Sigma nl 20230327

NEWS VOLVO

FLASH NEWS

22/03/21- FR page du bas

Volvo Group Venture Capital AB heeft geïnvesteerd in Driivz Ltd.,

een wereldwijd softwarebedrijf voor het opladen van elektrische voertuigen dat een platform heeft ontwikkeld voor het beheer van grote oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen van begin tot eind.

800x0 s3 51579 mnsw vol ev charge


Het Driivz-platform functioneert als een besturingssysteem voor laadnetwerken voor elektrische voertuigen (EV) en wordt gebruikt door de exploitanten van laadpunten, EV-wagenparken en andere belangrijke spelers in het ecosysteem. Het platform is schaalbaar en modulair, waardoor het zeer flexibel is en kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.
Het bedrijf heeft een groot en groeiend aantal klanten in de utiliteits-, olie- en gas-, auto-industrie en onder laadnetbeheerders, die allemaal voorop lopen in de snelle adoptie van elektrisch vervoer.
"Er is een aanzienlijke en groeiende interesse in elektrische voertuigen en machines onder klanten van de Volvo Group, wat de overgang naar duurzamer transport versnelt", aldus Erik Johansson, investeringsdirecteur, Volvo Group Venture Capital.
"De samenwerking met Driivz zal een belangrijke rol spelen in de inspanningen van de Volvo Group om klanten te helpen hun transportoplossingen te elektrificeren. We zijn onder de indruk van het bedrijf en we geloven dat de Volvo Group aanzienlijke waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst. "
Er loopt een gezamenlijk proefproject tussen Volvo Trucks, de Volvo Group en Driivz met als doel nieuwe en innovatieve laaddiensten te ontwikkelen en te testen om te voldoen aan de specifieke behoeften van klanten en chauffeurs van elektrische vrachtwagens.
"De ambitie van de Volvo Group is om ultramoderne laadservices voor vrachtwagens te bieden voor een naadloze laadervaring. Door met Driivz te werken, kunnen we onze ambitie waarmaken", aldus Marcus Anemo, senior innovatiemanager bij Volvo Group Connected Solutions. .
"We zijn er trots op samen te werken met de Volvo Group, die een leidende rol speelt in de elektrificatie van vrachtwagenvloten", aldus Doron Frenkel, CEO van Driivz. "De investering versterkt ons geloof in ons bedrijfsmodel en zal worden gebruikt voor geografische expansie en voortdurende productinnovatie."
De rol van Volvo Group Venture Capital is om investeringen te doen die de transformatie stimuleren door het creëren van nieuwe diensten en oplossingen te vergemakkelijken en om samenwerkingen tussen start-ups en de Volvo Group te ondersteunen.
Tegen de achtergrond van de trends die de toekomst van transport bepalen en de strategische prioriteiten van de Volvo Group, zijn de belangrijkste investeringsgebieden voor Volvo Group Venture Capital momenteel logistieke diensten, site-oplossingen en elektrische infrastructuur. De organisatie heeft een wereldwijde scope, maar richt zich momenteel op Europa en Noord-Amerika.
De transactie heeft geen significante impact op de resultaten of financiële positie van de Volvo Group.
Bezoek volvogroup.com voor meer informatie.

Info Volvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

22/03/21

Volvo Group Venture Capital AB a investi dans Driivz Ltd.,

une société mondiale de logiciels de recharge de VE qui a développé une plate-forme pour la gestion de grands réseaux de recharge pour véhicules électriques de bout en bout.

800x0 s3 51579 mnsw vol ev charge


La plate-forme Driivz fonctionne comme un système d'exploitation pour les réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) et est utilisée par les opérateurs de bornes de recharge, de flottes de VE et d'autres acteurs clés de l'écosystème. La plate-forme est évolutive et modulaire, ce qui la rend très flexible et lui permet d'être personnalisée pour répondre aux besoins des clients.
La société compte un nombre important et croissant de clients dans les secteurs des services publics, du pétrole et du gaz et de l'automobile et parmi les opérateurs de réseaux de recharge, qui sont tous à l'avant-garde de l'adoption rapide du transport électrique.
«Les clients du groupe Volvo s'intéressent de plus en plus aux véhicules et aux machines électriques, ce qui accélère la transition vers un transport plus durable», a déclaré Erik Johansson, directeur des investissements, Volvo Group Venture Capital.
«La collaboration avec Driivz jouera un rôle important dans les efforts du groupe Volvo pour aider les clients à électrifier leurs solutions de transport. Nous sommes impressionnés par l'entreprise et nous pensons que le groupe Volvo peut ajouter une valeur considérable au développement de l'entreprise à l'avenir. "
Un projet pilote conjoint entre Volvo Trucks, le groupe Volvo et Driivz est en cours dans le but de développer et de tester de nouveaux services de recharge innovants pour répondre aux besoins spécifiques des clients et des conducteurs de camions électriques.
«L'ambition du groupe Volvo est d'offrir des services de recharge de camions de pointe pour une expérience de chargement fluide. Travailler avec Driivz nous permet de commencer à concrétiser notre ambition», a déclaré Marcus Anemo, directeur de l'innovation chez Volvo Group Connected Solutions .
«Nous sommes fiers de travailler avec le groupe Volvo, qui joue un rôle de premier plan dans l'électrification des flottes de camions», a déclaré Doron Frenkel, PDG de Driivz. "Cet investissement renforce notre croyance en notre modèle commercial et sera utilisé pour l'expansion géographique et l'innovation continue des produits."
Le rôle de Volvo Group Venture Capital est de réaliser des investissements propices à la transformation en facilitant la création de nouveaux services et solutions et de soutenir les collaborations entre les start-ups et le groupe Volvo.
Dans le contexte des tendances qui façonnent l'avenir du transport et des priorités stratégiques du groupe Volvo, les principaux domaines d'investissement du groupe Volvo Venture Capital sont actuellement les services logistiques, les solutions de site et les infrastructures électriques. L'organisation a une portée mondiale, mais se concentre actuellement sur l'Europe et l'Amérique du Nord.
L'opération n'a pas d'impact significatif sur les résultats ou la situation financière du groupe Volvo.
Pour plus d'informations, visitez volvogroup.com.

Info Volvo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !