Mon projet 2 6

Quarry world news Metso Outotec

02/05/21-FR bas de page

Mijnen en steengroeven in staat stellen om meer te vervoeren met minder: Amerika krijgt zijn eerste Metso Outotec Truck Body in gebruik

Logo dannemark 1

De unieke Truck Body van Metso Outotec is ontworpen om de beschikbaarheid en prestaties van vrachtwagens te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten voor service en onderhoud te verlagen. De baanbrekende innovatie die de voordelen van rubber combineert met een constructie van hoogwaardig staal, werd gelanceerd in 2019 en wordt goed ontvangen door klanten. Onlangs besloot een van 's werelds grootste kopermijnen te investeren in een Metso Outotec Truck Body. Het is de eerste order wereldwijd voor een vrachtwagen met een laadvermogen van 360 ton en de eerste in Amerika. De klant wil het laadvermogen van zijn vrachtwagens vergroten en tegelijkertijd het onderhoud verminderen.

“We zullen een vrachtwagenopbouw leveren met een lager gewicht en een grotere volumecapaciteit in vergelijking met de OEM-opbouw. We kunnen met objectieve berekeningen aantonen welke voordelen de klant zal ontvangen, zoals brandstofbesparing, minder onderhoud, meer uptime, de mogelijkheid om het laadvermogen bij elke transport te verhogen en de levensduur van de vrachtwagen te verlengen. Al deze voordelen beantwoorden aan de groeiende vraag naar milieu-efficiëntie”, zegt Alfredo Rios, Business Support Manager, Loading and Hauling, Americas, Metso Outotec.

De vrachtwagenopbouw maakt deel uit van het Planet Positive-aanbod van Metso Outotec.

Belangrijkste voordelen van Metso Outotec Truck Body:

    Tot 30% lichter dan een conventionele met staal beklede vrachtwagenopbouw.

    Lager brandstofverbruik per getrokken ton, minder CO2-uitstoot.

    De rubberen voering gaat tot 300% langer mee dan conventionele stalen voering, waardoor de behoefte aan onderhoud drastisch wordt verminderd.

    Door het modulaire ontwerp is de voering gemakkelijker te installeren en te onderhouden.

    Ruis gehalveerd; trillingen verminderd tot 97%, wat de werkomgeving voor vrachtwagenchauffeurs aanzienlijk verbetert.

    Beschikbaar voor alle gangbare vrachtwagenmodellen.

Info Metso Outotec

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/05/21

Permettre aux mines et carrières de transporter plus avec moins : les Amériques vont mettre en service leur première benne Metso Outotec Truck

Logo dannemark 1

La carrosserie de camion unique de Metso Outotec est conçue pour maximiser la disponibilité et les performances des camions de transport tout en réduisant les coûts d'entretien et de maintenance. L'innovation révolutionnaire qui combine les avantages du caoutchouc et d'une structure en acier à haute résistance a été lancée en 2019 et est bien accueillie par les clients. Récemment, l'une des plus grandes mines de cuivre au monde a décidé d'investir dans une carrosserie de camion Metso Outotec. Il s'agit de la première commande mondiale d'un camion d'une capacité de chargement de 360 ​​tonnes et la première en Amérique. Le client cherche à augmenter la charge utile de ses camions tout en réduisant la maintenance.

« Nous fournirons une carrosserie de camion avec un poids inférieur et une capacité de volume importante par rapport à la carrosserie OEM. Nous pouvons prouver avec un calcul objectif les avantages que le client va recevoir, tels que les économies de carburant, moins d'entretien, plus de disponibilité, la possibilité d'augmenter la charge utile à chaque transport, ainsi que l'amélioration de la durée de vie de la carrosserie du camion. Tous ces avantages répondent à la demande croissante d'efficacité environnementale », déclare Alfredo Rios, responsable du support commercial, chargement et transport, Amériques, Metso Outotec.

La carrosserie de camion fait partie de l'offre Planet Positive de Metso Outotec.

Principaux avantages de Metso Outotec Truck Body :

    Jusqu'à 30 % plus léger qu'une carrosserie de camion classique revêtue d'acier.

    Réduction de la consommation de carburant par tonne transportée, moins d'émissions de CO2.

    Le revêtement en caoutchouc dure jusqu'à 300 % plus longtemps qu'un revêtement en acier conventionnel, ce qui réduit considérablement le besoin d'entretien.

    La conception modulaire rend la doublure plus facile à installer et à entretenir.

    Bruit réduit de moitié; vibrations réduites jusqu'à 97 %, ce qui améliore considérablement l'environnement de travail des chauffeurs routiers.

    Disponible pour tous les modèles de camions courants.

Info Metso Outotec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.