Mon projet 2 6

Acces Industrie Adds 20 New Genie® Z®-45 Fe Articulating Boom

20/10/21-FR bas de page

Acces Industrie voegt 20 nieuwe Genie® Z®-45 Fe knikarmhoogwerkers toe aan zijn vloot, waardoor zijn ecologische benadering wordt versterkt

Genie z 45 fe hybride logo b98

Genie Z-45 IMAGE SOURCE: Terex Corporation; Genie

Als pionier op de toegangsmarkt met de aankoop van de eerste Genie® Z®-60 FE in 2018, blijft Acces Industrie zich inzetten voor het respecteren van het milieu Roosendaal, Nederland

Acces Industrie, een van de eerste verhuurbedrijven in Frankrijk die in 2018 investeerde in Genie® hybride (FE) technologie, heeft onlangs 20 nieuwe Genie Z®-45 FE hybride knikarmhoogwerkers toegevoegd aan haar vloot van Genie hoogwerkers. Als gevolg hiervan bezit Acces Industrie nu in totaal 54 hybride Genie-modellen.

Op initiatief van Access Industrie General Manager Pascal Meynard werd een volledig trainingsprogramma voor hybride Genie booms opgezet voor de teams van het bedrijf, waardoor Access Industrie de voordelen van hybride kon doorgeven aan klanten en potentiële klanten. Zoals Meynard bijna drie jaar geleden zei: "De markt is gevoelig voor deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ecologie. Het is aan ons om in samenwerking met Genie de markt op te leiden door informatie te verstrekken en het product te promoten."

Volgens Emilie Robert, Marketing en Sales Director bij Acces Industrie, onderstreept deze investering in 20 extra Genie Z-45 FE hybride hoogwerkers de resoluut ecologische en pragmatische visie van het bedrijf op de huidige en toekomstige antennemarkt.

In zijn laatste mededeling belicht Acces Industrie drie goede redenen waarom klanten zouden moeten profiteren van de voordelen van de hybride Genie Z-60 FE- en Z-45 FE-modellen:

Het gebruik van deze hybride machines biedt de mogelijkheid om aanwezig te zijn op bouwplaatsen waar groene energie de enige optie is; bijvoorbeeld grootschalige projecten zoals het project Groot-Parijs.

Het betekent ook goed gebruik maken van technologieën die de bedrijfskosten verlagen. Voor de meeste van deze modellen is een volle tank brandstof voldoende om een ​​week werk in hybride modus te garanderen, en de autonomie van de batterij maakt een volledige dag werk in elektrisch model mogelijk.

Bovendien biedt de hybride technologie van Genie het voordeel dat een veelvoud aan taken kan worden uitgevoerd, van het eerste structurele werk tot de afwerking, met één enkele machine!

Acces Industrie bevestigt haar engagement voor een schone toekomst en ondertekent haar communicatie met de slogan: Tomorrow wordt vandaag gebouwd! Laten we samen zorgen voor onze toekomst!
Over de Genie Z-45 FE hybride knikarmhoogwerker

Ontworpen met dezelfde hybride technologie als het Genie Z-60 FE zustermodel, biedt de Genie Z-45 FE hoogwerker een maximale werkhoogte van 15,92 m (51 ft 8 in), een maximale horizontale reikwijdte van 6,94 m (22 ft 9 in), een maximaal up-and-over bereik van 7,50 m (24 ft 7 in) en een marktleidende 300 kg (660 lb) maximale hefcapaciteit in de 16 m (52 ​​ft) hybride hoogwerkerklasse. Vanwege zijn zeer veelzijdige, lage emissies, energiebesparende en onderhoudsarme 4WD-werking, combineert deze machine de voordelen van een hoog huurrendement op geïnvesteerd kapitaal (rROIC) met het vermogen om in vrijwel elke werkomgeving te werken, zowel binnen als buiten.

NJC.© Info Terex Corporation / Genie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/10/21

Acces Industrie ajoute 20 nouvelles nacelles articulées Genie® Z®-45 Fe à sa flotte, renforçant ainsi sa démarche écologique

Genie z 45 fe hybride logo b98

Genie Z-45 IMAGE SOURCE: Terex Corporation; Genie

Pionnier sur le marché de l'accès avec l'acquisition de son premier Genie® Z®-60 FE en 2018, Acces Industrie reste engagé dans le respect de l'environnement Roosendaal, Pays-Bas

Acces Industrie, l'un des premiers loueurs en France à investir dans la technologie Genie® hybrid (FE) en 2018, a récemment ajouté 20 nouvelles nacelles articulées hybrides Genie Z®-45 FE à son parc de nacelles élévatrices Genie. Ainsi, Acces Industrie possède aujourd'hui un total de 54 modèles hybrides Genie.

A l'initiative du directeur général d'Access Industrie Pascal Meynard, un programme de formation complet dédié aux nacelles hybrides Genie a été mis en place pour les équipes de l'entreprise, ce qui a permis à Access Industrie de relayer les bénéfices de l'hybride auprès des clients et prospects. Comme le disait Meynard il y a près de trois ans : « Le marché est sensible à ces nouvelles évolutions en termes d'écologie. A nous d'éduquer le marché en informant et en faisant la promotion du produit, en collaboration avec Génie.

Selon Emilie Robert, Directrice Marketing et Commerciale chez Acces Industrie, cet investissement dans 20 nacelles élévatrices hybrides Genie Z-45 FE supplémentaires souligne la vision résolument écologique et pragmatique de l'entreprise du marché aérien actuel et futur.

Dans sa dernière communication, Acces Industrie met en avant trois bonnes raisons pour lesquelles les clients devraient profiter des avantages de ses modèles hybrides Genie Z-60 FE et Z-45 FE :

 L'utilisation de ces machines hybrides offre la possibilité d'être présent sur des chantiers où l'énergie verte est la seule option ; par exemple, des projets d'envergure comme le projet du Grand Paris.

C'est aussi faire bon usage des technologies qui réduisent les coûts d'exploitation. Pour la plupart de ces modèles, un plein de carburant suffit à garantir une semaine de travail en mode hybride, et l'autonomie de la batterie permet une journée complète de travail en modèle électrique.

 De plus, la technologie hybride Genie offre l'avantage d'effectuer une multitude de tâches, du gros œuvre initial aux travaux de finition, à l'aide d'une seule machine !

Réaffirmant son engagement pour un avenir propre, Acces Industrie signe sa communication avec le slogan : Demain se construit aujourd'hui ! Prenons soin de notre avenir ensemble !
À propos de la nacelle articulée hybride Genie Z-45 FE

Conçue à l'aide de la même technologie hybride que son modèle frère Genie Z-60 FE, la nacelle élévatrice Genie Z-45 FE offre une hauteur de travail maximale de 15,92 m (51 pi 8 po), une portée horizontale maximale de 6,94 m (22 pi 9 in), une portée maximale de 7,50 m (24 ft 7 in) et une capacité de levage maximale de 300 kg (660 lb) dans la catégorie des nacelles hybrides de 16 m (52 ​​ft). En raison de son fonctionnement 4x4 très polyvalent, à faibles émissions, économe en énergie et nécessitant peu d'entretien, cette machine combine les avantages d'un rendement locatif élevé sur le capital investi (rROIC) avec la capacité de travailler dans pratiquement n'importe quel environnement de chantier, à l'intérieur comme à l'extérieur.

NJC.© Info Terex Corporation / Genie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 19/10/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.