Mon projet 2 6

News Powerscreen

15/04/21 -FR bas de page

Powerscreen, een toonaangevende leverancier van mobiele breek- en zeefapparatuur, speelt in op de koolstofarme uitdaging van de industrie door oplossingen te bieden die streven naar een minimale impact op het milieu en meer duurzaamheid.

Het verhaal van het koolstofarm maken van Powerscreen begint met de introductie van het concept van mobiel breken en zeven, is geëvolueerd om de brandstofefficiëntie te verhogen en kijkt naar de toekomst met de elektrificatiestrategie van Powerscreen, inclusief een spannend, gloednieuw concept voor de toekomst van breken en zeven - de Eco -Warrior screener op batterijen.

Neil Robinson, product- en applicatiebeheerder van Powerscreen, zei: "Sommigen zien dit onderwerp misschien als een recente trend, maar voor Powerscreen heeft decarbonisatie vele facetten en is het altijd de kern geweest. Het mobiele concept van Powerscreen heeft altijd bijgedragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk. per ton geproduceerd materiaal.

"Dit wordt gedaan door het verminderen van onnodige materiaalbehandeling van het slepen en laden van materiaal naar statische fabrieken bij de productie van aggregaten of door de mogelijkheid om materiaal op het punt van gebruik te recyclen en hergebruiken, bijvoorbeeld bij wegenbouwprojecten waar ondergrondmateriaal ter plaatse wordt geproduceerd. Het aanleggen van transportbanden als onderdeel van een mobiele baanopstelling is een ander perfect voorbeeld van hoe onnodige dubbele handelingen kunnen worden voorkomen, waardoor het brandstofverbruik en dus de koolstofproductie wordt verminderd. "

Powerscreen heeft zijn productgamma verder ontwikkeld om de impact op het milieu te verminderen door zijn breek- en zeefapparatuur zo zuinig mogelijk te maken, directe aandrijfsystemen te gebruiken voor zijn breekbereik en door de motorcapaciteiten en het ontwerp van de aandrijflijn voor zijn zeefgamma te verbeteren.

"Directe aandrijfsystemen blijken 13 tot 18 procent zuiniger te zijn in vergelijking met hydrostatische systemen, wat resulteert in aanzienlijk minder koolstofemissies, terwijl verbeteringen aan ons zeefgamma het motortoerental hebben verlaagd van 2.200 tpm naar 1.800 tpm, wat niet alleen zorgt voor schonere motoren. met minder uitstoot, maar ook met een lager brandstofverbruik en dus minder geproduceerde koolstof, "zei Robinson.

"Een typische middelgrote zeefmachine die 1000 uur per jaar draait, heeft bijvoorbeeld een brandstofbesparing van ongeveer 450 liter, wat neerkomt op 1,2 ton minder koolstof die jaarlijks wordt geproduceerd."

Een ander belangrijk hulpmiddel voor brandstofefficiëntie is Powerscreen Pulse, een diepgaande telematica van machines die klanten helpt te zien hoe en waar hun machines worden bediend, het brandstofverbruik te begrijpen en foutopsporingsactiviteiten uit te voeren om optimale prestaties te garanderen.

"Powerscreen was de eerste fabrikant van mobiele breek- en zeefmachines die diepgaande machinetelematica aanbood met de lancering van Powerscreen Pulse in 2013. In het begin genereerde het een grote hoeveelheid gegevens, maar nu is ons systeem verfijnd om bruikbare informatie te leveren. met aangepaste rapporten en voorgestelde acties voor een zuinigere werking, "zei Robinson.

Elektrificatie is momenteel een belangrijk aandachtspunt van de koolstofarme strategie van Powerscreen. De Powerscreen Hybrid-reeks, ontworpen om klanten alternatieve energie-opties te bieden om hun reeks breek-, zeef- en transportapparatuur te bedienen, is drastisch uitgebreid met meer volledig elektrische brekers en zeefmachines en modellen die worden aangedreven door innovatieve combinaties van diesel en elektriciteit. Deze opties stellen klanten in staat om te kiezen welke brandstof ze willen gebruiken, afhankelijk van de kosten, locatie en beschikbaarheid, en zijn vooral voordelig voor klanten die werken in een gebied waar elektriciteit goedkoper is dan diesel, waar het geluid van dieselmotoren ongewenst is of op locaties waar elektriciteit de geprefereerde energiebron is.

"Klanten die Powerscreen Hybrid-units gebruiken die van het elektriciteitsnet zijn voorzien, hebben de koolstofemissies ter plaatse met 57 procent per ton geproduceerd materiaal kunnen verminderen. Terwijl onze hybride klanten zich van oudsher in milieubewuste landen en staten bevonden, waar wetgeving of financiële prikkels meer gericht zijn op groene energie zien we een aanzienlijke toename in niet-traditionele locaties, nu klanten zich voorbereiden om te voldoen aan de toegenomen inspanningen van de overheid voor koolstofneutraliteit. "

Powerscreen blijft het voortouw nemen in het streven van de industrie naar decarbonisatie en een duidelijke demonstratie hiervan is een gloednieuw concept voor de toekomst van breken en zeven - de Eco-Warrior zeefmachine op batterijen. Door nauw samen te werken met autotechnologie en gebruik te maken van eersteklas, hyperefficiënte aandrijvingen en intelligente controlesystemen, is de Eco-Warrior batterijgevoede zeefmachine ontworpen om de krachtige zeefactie te leveren waar Powerscreen-machines bekend om staan, terwijl hij zichzelf oplaadt. , of plug-in, model met een eenvoudige, stille motor zonder nabehandelingsvereisten, aldus de fabrikant.

De vereiste motorafmetingen zijn gehalveerd in vergelijking met de dieselhydraulische eenheid en het accupakket kan emissievrij draaien of een vermogensboost geven.

"Voor zover wij weten is dit de eerste batterijgevoede zeefmachine ter wereld en heeft hij testuren geklokt sinds de bouw in 2019. Hij levert nog steeds de krachtige zeefactie waar Powerscreen-machines beroemd om zijn en we onderzoeken nu het van concept naar mainstream brengen.

Jos henr quez cio tpi 933 1

"Dit is geen publiciteitsstunt; het streven naar decarbonisatie is reëel, nu het VK en andere regeringen oordelen dat de koolstofemissies tegen 2050 met 80 procent moeten zijn verminderd. Het is van cruciaal belang dat we onze ecologische voetafdruk drastisch verkleinen en Powerscreen heeft er veel oplossingen die vandaag beschikbaar zijn om dit te ondersteunen. Maar daar stoppen we niet - we tillen het naar een hoger niveau en blijven de pioniers in het toepassen van technologie die de industrie ondersteunt bij het voldoen aan de eisen van de decarbonisatiewetten van de overheid - dit is de toekomst."

Bezoek www.powerscreen.com voor meer informatie.

Info POWERSCREEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/04/21

Powerscreen, l'un des principaux fournisseurs d'équipements mobiles de concassage et de criblage, répond au défi de la décarbonation de l'industrie en proposant des solutions qui visent à minimiser l'impact environnemental et à accroître la durabilité.

L'histoire de la décarbonisation de Powerscreen commence par l'introduction du concept de concassage et de criblage mobiles, a évolué pour augmenter le rendement énergétique et se tourne vers l'avenir avec la stratégie d'électrification de Powerscreen, y compris un tout nouveau concept passionnant pour l'avenir du concassage et du criblage - l'Eco -Capteur à piles Warrior.

Neil Robinson, responsable des applications et des produits Powerscreen, a déclaré: «Certains peuvent considérer ce sujet comme une tendance récente, mais pour Powerscreen, la décarbonisation est multiforme et a toujours été au cœur de nos préoccupations. Le concept mobile Powerscreen a toujours contribué à réduire l'empreinte carbone par tonne de matière produite.

<< Cela se fait en réduisant la manutention inutile des matériaux de transport et de chargement des matériaux aux usines statiques dans la production de granulats ou en permettant de recycler et de réutiliser les matériaux au point d'utilisation, par exemple dans les projets de construction de routes où le matériau de base est produit in situ. Utilisation le stockage des convoyeurs dans le cadre d'une installation mobile sur chenilles est un autre exemple parfait de comment éviter les doubles manipulations inutiles, réduisant la consommation de carburant et donc la production de carbone. "

Powerscreen a fait évoluer sa gamme de produits pour réduire l'impact environnemental en rendant ses équipements de concassage et de criblage aussi économes en carburant que possible, en utilisant des systèmes d'entraînement direct pour sa gamme de concassage et en améliorant les capacités du moteur et la conception de la chaîne cinématique pour sa gamme de criblage.

«Il a été prouvé que les systèmes d'entraînement direct sont 13 à 18% plus économes en carburant que les systèmes hydrostatiques, ce qui se traduit par une réduction significative des émissions de carbone, tandis que les améliorations apportées à notre gamme de criblage ont réduit les régimes moteur de 2200 tr / min à 1800 tr / min, ce qui signifie non seulement des moteurs plus propres. avec moins d'émissions, mais aussi une consommation de carburant réduite et donc une production de carbone », a déclaré Robinson.

«Par exemple, un tamis de taille moyenne typique fonctionnant à 1 000 heures par an, a une réduction de la consommation de carburant d'environ 450 litres, ce qui équivaut à 1,2 tonne de moins de carbone produit annuellement.

Un autre outil important pour l'efficacité énergétique est Powerscreen Pulse, une télématique machine approfondie qui aide les clients à voir comment et où leurs machines sont utilisées, à comprendre la consommation de carburant et à effectuer des activités de recherche de pannes pour garantir des performances optimales.

«Avec le lancement de Powerscreen Pulse en 2013, Powerscreen a été le premier fabricant de concassage et de criblage mobile à offrir une télématique machine approfondie. Au début, il a généré un grand volume de données, mais maintenant notre système a été affiné pour fournir des informations exploitables. avec des rapports personnalisés et des actions suggérées pour un fonctionnement plus économe en carburant », a déclaré Robinson.

L'électrification est actuellement au cœur de la stratégie de décarbonation de Powerscreen. La gamme Powerscreen Hybrid, conçue pour offrir aux clients des options énergétiques alternatives pour faire fonctionner leur gamme d'équipements de concassage, de criblage et de convoyage, a été considérablement améliorée pour inclure des concasseurs et des cribles entièrement électriques ainsi que des modèles alimentés par des combinaisons innovantes de diesel et d'électricité. Ces options permettent aux clients de choisir le carburant à utiliser, en fonction du coût, de l'emplacement et de la disponibilité, et sont particulièrement avantageuses pour les clients qui opèrent dans une zone où l'électricité est plus rentable que le carburant diesel, où le bruit du moteur diesel est indésirable ou sur les sites. où l'électricité est la source d'énergie privilégiée.

«Les clients utilisant des unités hybrides Powerscreen hors réseau ont été en mesure de réduire les émissions de carbone sur site de 57% par tonne de matériau produit. Alors que nos clients hybrides se trouvent traditionnellement dans des pays et des États soucieux de l'environnement, où la législation ou les incitations financières sont davantage axées sur énergie verte, nous assistons à une adoption significative dans des sites non traditionnels, alors que les clients se préparent à se conformer aux efforts accrus du gouvernement en faveur de la neutralité carbone. "

Powerscreen continue d'être le fer de lance des efforts de décarbonation de l'industrie et une démonstration claire de ceci est un tout nouveau concept pour l'avenir du concassage et du criblage - le tamis à batterie Eco-Warrior. Travaillant en étroite collaboration avec la technologie automobile et utilisant des entraînements haut de gamme, des entraînements hyper efficaces et des systèmes de contrôle intelligents, le tamis à batterie Eco-Warrior a été conçu pour offrir la puissante action de criblage pour laquelle les machines Powerscreen sont réputées, tout en étant une auto-charge. , ou modèle rechargeable, doté d'un moteur simple et silencieux sans aucune exigence de post-traitement, selon le fabricant.

La taille de moteur requise a été réduite de moitié par rapport à l'unité hydraulique diesel et le bloc-batterie peut signifier un fonctionnement sans émissions ou donner une augmentation de puissance.

«À notre connaissance, il s'agit du premier tamiseur alimenté par batterie au monde et il enregistre des heures de test depuis sa construction en 2019. Il offre toujours la puissante action de criblage pour laquelle les machines Powerscreen sont célèbres et que nous explorons maintenant passant du concept au courant dominant.

Jos henr quez cio tpi 933 1

"Ce n'est pas un coup de publicité; la volonté de décarbonation est réelle, avec le Royaume-Uni et d'autres gouvernements décidant que les émissions de carbone doivent être réduites de 80 pour cent d'ici 2050. Il est essentiel que nous réduisions considérablement notre empreinte carbone et Powerscreen a beaucoup Cependant, nous ne nous arrêtons pas là - nous passons au niveau supérieur, en continuant à être les pionniers dans l’adoption de technologies qui aident l’industrie à répondre aux exigences des lois gouvernementales sur la décarbonation - c’est l'avenir."

Pour plus d'informations, visitez www.powerscreen.com.

Info POWERSCREEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !