicht van 360° is een groot veiligheidsvoordeel voor zowel de machinist als de mensen op het terrein. Mecalac biedt ook unieke oplossingen: onderhoud vanaf de grond, ook voor het tanken, gemakkelijke toegang tot de cabine en ongeëvenaard zicht. Dit helpt u zelfs de meest complexe taken met een gerust hart aan te pakken.

Compactheid, stabiliteit, veiligheid, wendbaarheid, prestaties en veelzijdigheid - Mecalac's MRail-serie spoor-weggraafmachines bieden de beste oplossing op de markt.

De spoorindustrie is wereldwijd booming. Spoorweggraafmachines zijn niet alleen het beste gereedschap voor het onderhoud van bestaande netwerken, maar ook voor de aanleg van nieuwe sporen. Mecalac zet zich in om oplossingen te bieden die een revolutie teweeg zullen brengen in spoor-weggraafmachines en het leven van gebruikers zullen veranderen.

De fabrikant zal deze nieuwe modellen officieel lanceren op de internationale vakbeurs IAF, een van de belangrijkste evenementen in dit segment, die van 31 mei tot 2 juni 2022 in Münster, Duitsland, wordt gehouden.

NJC.© Info MECALAC  https://www.mecalac.com/en/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/10/21

Mecalac s'engage dans le ferroviaire avec la nouvelle gamme de machines MRail-Series

Mecalac3

Mecalac, leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements compacts pour les chantiers urbains, a encore renforcé sa position dans le secteur ferroviaire avec le lancement de sa toute nouvelle gamme, la MRail-Series.

Composée de quatre nouveaux modèles : deux pelles rail-route sur chenilles, la 106MRail et la 136MRail (de 10 à 13 tonnes), et deux sur roues, la 156MRail et la 216MRail (de 15 à 21 tonnes).

Mecalac s'engage dans le ferroviaire avec la nouvelle gamme de machines MRail-Series
Mecalac MRail-Series : la force de l'expérience

Après la 714MW RR, le succès durable de la 8MCR RR et le démarrage exceptionnel de la 216MRail l'année dernière, Mecalac propose désormais une toute nouvelle gamme de pelles rail-route, la MRail-Series. Le constructeur travaille depuis plus de 20 ans avec des partenaires ferroviaires renommés, développant entre-temps des connaissances et des connaissances approfondies.

Mecalac1

Mecalac est fortement positionné sur le marché mondial et a dévoilé une nouvelle division spécifiquement axée sur l'industrie ferroviaire, de la recherche et développement au support produit et commercial. La nouvelle division s'appuie sur les processus de chaîne d'assemblage et les normes de qualité de Mecalac, ainsi que sur son réseau mondial de concessionnaires.

Les machines MRail-Series sont assemblées sur les lignes de production de Mecalac. Cela donne au fabricant les moyens de répondre aux besoins spécifiques de ce marché, tout en bénéficiant d'une organisation industrielle solide et en garantissant la fiabilité des produits.

Quatre machines MRail : une solution pour chaque chantier

Le marché ferroviaire est vaste et comprend les chemins de fer nationaux, les voies privées, les tramways et les réseaux souterrains. L'écartement des voies et les réglementations varient d'un pays à l'autre. Les besoins des chantiers sont également très différents selon qu'ils portent sur l'entretien, la modernisation ou la construction de nouvelles voies. En tenant compte de ces paramètres, la série MRail de Mecalac propose la machine parfaite pour vos besoins.

Mecalac2

Les pelles sur chenilles 106MRail et 136MRail s'appuient sur le concept Mecalac MCR. Ce concept, la fusion d'une chargeuse compacte et d'une excavatrice, allie la vitesse et la productivité d'une chargeuse à la rotation à 360° d'une excavatrice. Ils sont conçus pour être la machine utilitaire ultime pour la majorité des travaux d'entretien et de maintenance. Ils sont également idéaux pour les travaux dans les tunnels ou dans les espaces restreints.

La 106MRail est la plus petite machine de la série MRail. Il est équipé de série d'une flèche en deux parties avec déport et est extrêmement compact. Facile à utiliser, c'est également l'unité de support idéale pour les plus grosses machines.

Le 136MRail offre des performances encore plus élevées pour augmenter la productivité globale sur les réseaux ferroviaires nationaux. Il est doté de nombreux dispositifs de sécurité et peut être équipé d'un système pneumatique pour les remorques ferroviaires et les freins des wagons.

Mecalac5

Les pelles sur pneus 156MRail et 216MRail sont basées sur le concept Mecalac MWR. Ils offrent des solutions pour tous les types de voies et une grande liberté de mouvement, notamment lors du déplacement de la rampe sous contraintes de hauteur (type caténaires).

Le 156MRail est parfait pour les réseaux urbains, les métros et les voies privées. C'est une machine de taille moyenne qui répond aux exigences des applications ferroviaires sans les systèmes coûteux et complexes liés à la réglementation. C'est la solution la plus simple et la plus rentable pour travailler sur des rails.

La 216MRail est la machine la plus puissante de la gamme et a été conçue pour les travaux les plus difficiles, sans aucun compromis sur la maniabilité, l'agilité et la compacité. Il est compatible avec la réglementation EN15746, la réglementation la plus stricte pour le secteur ferroviaire. De plus, il dispose d'un large éventail de fonctions de sécurité et d'un système pneumatique pour les remorques.
Travailler sur des rails n'a jamais été aussi simple avec Mecalac

Mecalac4

Cette nouvelle gamme de pelles rail-route associe hautes performances et agilité pour vous permettre de travailler avec une liberté de mouvement inégalée dans les domaines très contraints de l'industrie ferroviaire.

La véritable compacité n'est pas seulement une question de rayon arrière. Ne pas obstruer la voie adjacente et travailler dans des zones où très peu d'espace est disponible - à l'arrière, à l'avant et en hauteur - est une véritable compacité.

L'équilibre supérieur est un avantage clé de la série Mecalac MRail. La conception brevetée de nos flèches confère à la machine une répartition du poids exceptionnelle pour l'équilibre et la force. Ajoutez à cela l'architecture unique de Mecalac et vous obtenez la meilleure stabilité de sa catégorie pour des performances de levage exceptionnelles.

La visibilité directe à 360° est un avantage majeur en matière de sécurité à la fois pour l'opérateur et pour les personnes présentes sur le site. Mecalac propose également des solutions uniques : maintenance depuis le sol, y compris pour le ravitaillement, facilité d'accès à la cabine et visibilité imbattable. Cela vous permet d'aborder les tâches les plus complexes en toute sérénité.

Compacité, stabilité, sécurité, agilité, performances et polyvalence – les pelles rail-route de la série MRail de Mecalac offrent la meilleure solution du marché.

L'industrie ferroviaire est en plein essor dans le monde entier. Les pelles rail-route sont les meilleurs outils non seulement pour l'entretien des réseaux existants, mais aussi pour la construction de nouvelles voies. Mecalac s'engage à fournir des solutions qui vont révolutionner les pelles rail-route et changer la vie des utilisateurs.

Le constructeur lancera officiellement ces nouveaux modèles au salon international IAF, l'un des événements phares de ce segment, qui se tiendra à Münster, en Allemagne, du 31 mai au 2 juin 2022.

NJC.© Info MECALAC    https://www.mecalac.com/en/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.