Mon projet 2 6

Mine - Five reasons why Terex Trucks’ articulated haulers

04/08/21-FR bas de page

Vijf redenen waarom de knikdumpers van Terex Trucks een uitstekende keuze zijn voor zware tunnelprojecten

Five reasons why terex trucks articulated haulers are a great choice for tough tunnelling projects 01photo credit brenner basistunnel bbt se a10

 Europa is de thuisbasis van vele spoor-, weg- en kanaaltunnels. Omdat treinreizen een groener vervoermiddel is, zullen er in de regio de komende jaren meer tunnelprojecten tot stand komen. De Schotse fabrikant Terex Trucks legt uit waarom deze ondernemingen extra zware machines vereisen en hoe zijn knikdumpers de klus klaren in deze uitdagende werkomgevingen.

In heel Europa zijn er veel spannende tunnelprojecten aan de gang. Als onderdeel van het EU-initiatief voor duurzame mobiliteit bouwen Frankrijk en Italië momenteel een 57,5 ​​km lange hogesnelheidstunnel onder de Alpen tussen de steden Turijn en Lyon. Dit grote infrastructuurproject is de nieuwste toevoeging aan het Trans-European Network (TEN-T) en zal Zuidwest-Europa verbinden met Midden- en Oost-Europese landen, met als doel vrachtvrachtwagens van de Alpenwegen naar het spoor te verplaatsen.

Het is geen geheim dat aannemers extreem robuuste en zeer productieve machines nodig hebben om zo'n tunnel te bouwen. De knikdumpers van Terex Trucks, de TA300 en TA400, presteren beproefd in de zwaarste toepassingen. Met zijn robuuste, betrouwbare knikdumpers is Terex Trucks klaar voor zwaardere tunnelprojecten in heel Europa. Maar wat maakt deze machines zo geschikt?
1. Maximale uptime voor een 24-uurs werkschema

Tunnelen is geen negen-tot-vijf-klus: de projecten werken meestal volgens een zeer strak schema, wat betekent dat de machines die in de tunnel werken een intensief schema moeten volgen en meestal de klok rond draaien, zeven dagen per week. Elke ongeplande uitvaltijd kan vertragingen veroorzaken en de kosten verhogen, dus machinebetrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke vereisten.

Om maximale inzetbaarheid te garanderen, gebruikt Terex Trucks een duurzame transmissievloeistof die de intervallen voor olieverversing verlengt. De TA300 heeft een onderhoudsinterval van 4.000 uur en de transmissie van de TA400 heeft een olieverversingsinterval van 6.000 uur. Terex Trucks heeft ook de onderhoudslevensduur van de hydraulische aandrijfvloeistof verlengd tot 4.000 uur. Dit verhoogt niet alleen de uptime; de vermindering van het verbruik en de verwijdering van vloeistoffen helpt klanten ook om de milieu-impact van hun activiteiten tot een minimum te beperken.

De magnetische aanzuigfilters van de machines verbeteren de beschikbaarheid van de machine verder door het risico te verkleinen dat verontreinigingen het hydraulische systeem binnendringen. Dit houdt de hydraulische olie schoner en verlengt de levensduur van de hydraulische componenten.
2. Operationele veiligheid

Met de uitlaatrem van de TA300 en TA400 hoeven machinisten de remmen niet te gebruiken bij het afdalen van een helling in een tunnel. De modulerende transmissievertrager van de machine is gekoppeld aan een efficiënte uitlaatrem en volledig gesloten oliegekoelde meerschijfremmen, om een ​​hoge mate van machinebesturing en operationele veiligheid te bieden.

Bij het werken in een tunnel is zichtbaarheid essentieel. Om veilige operaties te garanderen, zijn Terex Trucks-dumpers uitgerust met effectieve communicatie over gevarenzones, inclusief indicatoren voor links en rechts, evenals richtingaanwijzers, vaak ondersteund door extra ondersteunende lichten. Een in de cabine gemonteerd zwaailicht zorgt voor een helderdere lichtopbrengst, zelfs onder zware omstandigheden, en het achteruitrijdalarm en het knipperlicht waarschuwen iedereen in het pad van de transporteur dat deze achteruit rijdt.

Five reasons why terex trucks articulated haulers are a great choice for tough tunnelling projects 02 785

3. Aangedreven door sterke en zuinige motoren

Het uitgraven van een tunnel zorgt voor tonnen puin. Om de rotsen uit de weg te ruimen, moeten transporteurs soms vele kilometers rijden om het einde van de tunnel te bereiken, waarbij ze met hun tonladingen hellingen op en neer gaan. Dit stelt de uitrusting op de proef en om efficiënte prestaties te leveren, is een krachtige motor essentieel.

Dankzij een aandrijflijn die perfect is afgestemd op de motor, leveren Terex Trucks-dumpers krachtige prestaties en blinken ze uit in veeleisende werkomgevingen. De TA300 en TA400 zijn beide uitgerust met Scania-motoren. De TA300 wordt aangedreven door een Scania DC9-motor, die een brutovermogen van 370 pk (276 kW) en een maximumkoppel van 1880 Nm ontwikkelt, en de Scania DC13-motor van de TA400 ontwikkelt een brutovermogen van 331 kW (444 pk) en een maximumkoppel van 2.255 Nm (1663 lbf ft).

Zowel de TA300 als de TA400 zijn onlangs geüpdatet met een motor die voldoet aan de EU-Stage V-emissie en kunnen nu bogen op een verlaging van het brandstofverbruik tot wel 7% (vergeleken met de Stage IV-machines). Deze verbetering wordt bereikt met geavanceerde motorregeling en effectieve brandstofinjecties. In combinatie met zijn nieuwste upgrade naar een zeer efficiënte 8-versnellingsbak, levert de Stage V TA300 zelfs een brandstofbesparing tot 10% op.

De TA300 en TA400 worden geleverd met drietraps aangezogen luchtfiltratie, die een betere motorbescherming biedt om de onderhoudsintervallen te verlengen. Een effectieve vermogen-gewichtsverhouding van de dumpers zorgt ervoor dat het materiaal zo snel mogelijk wordt verplaatst.
4. Een comfortabele werkomgeving

Werken in een tunnel is niet alleen een uitdaging voor machines, maar het is ook een moeilijke omgeving voor operators. Daarom heeft Terex Trucks het bestuurderscomfort verbeterd en de cabines van de TA300 en TA400 geüpgraded met een hoogwaardig verwarmings- en airconditioningsysteem. De afdichtingselementen hebben onder druk staande eigenschappen geïnstalleerd, waardoor de temperatuur in de cabine stabiel blijft en het binnendringen van deeltjes tot een minimum wordt beperkt.
5. Gemakkelijk te onderhouden

Vooral bij tunnelprojecten is het onderhoudsgemak van belang wanneer aannemers een aanhanger kiezen. Om de beschikbaarheid van machines te vergroten, moet het onderhoud zo eenvoudig en veilig mogelijk zijn. Zowel de TA300 als de TA400 hebben een volledig kantelbare cabine voor gemakkelijke toegang, en dankzij de elektronisch verhoogde motorkap kunnen technici de motorservicepunten snel bereiken. Bovendien kan het meeste onderhoud op grondniveau worden uitgevoerd en is het niet nodig om meerdere onderdelen te verwijderen.

Met het Terex Trucks Haul Track Telematics-systeem weten klanten altijd hoe hun trekkers presteren, wat helpt om het onderhoud beter te plannen. Als een machine ondermaats presteert, merken klanten dat, wat betekent dat ze eventuele problemen snel kunnen detecteren en onderzoeken.

Momenteel demonstreren vijf vrachtwagens van Terex Trucks hun krachtige prestaties in het grootste tunnelbouwproject van Hong Kong, de Central Kowloon Route. De vooraanstaande Franse aannemer Bouygues Travaux Publics koos twaalf TA400-dumpers voor deze veeleisende klus en is onder de indruk van de efficiëntie van de machines.

"Bij Terex Trucks hebben we meer dan 80 jaar ervaring in het bouwen van robuuste, betrouwbare off-highway-dumpers", zegt Paul Douglas, algemeen directeur. “Dit sterke transporttraditie wordt weerspiegeld in onze producten van vandaag. De TA300 en TA400 zijn eenvoudige machines die de klus klaren, wat er ook gebeurt.”

Info Terex TRUCKS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/08/21

Cinq raisons pour lesquelles les tombereaux articulés de Terex Trucks sont un excellent choix pour les projets de creusement de tunnels difficiles

Five reasons why terex trucks articulated haulers are a great choice for tough tunnelling projects 01photo credit brenner basistunnel bbt se a10

 L'Europe abrite de nombreux tunnels ferroviaires, routiers et canaux. Le train étant un mode de transport plus écologique, la région verra davantage de projets de creusement de tunnels voir le jour au cours des prochaines années. Le constructeur écossais Terex Trucks explique pourquoi ces entreprises nécessitent des machines très résistantes et comment ses tombereaux articulés font le travail dans ces environnements de travail difficiles.

Dans toute l'Europe, de nombreux projets passionnants de creusement de tunnels sont en cours. Dans le cadre de l'initiative de l'UE pour la mobilité durable, la France et l'Italie construisent actuellement un tunnel de base ferroviaire à grande vitesse de 57,5 ​​km (36 mi) sous les Alpes entre les villes de Turin et Lyon. Ce grand projet d'infrastructure est le dernier ajout au réseau transeuropéen (RTE-T) et reliera l'Europe du sud-ouest aux pays d'Europe centrale et orientale, dans le but de déplacer les camions de fret des routes alpines vers le rail.

Ce n'est un secret pour personne que pour construire un tel tunnel, les entrepreneurs ont besoin de machines extrêmement robustes et hautement productives. Les tombereaux articulés de Terex Trucks, les TA300 et TA400, ont fait leurs preuves dans les applications les plus difficiles. Avec ses tombereaux articulés robustes et fiables, Terex Trucks est prêt pour des projets de creusement de tunnels plus difficiles à travers l'Europe. Mais qu'est-ce qui fait que ces machines sont si bien adaptées ?
1. Disponibilité maximale pour un horaire de travail de 24 heures

Le creusement de tunnels n'est pas un travail de neuf à cinq : les projets fonctionnent généralement selon un calendrier très serré, ce qui signifie que les machines travaillant dans le tunnel doivent suivre un calendrier intense et fonctionner généralement 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Tout temps d'arrêt imprévu peut entraîner des retards et augmenter les coûts, la fiabilité et la disponibilité des machines sont donc des exigences importantes.

Pour garantir une disponibilité maximale, Terex Trucks utilise un liquide de transmission longue durée qui prolonge les intervalles de vidange d'huile. Le TA300 a un intervalle d'entretien de 4 000 heures et la transmission du TA400 a un intervalle de vidange d'huile de 6 000 heures. Terex Trucks a également prolongé la durée de vie du fluide hydraulique d'actionnement à 4 000 heures. Cela n'augmente pas seulement la disponibilité ; la réduction de la consommation et de l'élimination des fluides aide également les clients à minimiser l'impact environnemental de leurs opérations.

Les filtres d'aspiration magnétiques des machines améliorent encore la disponibilité de la machine en réduisant le risque de pénétration de contaminants dans le système hydraulique. Cela maintient l'huile hydraulique plus propre et prolonge les cycles de vie des composants hydrauliques.
2. Sécurité opérationnelle

Avec le frein sur échappement des TA300 et TA400, les opérateurs n'ont pas besoin d'utiliser les freins lorsqu'ils descendent une pente dans un tunnel. Le ralentisseur de transmission modulant des machines est couplé à un frein sur échappement efficace et à des freins multidisques refroidis par huile entièrement fermés, pour fournir des niveaux élevés de contrôle de la machine et de sécurité opérationnelle.

Lorsque vous travaillez dans un tunnel, la visibilité est la clé. Pour assurer la sécurité des opérations, les tombereaux Terex Trucks sont équipés de communications efficaces pour les zones à risques, notamment des indicateurs pour la gauche et la droite ainsi que des feux directionnels, souvent soutenus par des feux de support supplémentaires. Une balise clignotante montée dans la cabine fournit une sortie lumineuse plus brillante même dans des conditions difficiles, et l'alarme sonore inversée et la lumière clignotante avertissent toute personne se trouvant sur la trajectoire du tombereau qu'il recule.

Five reasons why terex trucks articulated haulers are a great choice for tough tunnelling projects 02 785

3. Propulsé par des moteurs puissants et économes en carburant

L'excavation d'un tunnel crée des tonnes de débris. Pour déplacer les roches à l'écart, les tombereaux doivent parfois parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre le bout du tunnel, en montant et descendant des pentes avec leur charge de tonnes. Cela met l'équipement à l'épreuve, et pour offrir des performances efficaces, un moteur puissant est essentiel.

Grâce à une transmission parfaitement adaptée au moteur, les tombereaux Terex Trucks offrent des performances puissantes et excellent dans les environnements de travail exigeants. Les TA300 et TA400 sont tous deux équipés de moteurs Scania. Le TA300 est propulsé par un moteur Scania DC9, qui développe une puissance brute de 370 ch (276 kW) et un couple maximal de 1387 lbf ft (1880 Nm), et le moteur Scania DC13 du TA400 développe une puissance brute de 331 kW (444 ch) et un couple maximal de 2 255 Nm (1 663 lbf ft).

Le TA300 et le TA400 ont récemment été mis à jour avec un moteur conforme aux normes d'émission EU-Stage V et offrent désormais une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 7 % (par rapport aux machines Stage IV). Cette amélioration est obtenue grâce à un contrôle moteur avancé et à des injections de carburant efficaces. En combinaison avec sa dernière mise à niveau vers une transmission à 8 vitesses très efficace, le Stage V TA300 permet même des économies de consommation de carburant allant jusqu'à 10 %.

Les TA300 et TA400 sont équipés d'une filtration d'air aspirée en trois étapes, qui offre une protection accrue du moteur pour allonger les intervalles d'entretien. Un rapport puissance/poids efficace des tombereaux garantit que les matériaux sont déplacés le plus rapidement possible.
4. Un environnement de travail confortable

Travailler dans un tunnel n'est pas seulement un défi pour les machines, c'est aussi un environnement difficile pour les opérateurs. C'est pourquoi Terex Trucks a amélioré le confort de l'opérateur et modernisé les cabines des TA300 et TA400 avec un système de chauffage et de climatisation haute performance. Les éléments d'étanchéité ont des propriétés de pression installées, ce qui aide à maintenir la température dans la cabine stable et minimise la pénétration de particules.
5. Facile à entretenir

Pour les projets de tunnels en particulier, la facilité d'entretien est importante lorsque les entrepreneurs choisissent un transporteur. Pour augmenter la disponibilité des machines, l'entretien doit être aussi simple et sûr que possible. Les TA300 et TA400 ont une cabine entièrement inclinable pour un accès facile, et le capot surélevé électroniquement permet aux techniciens d'atteindre rapidement les points d'entretien du moteur. De plus, la plupart des opérations de maintenance peuvent être effectuées au niveau du sol et il n'est pas nécessaire de retirer plusieurs pièces.

Avec le système de télématique Terex Trucks Haul Track, les clients connaissent toujours les performances de leurs tombereaux, ce qui permet de mieux planifier la maintenance. Si une machine est sous-performante, les clients le remarqueront, ce qui signifie qu'ils peuvent détecter et enquêter rapidement sur tout problème.

Actuellement, cinq transporteurs Terex Trucks présentent leurs puissantes performances dans le plus grand projet de construction de tunnel de Hong Kong, la Central Kowloon Route. L'éminent entrepreneur français Bouygues Travaux Publics a choisi douze tombereaux TA400 pour ce travail exigeant et est impressionné par l'efficacité des machines.

« Chez Terex Trucks, nous avons plus de 80 ans d'expérience dans la construction de tombereaux tout-terrain robustes et fiables », déclare Paul Douglas, directeur général. « Ce solide héritage de transport se reflète aujourd'hui dans nos produits. Les TA300 et TA400 sont des machines simples qui font le travail, quoi qu'il arrive.

Info Terex Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 03/08/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.