Mon projet 2 6

New Aggreko initiative drives hydrogen power

02/11/21-FR bas de page

Nieuw Aggreko-initiatief stimuleert waterstofstroom

Steel1 2

Tijdelijke energiespecialist Aggreko heeft een Greener Upgrades-initiatief gelanceerd dat de lancering van nieuwe producten zal omvatten, waaronder generatoren op waterstof en een online emissieschatter.

Met Greener Upgrades zal het bedrijf tegen het einde van het jaar £ 30 miljoen investeren om de introductie van duurzame on-site oplossingen en nieuwe technologie te versnellen.
Aggreko gaat groen Groenere upgrades zijn ontworpen om de introductie van duurzame on-site oplossingen en nieuwe technologieën te helpen versnellen.

Onder de nieuwe releases zullen waterstofstroomopwekkingseenheden en brandstofcellen geïntegreerd met batterijopslag zijn, om een ​​hybride oplossing van 45 kVA te vormen.

Aggreko heeft onlangs ook een demonstrator met een waterstofverbrandingsgenerator van 50 kVA getest, geproduceerd in samenwerking met de ontwikkelaar van waterstofoplossingen CMB.TECH.

Het bedrijf investeert nu in 10 extra eenheden en werkt ook samen met klanten en partners om het waterstofgebruik voor tijdelijke stroom te valideren.

Er wordt ook een brandstofceldemonstratie-eenheid ontwikkeld om het gebruik van emissievrije waterstoftechnologie in Aggreko's overkappingsaccu-oplossing mogelijk te maken.

Dit volgt op de introductie van Stage V-generatoren met ultralage emissie, die voldoen aan de richtlijn voor middelgrote verbrandingsinstallaties (MCPD) in het kader van het Clean Air Policy Package van de Europese Commissie.

Ondertussen zal de lancering van een nieuwe online schatter in de komende maanden duurzaamheidsbesparingen ter plaatse mogelijk maken door het niveau van vermindering van CO2, lokale emissies en brandstof te meten, bevestigde Aggreko.

De tool is bedoeld als een indicator van wat mogelijk zou kunnen zijn voorafgaand aan een volledige beoordeling van het project.

Greener Upgrades maakt deel uit van Aggreko's bredere Net Zero-strategie om het dieselverbruik van klantoplossingen met ten minste 50% en de lokale luchtkwaliteitsemissies in zijn oplossingen met 50% te verminderen, terwijl tegen 2030 netto-nul-emissies voor al zijn activiteiten worden bereikt.

Het bedrijf heeft onlangs een aantal producten met lage emissie op de markt gebracht, zoals batterijopslagsystemen die zijn ontworpen om de looptijd van thermische generatoren te verkorten.

Chris Rason, Managing Director van Aggreko, beschreef het managen van de energietransitie als "veruit een van de grootste uitdagingen voor de industrie van vandaag."

"Hoewel recente gebeurtenissen veranderingen moeilijker hebben gemaakt, is er nu een mogelijkheid om 'beter terug te bouwen' door apparatuur te kiezen die een groene bouwhausse op gang kan brengen.

"We zijn bevoorrecht dat we al velen op hun reis kunnen ondersteunen en verwelkomen alle nieuwe gesprekken als gevolg van dit initiatief."
NJC.© Info AGGREKO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/11/21

La nouvelle initiative d'Aggreko stimule l'énergie hydrogène

Steel1 2

Le spécialiste temporaire de l'électricité Aggreko a lancé une initiative de mise à niveau plus verte qui verra le lancement de nouveaux produits, notamment des générateurs à hydrogène et un estimateur d'émissions en ligne.

Greener Upgrades verra la société investir 30 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année pour accélérer l'adoption de solutions durables sur site et de nouvelles technologies.
Aggreko passe au vert Greener Upgrades est conçu pour aider à accélérer l'adoption de solutions durables sur site et de nouvelles technologies.

Parmi les nouveautés figureront des unités de production d'électricité à hydrogène et des piles à combustible intégrées au stockage par batterie, pour former une solution hybride de 45 kVA.

Aggreko a également récemment testé un démonstrateur de groupe électrogène à combustion à hydrogène de 50 kVA, produit en partenariat avec le développeur de solutions hydrogène CMB.TECH.

L'entreprise investit désormais dans 10 unités supplémentaires et travaille également avec ses clients et partenaires pour valider l'utilisation de l'hydrogène pour l'électricité temporaire.

Une unité de démonstration de pile à combustible est également en cours de développement pour permettre l'utilisation de la technologie de l'hydrogène à zéro émission dans la solution de batterie de stockage de la canopée d'Aggreko.

Cela fait suite à la sortie de générateurs Stage V à très faibles émissions, conformes à la directive sur les installations de combustion moyenne (MCPD) dans le cadre du Clean Air Policy Package de la Commission européenne.

Parallèlement, le lancement d'un nouvel estimateur en ligne au cours des prochains mois permettra de réaliser des économies de durabilité sur place en mesurant le niveau de réduction de CO2, d'émissions locales et de carburant, a confirmé Aggreko.

L'outil est conçu comme un indicateur de ce qui pourrait être possible avant une évaluation complète du projet.

Greener Upgrades fait partie de la stratégie plus large Net Zero d'Aggreko visant à réduire le carburant diesel utilisé par les solutions client d'au moins 50 % et les émissions locales de qualité de l'air dans ses solutions de 50 %, tout en atteignant des émissions nettes nulles dans toutes ses opérations, d'ici 2030.

La société a récemment lancé un certain nombre de produits à faibles émissions, tels que des systèmes de stockage de batteries conçus pour réduire la durée de fonctionnement des générateurs thermiques.

Chris Rason, directeur général d'Aggreko, a décrit la gestion de la transition énergétique comme "de loin l'un des plus grands défis pour l'industrie aujourd'hui".

« Alors que les événements récents ont rendu les changements plus difficiles, il existe désormais une opportunité de « reconstruire en mieux » en choisissant des équipements qui peuvent lancer un boom de la construction verte.

« Nous avons le privilège de soutenir déjà de nombreuses personnes dans leur voyage et accueillons toute nouvelle conversation à la suite de cette initiative. »
NJC.© Info AGGREKO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 01/11/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.