Mon projet 2 6

Ramirent empowering Green Machines in Norway

24/03/22-FR Bas de page

Ramirent versterkt Green Machines in Noorwegen

Ramirent alnabru 1

Ramirent’s customer centre at Alnabru is being coloured green, and here is the management trio that is at the forefront of the new environmental initiative at the company’s new green shift centre in Oslo. From left: Leader Region East; Geir Helland, District Manager Greater Oslo; Arne Tønsberg and Executive Vice President Fredrik Brandal.

Ramirent transformeert nu het klantencentrum in Alnabru in het groene shiftcentrum van het bedrijf in Groot-Oslo. Alle "groene machines" in de vloot zullen nu beschikbaar zijn bij Alnabru, biodiesel wordt verscheept naar klanten met hun eigen brandstoftrailers, het terrein is groen gekleurd en het personeel is getraind in de groene dienst.

De gemeente Oslo heeft besloten dat de bouw- en constructiesector in 2025 emissievrij moet zijn. Als marktleider in machineverhuur willen we nu het voortouw nemen in groene verhuur in Groot-Oslo.

"We concentreren deze investering op Ramirent Alnabru, het eerste groene shiftcentrum van de groep", zegt Executive Vice President Fredrik Brandal in Ramirent Noorwegen.
Het klantencentrum van Ramirent in Alnabru wordt groen gekleurd, en hier is het managementtrio dat voorop loopt bij het nieuwe milieu-initiatief in het nieuwe groene shiftcentrum van het bedrijf in Oslo. 98% emissievrij

“We hebben het pand groen gekleurd en de medewerkers voorzien van nieuwe ‘groene’ kleding. Dit lijkt misschien een vorm van gimmick, maar het wordt gedaan om aan te geven en te visualiseren dat we het menen. Bovendien zijn al onze machines nu voorzien van ons eigen ecolabel”, zegt Brandal, die stelt dat 75 procent van het machinepark van het bedrijf nu fossielvrij is en dat 98 procent van alle nieuwe investeringen in emissievrije apparatuur.

Ramirent alnabru 2Maar de groene verschuiving gaat niet alleen over emissievrije en elektrische machines, maar ook over het bieden van een aanbod dat een circulaire economie ondersteunt waarin we klanten een voordeel en winstgevendheid geven door te huren, in plaats van zichzelf te bezitten, benadrukt de EVP.

Districtmanager voor Ramirent Groot-Oslo, Arne Tønsberg, legt uit dat er verschillende concrete maatregelen zijn genomen om van het klantencentrum in Alnabru het groene shiftcentrum van het bedrijf in de regio Oslo te maken.

“We brengen een aanzienlijke vloot ‘groene machines’ over naar Alnabru. Tegelijkertijd vullen we onze machines alleen met biodiesel. Er zijn brandstoftrailers aangeschaft met tank en pomp voor levering van HVO100 op bouwplaatsen. Op elk van onze vier locaties in Groot-Oslo zal een trailer worden gestationeerd, zodat de toegang voor onze klanten vlot zal verlopen. Zoals bekend hebben we sinds kort ook een uitgebreide samenwerking met BKK / Eviny op het gebied van elektrisch laden op bouwplaatsen”, aldus Tønsberg.
We brengen een aanzienlijk aantal "groene machines" over naar Alnabru, zegt Arne Tønsberg, districtmanager van Ramirent Greater Oslo.

“We weten dat op bepaalde momenten van de dag de grootste CO2-uitstoot door transport plaatsvindt. Daarom plannen we nu een nog milieuvriendelijkere logistiek in Oslo met een korteafstands- en flexibel transportconcept voor klanten waar we de minst drukke tijden van de dag gebruiken. Daarnaast bieden we expresleveringen met elektrische bestelwagens tijdens uren dat het verkeer niet zo druk is”, voegt EVP Fredrik Brandal toe.
Executive Vice President van Ramirent Noorwegen; Fredrik Brandal, stelt dat het klantencentrum in Alnabru nu een nog milieuvriendelijkere logistiek plant met onder meer expresleveringen met elektrische bestelwagens.
Medewerkers getraind in de groene shift

Ramirent alnabru 4

Executive Vice President of Ramirent Norway; Fredrik Brandal, states that the customer center at Alnabru is now planning an even more environmentally friendly logistics with, among other things, express deliveries with electric vans.

Het hoofd van Regio Oost in Ramirent, Geir Helland, benadrukt dat de milieu-investering in Ramirent van toepassing is op de hele oostelijke regio van Noorwegen.

“We geven nu een kickstart aan de verdere inzet voor het milieu door hier bij Alnabru een centrum voor groene diensten te creëren. Net zo belangrijk als het machinepark zelf zijn de medewerkers en hun competentie. Daarom investeren we nu in een uitgebreide opleiding en coaching van onze medewerkers in de groene shift zodat onze klanten de allerbeste begeleiding krijgen bij het optimaal gebruik van het nieuwe materieel. Tegelijkertijd moeten we ook goed zijn in het leren van de eigen ervaringen van klanten en dit doorgeven aan nieuwe klanten en gebruikers”, zegt Helland.
NJC.© Info Ramirent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/03/22

Ramirent renforce les machines vertes en Norvège

Ramirent alnabru 1Ramirent’s customer centre at Alnabru is being coloured green, and here is the management trio that is at the forefront of the new environmental initiative at the company’s new green shift centre in Oslo. From left: Leader Region East; Geir Helland, District Manager Greater Oslo; Arne Tønsberg and Executive Vice President Fredrik Brandal.

Ramirent transforme actuellement le centre client d'Alnabru en centre de virage vert de l'entreprise dans le Grand Oslo. Toutes les « machines vertes » de la flotte seront désormais disponibles à Alnabru, le biodiesel est expédié aux clients avec leurs propres remorques de carburant, les locaux sont colorés en vert et le personnel est formé au virage vert.

La municipalité d'Oslo a décidé que l'industrie du bâtiment et de la construction devait être sans émission d'ici 2025. En tant que leader du marché de la location de machines, nous voulons maintenant prendre la tête de la location verte dans le Grand Oslo.

« Nous concentrons cet investissement sur Ramirent Alnabru, qui sera le premier centre de virage vert du groupe », déclare le vice-président exécutif Fredrik Brandal de Ramirent Norvège.
Le centre client de Ramirent à Alnabru est coloré en vert, et voici le trio de direction qui est à l'avant-garde de la nouvelle initiative environnementale du nouveau centre de changement vert de l'entreprise à Oslo. 98 % sans émission

« Nous avons coloré les locaux en vert et équipé les employés de nouveaux vêtements « verts ». Cela peut sembler être une forme de gadget, mais c'est fait pour signaler et visualiser que nous sommes sérieux. De plus, toutes nos machines sont désormais équipées de notre propre label écologique », déclare Brandal, qui déclare que 75 % du parc d'équipements de l'entreprise est désormais exempt d'énergie fossile et que 98 % de tous les nouveaux investissements sont réalisés dans des systèmes sans émissions. équipement.

Mais le virage vert ne concerne pas seulement les machines sans émissions et électriques, mais aussi la fourniture d'une offre qui soutient une économie circulaire où nous donnons aux clients un avantage et une rentabilité en louant, au lieu de les posséder, souligne l'EVP.

Le directeur de district de Ramirent Greater Oslo, Arne Tønsberg, explique que plusieurs mesures concrètes ont été prises pour faire du centre client d'Alnabru le centre de changement vert de l'entreprise dans la région d'Oslo.

Ramirent alnabru 2« Nous transférons une importante flotte de « machines vertes » à Alnabru. En même temps, nous ne remplissons nos machines qu'avec du biodiesel. Des remorques de carburant ont été achetées avec un réservoir et une pompe pour la livraison de HVO100 sur les chantiers de construction. Une remorque sera stationnée sur chacun de nos quatre sites dans le Grand Oslo, afin que l'accès soit facile pour nos clients. Comme on le sait, nous avons également récemment formé une vaste collaboration avec BKK / Eviny en ce qui concerne la recharge électrique sur les chantiers », déclare Tønsberg.
Nous transférons une importante flotte de « machines vertes » à Alnabru, déclare le directeur de district de Ramirent Greater Oslo, Arne Tønsberg.

« Nous savons que les émissions de CO2 les plus importantes se produisent lors des transports à certains moments de la journée. Par conséquent, nous prévoyons maintenant une logistique encore plus respectueuse de l'environnement à Oslo avec un concept de transport court-courrier et flexible pour les clients où nous utilisons les heures les moins chargées de la journée. De plus, nous proposons des livraisons express avec des camionnettes électriques pendant les heures où le trafic n'est pas aussi encombré », ajoute le vice-président Fredrik Brandal.
Vice-président exécutif de Ramirent Norvège ; Fredrik Brandal, indique que le centre client d'Alnabru prévoit désormais une logistique encore plus respectueuse de l'environnement avec, entre autres, des livraisons express avec des camionnettes électriques.
Employés formés au virage vert

Ramirent alnabru 4

Executive Vice President of Ramirent Norway; Fredrik Brandal, states that the customer center at Alnabru is now planning an even more environmentally friendly logistics with, among other things, express deliveries with electric vans.

Le responsable de la région Est de Ramirent, Geir Helland, souligne que l'investissement environnemental de Ramirent s'applique à toute la région est de la Norvège.

«Nous sommes maintenant en train de« relancer »l'engagement environnemental supplémentaire de créer un centre de transition verte ici à Alnabru. Les employés et leurs compétences sont tout aussi importants que le parc de machines lui-même. C'est pourquoi nous allons maintenant investir dans la formation et le coaching approfondis de nos employés dans le virage vert afin que nos clients reçoivent les meilleurs conseils pour une utilisation optimale des nouveaux équipements. Dans le même temps, nous devons également être capables d'apprendre des propres expériences des clients et de les transmettre aux nouveaux clients et utilisateurs », déclare Helland.
NJC.© Info Ramirent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.