Sigma nl 20230327

RENAULT TRUCKS OBTAINS ECOVADIS "GOLD"

14/09/21-FR bas de page

RENAULT TRUCKS VERKRIJGT ECOVADIS "GOUD" CERTIFICERING VOOR HET 3E OPEENVOLGENDE JAAR

Ecovadis gold 1

Renault Trucks behaalde opnieuw de "Gold"-certificering van de onafhankelijke organisatie Ecovadis voor zijn engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Franse fabrikant behoort tot de top 5% van de beoordeelde bedrijven.

Voor het derde jaar op rij heeft Renault Trucks het "Goud"-niveau behaald, toegekend door de onafhankelijke instantie Ecovadis voor zijn MVO-engagement. Ecovadis beoordeelde 75.000 internationale bedrijven volgens 21 criteria, onderverdeeld in vier categorieën: sociale en mensenrechten, verantwoord inkopen, bedrijfsethiek en milieu. Dankzij talrijke acties die door Renault Trucks werden uitgevoerd, slaagde het erin om deze audit te doorstaan, vooral in de laatste twee categorieën.
 
Milieu: aanhoudende inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen

Het verminderen van de CO2-uitstoot staat centraal in de acties van Renault Trucks, zowel wat betreft de infrastructuur als de energie-efficiëntie van de voertuigen die het produceert:

Renault Trucks produceert in zijn fabriek in Normandië in Blainville-sur-Orne standaard een reeks 100% elektrische vrachtwagens die CO2-neutraal zijn.

En om de uitstoot van broeikasgassen van zijn sites te beperken, voert Renault Trucks energie-audits uit, stelt actieplannen op en heeft een ingenieur voor energieoptimalisatie aangeworven binnen zijn vastgoedafdeling.

Voor de circulaire economie ontwikkelt Renault Trucks een eigen recycling- en hergebruikkanaal voor onderdelen voor zware voertuigen. Een verbintenis die ook gunstig is voor de Ecovadis-rating.
 
Bedrijfsethiek: verplichte training voor iedereen

Renault Trucks doet zaken met integriteit, in overeenstemming met de internationale regelgeving en de Volvo Group Gedragscode waartoe het behoort. Daarom heeft het bedrijf verplichte en regelmatige training opgezet in deze gedragscode en anticorruptie. Corruptierisico's werden ook in kaart gebracht en er werden actieplannen opgesteld om ze te verminderen.

Om het bewustzijn te vergroten en de risico's van computerhacking en datalekken te beperken, organiseert Renault Trucks tot slot regelmatig trainingen over cyberbeveiliging en gegevensbescherming.
Dankzij de uitgevoerde initiatieven en de geboekte vooruitgang heeft Renault Trucks een score van 68/100 kunnen behalen. De Franse fabrikant behoort tot de top 5% van de beoordeelde bedrijven.
Info Ecovadis Renault Trucks MVO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/09/21-FR bas de page

RENAULT TRUCKS OBTIENT LA CERTIFICATION ECOVADIS « GOLD » POUR LA 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE

Ecovadis gold 1

Renault Trucks a de nouveau obtenu la certification « Gold » décernée par l’organisme indépendant Ecovadis pour son engagement en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Le constructeur français fait partie des 5 % des entreprises évaluées les plus performantes.

Pour la troisième année consécutive, Renault Trucks atteint le niveau « Gold », décerné par l’organisme indépendant Ecovadis pour son engagement RSE. Ecovadis a évalué 75 000 entreprises internationales, selon 21 critères répartis en quatre catégories : Social et Droits de l’Homme, Achats responsables, Éthique des affaires et Environnement. De nombreuses actions menées par Renault Trucks lui ont permis de réussir cet audit, notamment dans les deux dernières catégories.
 
Environnement : des efforts soutenus pour réduire les émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 est au cœur des actions de Renault Trucks, tant au niveau de ses infrastructures que de l’efficacité énergétique des véhicules qu’il produit :

Renault Trucks produit de série, dans son usine normande de Blainville-sur-Orne, une gamme de camions 100 % électriques, neutres en émissions de CO2.

Et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de ses sites, Renault Trucks réalise des audits énergétiques, met en place des plans d’actions et a recruté un ingénieur en optimisation énergétique au sein de sa direction de l’immobilier.

En faveur de l’économie circulaire, Renault Trucks développe sa propre filière de recyclage et de réutilisation de pièces pour poids lourds. Un engagement également favorable à la notation Ecovadis.
 
Ethique des affaires : des formations obligatoires pour tous

Renault Trucks mène son activité avec intégrité, dans le respect des réglementations internationales et du Code de conduite du groupe Volvo auquel il appartient. Ainsi, l’entreprise a mis en place des formations obligatoires et régulières à ce code de conduite et à l’anti-corruption. Une cartographie des risques de corruption a par ailleurs été réalisée et des plans d’actions ont été mis en place pour les réduire.

Enfin, pour sensibiliser et limiter les risques de piratage informatique et de fuite de données, Renault Trucks organise des sessions de formations régulières sur la cybersécurité et la protection des données.
 

Les initiatives menées et les progrès réalisés ont permis à Renault Trucks d’atteindre un score, en hausse, de 68/100. Le constructeur français fait partie des 5 % des entreprises évaluées les plus performantes.
Info Ecovadis Renault Trucks RSE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.