Mon projet 2 6

NEWS ALLISON

FLASH NEWS

20/03/21- FR bas de page

Bak? Vinç voert met succes vele operaties uit in industriële gebieden met Grove-kranen die zijn uitgerust met Allison 4000 Specialty SeriesTM volledig automatische transmissies.

38182 allison transmission grove 2

Bak? Vinç voert met succes vele operaties uit in industriële gebieden met Grove-kranen die zijn uitgerust met Allison 4000 Specialty SeriesTM volledig automatische transmissies.

Bak? Vinç Hizmetleri, met het hoofdkantoor in Izmir, is een leverancier van voertuigen en diensten voor vele industriële hijsoperaties met zijn vloot van kranen. Bak? Vinç gebruikt sinds 2012 volledig automatische transmissies van Allison voor zijn verschillende Grove-kranen, variërend van 220 ton tot 300 ton.

Alle Grove GMK 6300L, GMK 6300 en GMK 5220 kranen voor alle terreinen in Bak? Vinç's vloot zijn uitgerust met Allison volautomatische transmissies.

Bak? Vinç gebruikt sinds 2012 volledig automatische transmissies van Allison voor zijn verschillende Grove-kranen, variërend van 220 ton tot 300 ton.

“Bij offroad-operaties met zware tonnage zijn wendbaarheid, tractie, gebruiksgemak en comfort voor de machinist op moeilijk terrein net zo belangrijk als de sterkte van de kranen. Om deze doelen te bereiken, moet maximaal en gecontroleerd motorvermogen op de wielen worden overgebracht. Daarom is de ondersteuning van de volledig automatische transmissies van Allison ideaal voor onze klanten om soepel te werken ”, aldus Hasan K?z?l, voorzitter van de raad van bestuur van Bak? Vinc, met een maximale capaciteit van 300 ton en een hoofdmast van 80 meter, de GMK 6300L-kraan kan worden gehesen tot een hoogte van 120 meter. De onderwagen van deze tweemotorige kraan is uitgerust met een volautomatische Allison 4000 Specialty SeriesTM-transmissie met zes versnellingen en een Mercedes-Benz OM473LA-motor met een cilinderinhoud van 15,6 liter die een vermogen van 430 kW kan produceren. De bovenwagen wordt aangedreven door een Mercedes-Benz-motor van 210 kW.

De tweemotorige GMK 6300L-kraandrager is uitgerust met een volautomatische Allison 4000 Specialty SeriesTM-transmissie met zes versnellingen en een Mercedes-Benz OM473LA-motor van 15,6 liter die 430 pk kW kan produceren.

De Allison-koppelomvormer zorgt voor een soepele acceleratie van de kraanopbouw op moeilijk offroad-terrein. Kenan Kaya heeft in Bak? Vinç al drie jaar een 300 ton zware Grove GMK 6300L-kraan met Allison-transmissie in gebruik.

“De schakelingen van de Allison-transmissies zijn erg soepel. Deze soepele versnellingswisselingen bieden een groot voordeel bij onze moeilijke operaties. We kunnen zeggen dat onze voertuigen het comfort van een privéauto hebben. Aan de andere kant, zelfs als onze kranen een topsnelheid hebben van 85 km / u, respecteren we bij het rijden op de openbare weg de wettelijke snelheidslimiet van 24 km / u wanneer we naar de werklocatie gaan omdat onze kranen onder de categorie bouwmachines in Turkije. Op de openbare weg kunnen we echter een goed acceleratievermogen nodig hebben om files te vermijden. Om deze redenen zijn we ook zeer tevreden met onze Grove-kranen die zijn uitgerust met Allison-transmissies ”, aldus Kaya.

Kraantoepassingen vereisen nauwkeurige bediening en stop-start-operaties op moeilijk terrein. Onder dergelijke omstandigheden kunnen conventionele droge koppelingen oververhit raken en doorbranden wanneer ze tot het uiterste worden geduwd. De volledig automatische transmissies van Allison zijn uitgerust met een hydraulische koppelomvormer in plaats van een droge koppeling. De koppelomvormer brengt de beweging van de motor hydraulisch over op de wielen en werkt niet alleen als hydraulische koppeling, maar vermenigvuldigt ook het koppel en zorgt ervoor dat het motorvermogen efficiënt wordt benut. Bovendien worden door minder slijtage aan de aandrijflijn de onderhoudsvereisten en daarmee de kosten en stilstand van het voertuig verminderd.

“We kunnen onze kranen op veel verschillende gebieden inzetten. Gebruiksgemak en comfort voor de machinist zijn onder alle omstandigheden van het hoogste niveau. We concentreren ons gewoon op het stuur en de weg zonder ons zorgen te maken over het schakelen. De volledig automatische transmissies van Allison bieden ook grote voordelen bij het voorkomen van door de machinist veroorzaakte fouten. Daarom hebben onze voertuigen minder onderhoud nodig en zijn er geen dure onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de transmissie nodig ”, aldus Kenan Kaya.

38182 allison transe 5

“De versnellingswisselingen in Allison-transmissies zijn erg soepel. Deze soepele versnellingswisselingen bieden een groot voordeel bij onze moeilijke operaties. We kunnen zeggen dat onze voertuigen het comfort van een privéauto hebben ”, aldus Kenan Kaya.

De Allison Transmissie 4000-serie is verkrijgbaar met een korte of brede versnelling en tot zeven versnellingen, inclusief twee overdrive-versnellingen en een tweede achteruit. Op Allison-transmissies is een direct door de motor aangedreven aftakas als optie leverbaar, evenals een geïntegreerde secundaire retarder die het remmen van het voertuig verbetert en de remslijtage vermindert. De werking wordt verder verbeterd door de geavanceerde 5e generatie elektronische bedieningselementen in Allison-transmissies, die prognostische mogelijkheden hebben. Hierdoor is de 4000-serie in te zetten onder de moeilijkste omstandigheden.
De Allison Transmissie 4000-serie is verkrijgbaar met een korte of brede versnelling en tot zeven versnellingen, inclusief twee overdrive-versnellingen en een tweede achteruit.

38182 allison transmission shift selector 4500 sp

“We hebben ook kranen met een geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak in ons wagenpark. We ondervonden een paar verschillen met de volledig automatische transmissies van Allison. In omstandigheden zoals modderig, ruw en steil terrein, brengen onze met Allison uitgeruste kranen nauwkeuriger, ononderbroken vermogen over op de wielen, wat zorgt voor een veel beter gecontroleerd rijgedrag en een hoge tractie. Deze transmissies bieden een soepele werking zonder het voertuig en de machinist te belasten, dankzij de automatische aanpassing van de versnellingswisselingen op basis van de tractie van de wielen op verschillende soorten terrein ”, zegt Arma?an Badem, kraanmachinist bij Bak? Vinç.

38182 mission 4000 series

De volledig automatische transmissies van Allison onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid bij kraantoepassingen. Daarom gebruikt Grove Allison Transmission al meer dan 35 jaar in zijn verschillende modellen.

Info ALLISON

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

20/03/21

Bak? Vinç réalise avec succès de nombreuses opérations dans les zones industrielles avec des grues Grove équipées de transmissions entièrement automatiques Allison 4000 Specialty SeriesTM.

38182 allison transmission grove 2

 

Bak? Vinç réalise avec succès de nombreuses opérations dans les zones industrielles avec des grues Grove équipées de transmissions entièrement automatiques Allison 4000 Specialty SeriesTM.

Bak? Vinç Hizmetleri, dont le siège est à Izmir, est un fournisseur de véhicules et de services pour de nombreuses opérations de levage industriel avec sa flotte de grues. Bak? Vinç utilise des transmissions entièrement automatiques Allison pour ses différentes grues Grove, allant de 220 tonnes à 300 tonnes depuis 2012.

Toutes les grues tout-terrain Grove GMK 6300L, GMK 6300 et GMK 5220 de la flotte de Bak? Vinç sont équipées de transmissions entièrement automatiques Allison.

Bak? Vinç utilise des transmissions entièrement automatiques Allison pour ses différentes grues Grove allant de 220 tonnes à 300 tonnes depuis 2012.

« Dans les opérations hors route à fort tonnage, la maniabilité, la traction, la facilité d'utilisation et le confort de l'opérateur en terrain difficile sont aussi importants que la force des grues. Pour atteindre ces objectifs, une puissance moteur maximale et contrôlée doit être transmise aux roues. Par conséquent, le soutien des transmissions entièrement automatiques Allison est idéal pour que nos clients puissent travailler sans problème », a déclaré Hasan K?z?l, Président du Conseil d'administration de Bak? Vinc, Avec une capacité maximale de 300 tonnes et une flèche principale de 80 mètres, la grue GMK 6300L peut s'élever jusqu'à une hauteur de 120 mètres. Le porteur de cette grue à deux moteurs est équipé d'une transmission entièrement automatique Allison 4000 Specialty SeriesTM à six rapports et d'un moteur Mercedes-Benz OM473LA d'une cylindrée de 15,6 litres capable de produire une puissance de 430 kW. La superstructure est animée par un moteur Mercedes-Benz de 210 kW.

Le porteur de la grue GMK 6300L à deux moteurs est équipé d'une transmission entièrement automatique Allison 4000 Specialty SeriesTM à six rapports et d'un moteur Mercedes-Benz OM473LA d'une cylindrée de 15,6 L capable de produire une puissance de 430 kW.

Le convertisseur de couple Allison offre une accélération en douceur pour la superstructure de la grue sur les terrains hors route difficiles. Kenan Kaya, exploite depuis trois ans une grue Grove GMK 6300L de 300 tonnes équipée d'une transmission Allison à Bak? Vinç.

« Les changements de rapports des transmissions Allison sont très fluides. Ces changements de rapports en douceur offrent un grand avantage dans nos opérations difficiles. On peut dire que nos véhicules ont le confort d'une voiture particulière. D'autre part, même si nos grues ont une vitesse de pointe de 85 km/h, lors de déplacements sur la voie publique, nous respectons la limite de vitesse légale de 24 km/h lorsque nous nous rendons sur les lieux des opérations car nos grues entrent dans la catégorie des engins de chantier en Turquie. Néanmoins, sur les routes publiques, nous pouvons avoir besoin d'une bonne capacité d’accélération pour éviter les embouteillages. Nous sommes également très satisfaits de nos grues Grove équipées des transmissions Allison pour ces raisons », a déclaré Kaya.

Les applications de grues nécessitent une maniabilité précise et des opérations d'arrêt- démarrage sur des terrains difficiles. Dans de telles conditions, les embrayages à sec conventionnels peuvent surchauffer et brûler lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Les transmissions entièrement automatiques Allison sont équipées d'un convertisseur de couple hydraulique au lieu d'un embrayage à sec. Le convertisseur de couple transmet le mouvement du moteur aux roues hydrauliquement, et agit non seulement comme un embrayage hydraulique, mais multiplie également le couple et garantit que la puissance du moteur est utilisée efficacement. De plus, en raison d'une moindre usure de la chaîne cinématique, les besoins de maintenance et donc leurs coûts et les temps d’indisponibilité des véhicules sont réduits.

« Nous pouvons utiliser nos grues dans de nombreux domaines différents. La facilité d'utilisation et le confort de l'opérateur dans toutes les conditions sont au plus haut niveau. Nous nous concentrons uniquement sur le volant et la route sans nous soucier des changements de rapports. Les transmissions entièrement automatiques Allison offrent également de grands avantages dans la prévention des erreurs causées par l'opérateur. Par conséquent, nos véhicules nécessitent moins d'entretien et il n'y a pas besoin de travaux de maintenance et de réparation coûteux causés par la transmission », a déclaré Kenan Kaya.

38182 allison transe 5

« Les changements de rapports dans les transmissions Allison sont très fluides. Ces changements de rapports en douceur offrent un grand avantage dans nos opérations difficiles. On peut dire que nos véhicules ont le confort d'une voiture particulière », a déclaré Kenan Kaya.

La série 4000 d’Allison Transmission est disponible avec un étagement de rapport court ou large et jusqu’à sept rapports, dont deux rapports de surmultiplication et une deuxième marche arrière. Sur les transmissions Allison, la prise de force directement entrainée par le moteur est disponible en option, tout comme un ralentisseur secondaire intégré qui améliore le freinage du véhicule et réduit l'usure des freins. Le fonctionnement est encore amélioré par les commandes électroniques avancées de 5e génération des transmissions Allison, qui ont des capacités de pronostic. Ceci permet à la série 4000 d'être utilisée dans les conditions les plus difficiles.
La série 4000 d’Allison Transmission est disponible avec un étagement de rapport court ou large et jusqu’à sept vitesses, dont deux rapports de surmultiplication et une deuxième marche arrière.

38182 allison transmission shift selector 4500 sp

« Nous avons également des grues équipées d'une boîte manuelle automatisée dans notre flotte. Nous avons connu quelques différences par rapport aux transmissions entièrement automatiques Allison. Dans des conditions telles que les terrains boueux, accidentés et escarpés, nos grues équipées d'Allison transfèrent une puissance plus précise et ininterrompue aux roues, offrant une maniabilité beaucoup plus contrôlée et une traction élevée. Ces transmissions offrent un fonctionnement en douceur sans contraindre le véhicule et l'opérateur, grâce à l’adaptation automatique des changements de rapports selon la motricité des roues sur les différents types de terrain », a déclaré Arma?an Badem, grutier chez Bak? Vinç.

38182 mission 4000 series

Les transmissions entièrement automatiques Allison se distinguent par leur fiabilité dans les applications de grues. Par conséquent, Grove utilise Allison Transmission dans ses différents modèles depuis plus de 35 ans.

Info ALLISON

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !