Sigma nl 20230327

New mobile cone crusher MOBICONE MCO 90(i) EVO2

20/10/21-FR bas de page

Nieuwe mobiele kegelbreker MOBICONE MCO 90(i) EVO2

Mco 90 evo2 mc 110 evo2 79b

High performance as a team: the cone crusher MOBICONE MCO 90(i) EVO2 and the jaw crusher MOBICAT MC 110(i) EVO2. IMAGE SOURCE: WIRTGEN GROUP

Met zijn nieuwe mobiele kegelbreker MOBICONE MCO 90(i) EVO2 heeft Kleemann de perfecte aanvulling op de kaakbreker MOBICAT MC 110(i) EVO2 gecreëerd. De innovatieve kegelbreker scoort met hoge rendabiliteit, intelligente regeltechniek en topproductkwaliteit.
Innovatieve ideeën voor hogere productiviteit

Met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die zijn geïnstalleerd in de robuuste MOBICONE MCO 90(i) EVO2, biedt Kleemann zijn gebruikers van steengroeven en aannemersbedrijven op een typische werkdag beslissende kwaliteitsvoordelen. Tijdens het dagelijkse werk in middelharde tot harde steen - voornamelijk in de 2e of 3e breekfase - werken kegelbrekers vaak dicht bij hun belastingslimiet. Met een maximale toevoercapaciteit tot 270 t/u toont de nieuwe kegelbreker MCO 90(i) EVO2 zijn sterke punten en garandeert meer operationele betrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid van de installatie. Eenvoudige transporteerbaarheid met vaak wisselende werkterreinen en het brede toepassingsbereik zijn ook overtuigende argumenten voor de MOBICONE MCO 90(i) EVO2 van Kleemann.
Efficiënte breker directe aandrijving en continue breekprocessen

Dankzij het verbeterde diesel-direct drive-concept bereikt de MOBICONE MCO 90(i) EVO2 zeer goede verbruikswaarden en werkt dus zeer efficiënt. De transportbanden worden elektrisch aangedreven. Het CFS - Continuous Feed System - bewaakt met een sonde het niveau van de breker en regelt zo de materiaaltoevoer zodanig dat er altijd een optimaal volume wordt geladen. Dit garandeert de best mogelijke brekervoeding en dus ook een zeer hoge materiaalkwaliteit.
Focus op verbeterde bediening

De werking van breekinstallaties wordt steeds geavanceerder. Voor zijn gloednieuwe breekinstallaties van de EVO2-generatie ontwikkelde Kleemann een intelligent besturingsconcept dat de bediening aanzienlijk vereenvoudigt. Met SPECTIVE legt het bedrijf de lat voor gebruikersinterfaces in de sector nog hoger. Dit bedieningsconcept heeft een intuïtieve structuur en zorgt met zijn uitgebreide functies voor een revolutie in de werking van de installatie. Het 12" touch panel is geoptimaliseerd met betrekking tot gebruikersbegeleiding en visualisatie. Verder zijn nieuwe componenten zoals een grote en kleine radiografische afstandsbediening geïntegreerd in de SPECTIVE-wereld. De nieuwe digitale oplossing SPECTIVE CONNECT stuurt alle belangrijke installatiegegevens naar de smartphone.Dit betekent: minder downtime, hogere productiviteit en meer omzet.
Kegelbrekers voor een breed scala aan toepassingen

De MOBICONE MCO 90(i) EVO2 is ontworpen voor een hoge breekcapaciteit. Met zijn breekgereedschap dekt de kegelbreker een breed spleetbereik van 6-45 mm, waardoor hij flexibel kan worden gebruikt. De verbeterde breekgereedschappen met geometrieën die zijn geoptimaliseerd voor de betreffende toepassing, dragen zowel bij aan de materiaalkwaliteit als aan de plantopbrengst. Alle breekspleetbreedtes worden comfortabel via de radiografische afstandsbediening ingesteld. Dit vereist geen verdere ombouwwerkzaamheden. Ook als het om kleinere details gaat, heeft Kleemann altijd de focus op functionaliteit en werkvergemakkelijking. Of het nu gaat om extra onderhoudsopeningen, standaardisatie van de klemwigpositie voor breekgereedschappen of het automatisch positioneren van de invoertrechter bij een gereedschapswissel.
Overbelastingssystemen voorkomen uitvaltijden en verhogen de productkwaliteit

Uitgerust met een intelligent en dus zeer effectief overbelastingssysteem, kunnen veiligheid en stabiele processen ook onder moeilijke omstandigheden worden gegarandeerd. Het "Tramp Release System" biedt bescherming bij onbreekbare materialen zoals hout of metaal. Nog belangrijker voor continue productie is de overbelastingsdetectie ("Ringbounce Detection"). Dit door software ondersteunde overbelastingssysteem heeft twee modi die gebruikers de keuze geven of de focus meer op productkwaliteit ("Precise Mode") of productvolume ("Mixture Mode") ligt.
Wereldwijd een onverslaanbaar duo

De nieuwe breekinstallaties van de EVO2-generatie van Kleemann - de kaakbreker MOBICAT MC 110(i) EVO2 en de kegelbreker MOBICONE MCO 90(i) EVO2 - overtuigen vooral wanneer ze door middel van lijnkoppeling zijn verbonden. Met een hoog vermogen en een storingsvrije, continue materiaalstroom die op deze manier op elkaar is afgestemd, kan een maximaal rendement worden bereikt.

NJC.© Info WIRTGEN GROEP; Kleemann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/21

Nouveau concasseur à cône mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2

Mco 90 evo2 mc 110 evo2 79b

High performance as a team: the cone crusher MOBICONE MCO 90(i) EVO2 and the jaw crusher MOBICAT MC 110(i) EVO2. IMAGE SOURCE: WIRTGEN GROUP

Avec son nouveau concasseur mobile à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2, Kleemann a créé le complément parfait à l'installation de concassage à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2. Le concasseur à cône innovant se distingue par une économie élevée, une ingénierie de contrôle intelligente et une qualité de produit supérieure.
Des idées innovantes pour une productivité accrue

Avec de nouveaux développements innovants installés dans le robuste MOBICONE MCO 90(i) EVO2, Kleemann offre à ses utilisateurs de carrières et de sous-traitants des avantages de qualité décisifs sur une journée de travail typique. Lors du travail quotidien dans la pierre moyennement dure à dure – principalement au 2e ou 3e stade de concassage – les concasseurs à cône travaillent souvent près de leurs limites de charge. Avec une capacité d'alimentation maximale de 270 t/h, le nouveau concasseur à cône MCO 90(i) EVO2 démontre ses atouts et garantit une plus grande fiabilité opérationnelle et une haute disponibilité de l'installation. La facilité de transport avec des chantiers changeant fréquemment et la large gamme d'applications sont également des arguments convaincants pour le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 de Kleemann.
Concasseur efficace à entraînement direct et processus de concassage continu

Grâce au concept amélioré d'entraînement direct diesel, le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 atteint de très bonnes valeurs de consommation et fonctionne ainsi de manière très efficace. Les bandes transporteuses sont entraînées électriquement. Le CFS - Continuous Feed System - utilise une sonde pour surveiller le niveau du broyeur et régule ainsi l'alimentation en matière de sorte qu'un volume optimal soit toujours chargé. Cela garantit la meilleure alimentation possible du concasseur et donc également une très haute qualité de matériau.
Concentrez-vous sur une meilleure opérabilité

L'exploitation des installations de concassage devient de plus en plus sophistiquée. Pour ses toutes nouvelles installations de concassage de la génération EVO2, Kleemann a développé un concept de commande intelligent qui simplifie considérablement le fonctionnement. Avec SPECTIVE, l'entreprise a encore plus élevé la barre des interfaces utilisateur dans le secteur. Ce concept d'exploitation a une structure intuitive et révolutionne l'exploitation de l'installation avec ses fonctionnalités étendues. L'écran tactile 12" a été optimisé en termes de guidage et de visualisation de l'utilisateur. De plus, de nouveaux composants tels qu'une grande et une petite télécommande radio ont été intégrés dans le monde SPECTIVE. La nouvelle solution numérique SPECTIVE CONNECT envoie toutes les données importantes de l'installation au Cela signifie : moins de temps d'arrêt, une productivité plus élevée et plus de revenus.
Concasseurs à cône pour une large gamme d'applications

Le MOBICONE MCO 90(i) EVO2 est conçu pour une capacité de concassage élevée. Avec ses outils de concassage, le concasseur à cône couvre une large plage d'espacement de 6 à 45 mm, ce qui lui permet d'être utilisé de manière flexible. Les outils de concassage améliorés avec des géométries optimisées pour l'application respective contribuent à la fois à la qualité des matériaux et au rendement de l'installation. Toutes les largeurs de fente de broyage sont réglées confortablement via la télécommande radio. Cela ne nécessite pas de travaux de conversion supplémentaires. Même lorsqu'il s'agit de petits détails, Kleemann se concentre toujours sur la fonctionnalité et la facilitation du travail. Qu'il s'agisse d'ouvertures de maintenance supplémentaires, d'une standardisation de la position de la cale de serrage pour les outils de broyage ou du positionnement automatique de la trémie d'entrée lors d'un changement d'outil.
Les systèmes de surcharge évitent les temps d'arrêt et augmentent la qualité du produit

Équipé d'un système de surcharge intelligent et donc très efficace, la sécurité et les processus stables peuvent être garantis même dans des conditions difficiles. Le "Tramp Release System" offre une protection avec des matériaux indéformables tels que le bois ou le métal. La détection de surcharge ("Ringbounce Detection") est encore plus importante pour la production continue. Ce système de surcharge pris en charge par logiciel a deux modes qui donnent aux utilisateurs le choix de se concentrer davantage sur la qualité du produit ("Mode précis") ou sur le volume du produit ("Mode de mélange").
Dans le monde entier un duo imbattable

Les nouvelles installations de concassage de la génération EVO2 de Kleemann - le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2 et le concasseur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2 - sont particulièrement impressionnants lorsqu'ils sont connectés au moyen d'une liaison en ligne. Une efficacité maximale peut être obtenue avec un niveau de sortie élevé et un flux de matière continu et sans problème réglé les uns par rapport aux autres de cette manière.

NJC.© Info GROUPE WIRTGEN ; Kleemann

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 19/10/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.