Mon projet 2 6

RENAULT TRUCKS SHOWS ITS NEW AMBITIONS IN ELECTRIC MOBILITY

15/03/22-FR Bas de page

RENAULT TRUCKS TOONT ​​NIEUWE AMBITIES IN ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Renault trucks d e tech 01 3Renault Trucks etaleert nieuwe ambities op het vlak van elektrische mobiliteit, met een aanbod gericht op volledige ondersteuning van zijn klanten, omgedoopt tot E-Tech.

Renault Trucks biedt al enkele jaren een steeds groter wordend assortiment elektrische vrachtwagens aan en de verkoopvolumes weerspiegelen deze snelle groei: in 2021 werden 249 elektrische vrachtwagens geleverd en 613 besteld.

Vandaag versnelt Renault Trucks zijn strategie met hogere ambities. De fabrikant is van plan om in 2030 50% van zijn volumes elektrisch te maken en in 2040 zal 100% van de voertuigen die hij op de markt zal brengen CO2-neutraal zijn.

Om deze ambities te ondersteunen, gaat Renault Trucks een nieuw tijdperk in en introduceert het een aanbod dat is gericht op een uitgebreide ondersteuning van vervoerders bij hun overgang naar CO2-neutraliteit. Dit nieuwe elektrische aanbod, E-Tech genaamd en geherfocust op de 360°-ondersteuning van zijn klanten, vervangt het huidige aanbod van Z.E.
Renault Trucks, partner in decarbonisatie

Het aanbod van Renault Trucks E-Tech is zowel gebaseerd op een reeks beproefde elektrische voertuigen als op volledige ondersteuning van klanten bij hun energietransitie, van hun aankoopproject tot het toezicht op de werking van hun elektrische vrachtwagens.

Deze 360°-ondersteuning is opgedeeld in vier fasen:

Een eerste fase waarin de klant door Renault Trucks wordt ondersteund bij het definiëren van zijn decarbonisatieproject, bij het bestuderen en definiëren van zijn behoeften. De fabrikant brengt hier zijn expertise van de oplossingen die op de markt beschikbaar zijn en zijn begrip van de zakelijke beperkingen van zijn klanten.Een tweede diagnosefase, gebaseerd op nauwkeurige kennis van de activiteit van de klant: analyse van de vloot en routes, analyse van de elektrische installatie van de sites, enz. Het bevat simulatietools om de besluitvorming van de klant en het monitoren van activiteiten te vergemakkelijken: simulator voor vermindering van koolstofemissies, simulator voor autonomie, enz. Na deze diagnose geeft Renault Trucks de klant een volledig advies, met onder meer een uitvoeringsschema en een prognose van de vermindering van de CO2-uitstoot voor de komende jaren.
Vervolgens een fase waarin Renault Trucks de architect wordt van het decarbonisatieproject en samen met zijn klant zijn nieuwe ecosysteem van elektrische mobiliteit bouwt. Een oplossing die financiering integreert, rekening houdt met lokale of overheidssubsidies, definitie en configuratie van de complete vrachtwagen met uitrusting en carrosserie, laadinfrastructuur, onderhoudscontracten, enz. Het is tijdens deze fase dat Renault Trucks een elektrische vrachtwagen aan zijn klant levert, zodat hij deze kan testen in reële bedrijfsomstandigheden.
In de laatste fase is Renault Trucks de hoofdaannemer voor de decarbonisatie-oplossing van zijn klant: installatie van de laadinfrastructuur op de sites van de klant, opleiding van chauffeurs en wagenparkbeheerders... Ten slotte ondersteunen Renault Trucks en zijn netwerk klanten bij de operationele opvolging van hun vloot, dankzij voertuigconnectiviteit. De fabrikant biedt dus monitoring van de laadinfrastructuur, monitoring van rijden en verbruik en eventuele voorstellen voor optimalisatie, aanbeveling van routes of zelfs optimalisatie van onderhoudswerkzaamheden.

Vervoerders hebben concrete ondersteuning nodig bij hun overstap naar elektrisch. Renault Trucks staat aan hun zijde in hun decarbonisatieproject, met ondersteuning op basis van expertise, anticipatie, nabijheid, sereniteit en snelheid van uitvoering.
NJC.© Info RENAULT Trucks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/03/22

AFFICHE RENAULT TRUCKS SES NOUVELLES AMBITIONS ET MATIÈRE DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Renault trucks d e tech 01 3Renault Trucks affiche de nouvelles ambitions en matière de mobilité électrique, avec une offre tournée vers l'accompagnement complet de ses clients rebaptisée E-Tech.

Depuis plusieurs années, Renault Trucks propose une offre de camions électriques qui ne cesse de s'élargir et ses volumes de vente ont suivi cette marche rapide : en 2021, 249 camions électriques ont été livrés et 613 ont été commandés.

Aujourd'hui, Renault Trucks accélère sa stratégie avec des ambitions affichées à la hausse. Le constructeur entend réaliser 50 % de ses volumes en électrique en 2030 et, en 2040, 100 % des véhicules qu'il commercialisera seront neutres en carbone.

Pour soutenir ces ambitions, Renault Trucks entre dans une nouvelle ère et déploie une offre tournée vers l'accompagnement complet des transporteurs dans leur transition vers la neutralité carbone. Cette nouvelle offre électrique baptisée E-Tech et recentrée sur l'accompagnement 360° de ses clients vient remplacer l'offre actuelle de camions électriques Z.E.
Renault Trucks, partenaire de la décarbonation

L'offre Renault Trucks E-Tech repose tout autant sur une gamme de véhicules électriques éprouvée, que sur un accompagnement complet des clients dans leur transition énergétique, depuis leur projet d'acquisition jusqu'au suivi de leurs camitations.

L'accompagnement de 360° s'articule et quatre phases :

Une première phase au cours de laquelle le client est accompagné par Renault Trucks dans la définition de son projet de décarbonation, dans l'étude et la définition de ses besoins. Le constructeur apporte ici son expertise des solutions disponibles sur le marché et sa compréhension des contraintes métier de ses clients.
Une deuxième phase de diagnostic, qui repose sur une connaissance précise de l'activité du client : analyse de la flotte et des routes, analyse de l'installation électrique des sites, etc. Elle intègre des outils de simulation facilitant la prise de décision des clients et leur suivi d'activité : simulateur de réduction des émissions carbone, simulateur d'autonomie, etc. A la suite de ce diagnostic, Renault Trucks fournit au client une recommandation complète, qui intègre notamment un planning d'exécution et une projection de réduction des émissions de CO2 pour les années à venir.
Ensuite, une phase durant laquelle Renault Trucks devient architecte du projet de carbonatation et coconstruction, avec son client, son nouvel écosystème de mobilité électrique. Une solution qui intègre le financement, la prise en compte des subventions locales ou gouvernementales, la définition et la configuration du camion complet avec ses équipements et sa carrosserie, l'infrastructure de charge des sites, les contrats d'entretien, etc. C' est au cours de cette phase que Renault Trucks fournit un camion électrique à son client, afin qu'il le teste dans des conditions réelles d'exploitation.
Dans la dernière phase, Renault Trucks est le maître d'œuvre de la solution de décarbonation de son client : installation de l'infrastructure de charge sur les sites du client, formation des conducteurs et des gestionnaires de parc... Bref, Renault Trucks et son réseau accompagne les clients dans le suivi opérationnel de leur flotte, grâce à la connectivité des véhicules. Le constructeur propose ainsi un suivi de l'infrastructure de charge, un suivi de la conduite et de la consommation et d'éventuelles propositions d'optimisation, préconise le retrait, ou encore l'optimisation des opérations de maintenance.

Les transporteurs ont besoin d'un soutien concret dans leur passage à l'électrique. Renault Trucks se tient à leurs côtés dans leur projet de décarbonation, avec un accompagnement basé sur l'expertise, l'anticipation, la proximité, la sérénité et la rapidité d'exécution.
NJC.© Infos RENAULT Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.