Sigma nl 20230327

New GreenTech Blockchain platform promises to monetise in-ground Mineral Assets

29/03/22-FR Bas de page

Nieuw GreenTech Blockchain-platform belooft inkomsten te genereren met minerale activa in de grond

GoldNature's Vault, een GreenTech-platform dat is ontworpen om de financiering van impactinvesteringen ter bestrijding van klimaatverandering en ecosysteemschade te versnellen, heeft vandaag zijn startfinancieringsronde, Board en Advisors aangekondigd, en een verwacht eerste tokenisatieproject om geld te verdienen met het behoud van in de grond gelegen goudafzettingen, waarbij de milieu-impact van fysieke mijnbouw.

"Het bouwen van een uniek platform waarmee iedereen impactinvesteringsprojecten over de hele wereld kan financieren, is een erfenis waar iedereen bij Nature's Vault trots op is om deel van uit te maken", aldus oprichter en CEO Phil Rickard. "We brengen onze baanbrekende aanpak voor het tokeniseren van ESG-projecten en natuurlijk kapitaal om de klimaatverandering op een transparante manier te helpen verminderen via gedistribueerde grootboektechnologie en een platform dat kan worden gerepliceerd en opgeschaald voor toekomstige groei."

Nature's Vault creëert een platform dat is gebouwd op de blockchain om projecten te symboliseren die gericht zijn op het behoud van natuurlijk kapitaal - de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Het oorspronkelijke project vermijdt de milieu-impact en koolstofemissies die verband houden met goudwinning door tokenisatie te gebruiken om de waarde van in de grond gelegen goudafzettingen te gelde te maken door gekwantificeerde bewezen goudreserves in een beveiligde mijn te behouden. 's Werelds eerste gelinkte investering in goudbehoud zonder koolstof.

De "Legacy Token", die naar verwachting in de eerste helft van 2022 wordt gelanceerd, zal de waarde van goudactiva ontsluiten, zonder de negatieve milieu-impact die gepaard gaat met mijnbouw op enkele van 's werelds meest ongerepte locaties. De Legacy Token is ontworpen om een ​​netto-nul toekomst te bereiken en om ervoor te zorgen dat fractioneel eigendom van activa transparant en onweerlegbaar is door alle transacties op een veilige blockchain vast te leggen.

Beveiligt startfinanciering van CDI

Nature's Vault heeft ook aangekondigd dat het startkapitaal heeft verkregen van een consortium van internationale technologie-investeerders onder leiding van CDI, een in Azië gevestigde aanbieder van biometrische en data-analyseplatforms, met seriële ondernemer Irawan Mulyadi als onafhankelijk directeur.

"Nature's Vault heeft een bewezen leiderschap dat FinTech en vooruitgang op het gebied van natuurlijke hulpbronnen combineert om alle investeerders een platform te bieden dat de kracht van digitale activa benut om de klimaatverandering te verminderen, de biodiversiteit te behouden en terug te investeren in de getroffen lokale gemeenschappen", aldus de heer Mulyadi.

Ervaren teamleiderschap

Building Nature's Vault is een wereldwijd, zeer ervaren team van ondernemers, investeerders en leidinggevenden op het gebied van ESG, mijnbouw, FinTech en financiën, waaronder:

    Phil Rickard, CEO en oprichter: Phil is een wereldwijde ondernemer die ondernemingen heeft opgericht en ontwikkeld die zich richten op natuurlijke hulpbronnen, hernieuwbare energie, FinTech en kunstmatige intelligentie. Hij was CEO en eigenaar van een van de grootste mobiele betalingsbedrijven in Zuidoost-Azië en was oprichter en executive vice-president van het aan de NASDAQ genoteerde ActiveIQ Technologies. Phil was ook voorzitter en CEO van een energiebedrijf dat genoteerd staat op de Singapore Exchange en stichtend voorzitter van de Singapore Stock Exchange Association.

Michael Harrison, voorzitter: Michael is een ondernemer en investeerder die over de hele wereld grondstoffen-, energie- en biotechbedrijven heeft opgebouwd die zich richten op een duurzame toekomst. Hij heeft 35 jaar ervaring in investeringsbankieren en was CEO van twee Indonesische mijnbouwbedrijven die grote middelen ontwikkelden, wat resulteerde in succesvolle exits van in totaal meer dan $ 1 miljard.

Paul Matysek, directeur: Paul is een van Canada's toonaangevende ontwikkelaars van natuurlijke hulpbronnen, met een recente focus op metalen die essentieel zijn voor een duurzame toekomst door meer gebruik te maken van elektrische batterijopslag. Als serie-ondernemer, geochemicus en geoloog met meer dan 40 jaar ervaring in de mijnindustrie, heeft Paul zich gericht op de exploratie, ontwikkeling en verkoop van vijf openbare bedrijven, met een totale waarde van bijna $ 3 miljard. Hij werd in 2018 uitgeroepen tot EY Entrepreneur of the Year for Mining & Resources.

 Dr. John Wiebe, directeur: John is een vroege leider op het gebied van zakendoen en duurzaamheid, en brengt het bedrijfsleven en de overheid samen om de gezondheid van de planeet te waarborgen door middel van economische ontwikkeling. Hij richtte de GLOBE Foundation op in 1993 en werd in 2011 erkend als een van Canada's Clean16, een van de 16 personen die het meest hebben gedaan om duurzaamheid en schoon kapitalisme in Canada te bevorderen.

Irawan Mulyadi, directeur: Irawan is een seriële IT-ondernemer met uitgebreide ervaring in het strategisch gebruik van informatietechnologie in een breed scala van gebieden, waaronder betalingssystemen, sociale media, e-commerce, eHealth en mobiele toepassingen. De internationale ervaring van Iraqan omvat een breed scala aan opdrachten van analyse tot implementatie.

Willie Chang, FinTech-adviseur: Willie is de CEO van Hg Exchange, een particuliere beurs die is gevormd door een alliantie van toonaangevende financiële tussenpersonen, met een individuele vergunning en gereguleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore. Hij heeft 20 jaar ervaring in fintech, investeringsbankieren en managementadvies.

Jason Wagner, Senior Adviseur: Jason heeft 30 jaar internationale ervaring in financiële dienstverlening, strategieadvies en senior executive talent. Hij adviseert over Web 3.0/Blockchain-technologieën, talent en bedrijfsontwikkeling.

Nature's Vault LLC ontwikkelt een GreenTech-platform om de financiering van impactinvesteringen gericht op het tegengaan van klimaatverandering en ecosysteemschade te versnellen. Nature's Vault, gelanceerd in 2022, verwacht als een van de eersten een door blockchain aangedreven platform te creëren om projecten te symboliseren die gericht zijn op het behoud van natuurlijk kapitaal - de natuurlijke hulpbronnen van de planeet.

Het eerste project van het bedrijf omvat het vermijden van de milieu-impact en koolstofemissies die verband houden met goudwinning, terwijl tokenisatie wordt gebruikt om de waarde van in de grond gelegen goudafzettingen te behouden. Nature's Vault is actief en aanwezig in Noord-Amerika en Azië.
NJC.© Info Nature's Vault

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/03/22

La nouvelle plateforme GreenTech Blockchain promet de monétiser les actifs miniers souterrains

GoldNature's Vault, une plate-forme GreenTech conçue pour accélérer le financement des investissements d'impact luttant contre le changement climatique et les dommages aux écosystèmes, a annoncé aujourd'hui son cycle de financement de démarrage, son conseil d'administration et ses conseillers, et un premier projet de tokenisation attendu pour monétiser la préservation des gisements d'or souterrains en évitant le l'impact environnemental de l'exploitation minière physique.

"La création d'une plateforme unique en son genre qui permet à quiconque de financer des projets d'investissement à impact dans le monde entier est un héritage dont tout le monde chez Nature's Vault est fier de faire partie", a déclaré le fondateur et PDG Phil Rickard. "Nous apportons notre approche révolutionnaire pour symboliser les projets ESG et les actifs du capital naturel afin d'aider à atténuer le changement climatique de manière transparente via une technologie de grand livre distribué et une plate-forme qui peut être reproduite et mise à l'échelle pour une croissance future."

Nature's Vault crée une plate-forme basée sur la blockchain pour symboliser des projets axés sur la préservation du capital naturel - les ressources naturelles de la planète. Son projet initial évite l'impact environnemental et les émissions de carbone liées à l'extraction de l'or en utilisant la tokenisation pour monétiser la valeur des gisements d'or souterrains en préservant des réserves d'or prouvées quantifiées dans une mine sécurisée. Le premier investissement lié à la préservation de l'or sans carbone au monde.

Son "Legacy Token", dont le lancement est prévu au premier semestre 2022, débloquera la valeur des actifs aurifères, sans l'impact environnemental négatif associé à l'exploitation minière dans certains des endroits les plus vierges du monde. Le Legacy Token est conçu pour atteindre un avenir net zéro et pour garantir que la propriété fractionnée des actifs est transparente et irréfutable en enregistrant toutes les transactions sur une blockchain sécurisée.

Obtient un financement de démarrage du CDI

Nature's Vault a également annoncé avoir obtenu un financement de démarrage d'un consortium d'investisseurs technologiques internationaux dirigé par CDI, un fournisseur asiatique de plateformes de biométrie et d'analyse de données, avec l'entrepreneur en série Irawan Mulyadi en tant que directeur indépendant.

"Nature's Vault a un leadership éprouvé qui combine les prouesses de la FinTech et des ressources naturelles pour offrir à tous les investisseurs une plate-forme qui exploite la puissance des actifs numériques pour atténuer le changement climatique, préserver la biodiversité et réinvestir dans les communautés locales touchées", a déclaré M. Mulyadi.

Leadership d'équipe expérimenté

Building Nature’s Vault est une équipe mondiale très expérimentée d’entrepreneurs, d’investisseurs et de cadres dans les domaines ESG, minier, FinTech et finance, notamment :

Phil Rickard, PDG et fondateur : Phil est un entrepreneur mondial qui a fondé et développé des entreprises axées sur les ressources naturelles, les énergies renouvelables, la FinTech et l'intelligence artificielle. Il a été PDG et propriétaire de l'une des plus grandes sociétés de paiement mobile en Asie du Sud-Est et a été fondateur et vice-président exécutif d'ActiveIQ Technologies, cotée au NASDAQ. Phil a également été président-directeur général d'une société énergétique cotée à la bourse de Singapour et président fondateur de la Singapore Stock Exchange Association.

Michael Harrison, président : Michael est un entrepreneur et un investisseur qui a créé des sociétés de ressources, d'énergie et de biotechnologie dans le monde entier en se concentrant sur un avenir durable. Il a 35 ans d'expérience dans la banque d'investissement et a été PDG de deux sociétés minières indonésiennes qui ont développé des ressources majeures, aboutissant à des sorties réussies totalisant plus d'un milliard de dollars.

Paul Matysek, directeur : Paul est l'un des principaux développeurs de ressources naturelles au Canada, avec un accent récent sur les métaux qui sont essentiels à un avenir durable grâce à une plus grande utilisation du stockage des batteries électriques. Entrepreneur en série, géochimiste et géologue avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie minière, Paul s'est concentré sur l'exploration, le développement et la vente de cinq sociétés ouvertes, d'une valeur totale de près de 3 milliards de dollars. Il a reçu le prix EY Entrepreneur of the Year for Mining & Resources en 2018.

 Dr John Wiebe, directeur : John est l'un des premiers leaders dans le domaine des affaires et de la durabilité, rassemblant les entreprises et le gouvernement pour assurer la santé de la planète grâce au développement économique. Il a créé la Fondation GLOBE en 1993 et ​​a été reconnu en 2011 comme l'un des Clean16 du Canada, l'une des 16 personnes qui ont fait le plus pour faire progresser la durabilité et le capitalisme propre au Canada.

Irawan Mulyadi, directeur : Irawan est un entrepreneur informatique en série possédant une vaste expérience dans l'utilisation stratégique des technologies de l'information dans divers domaines, notamment les systèmes de paiement, les médias sociaux, le commerce électronique, la santé en ligne et les applications mobiles. L'expérience internationale d'Irawan comprend un large éventail de missions allant de l'analyse à la mise en œuvre.

Willie Chang, conseiller FinTech : Willie est le PDG de Hg Exchange, une bourse privée formée par une alliance d'intermédiaires financiers de premier plan, agréée et réglementée individuellement par l'Autorité monétaire de Singapour. Il a 20 ans d'expérience dans la FinTech, la banque d'investissement et le conseil en gestion.

Jason Wagner, conseiller principal : Jason a 30 ans d'expérience internationale dans les services financiers, le conseil en stratégie et le talent des cadres supérieurs. Il donne des conseils sur les technologies Web 3.0/Blockchain, les talents et le développement d'entreprise.

Nature’s Vault LLC développe une plateforme GreenTech pour accélérer le financement des investissements à impact visant à lutter contre le changement climatique et les dommages aux écosystèmes. Lancé en 2022, Nature's Vault s'attend à être l'un des premiers à créer une plate-forme alimentée par la blockchain pour symboliser des projets axés sur la préservation du capital naturel - les ressources naturelles de la planète.

Le premier projet de la société consiste à éviter l'impact environnemental et les émissions de carbone liées à l'extraction de l'or tout en utilisant la tokenisation pour préserver la valeur des gisements d'or souterrains. Nature's Vault a des opérations et une présence en Amérique du Nord et en Asie.
NJC.© Info Nature's Vault

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.