Mon projet 2 6

Renting Crane Market 2026 ..?

12/04/21 -FR bas de page

Top 7 trends die de groei stimuleren in de wereldwijde kraanverhuurmarkt tot 2026

Verwacht wordt dat de markt voor kraanverhuur in de komende tijd gedenkwaardige winsten zal boeken als gevolg van de veranderende voorkeur van bouwaannemers voor verhuurapparatuur vanwege de hoge investeringen die nodig zijn voor de aankoop van nieuwe kranen.

Maxresdefault

Kraanverhuurbedrijven bieden ook diensten met toegevoegde waarde, zoals reparatie en technisch onderhoud, evenals ophalen en wegbrengen van de apparatuur, waardoor het huren van apparatuur gemakkelijker wordt voor aannemers en de marktgroei wordt vergroot.

Snelle verstedelijking in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific heeft geleid tot een bloeiende productie- en bouwsector in deze regio's. De toenemende invloed van marktpartijen en brancheverenigingen zal de komende jaren waarschijnlijk ook bijdragen aan de vraag naar producten.

Tegenwoordig investeren verhuurbedrijven grotendeels in technologisch geavanceerde en milieuvriendelijke kranen om hun vloot te vergroten en effectief te voldoen aan de toenemende eisen van hun klanten. Dit zou de komende jaren waarschijnlijk het wereldwijde zakelijke landschap bepalen

Hieronder staan ??enkele belangrijke trends die de uitbreiding van de kraanverhuurmarkt tot 2026 sterk zouden beïnvloeden:
Uitbreiding van de telecommunicatiesector in Noord-Amerika

De markt voor kraanverhuur in Noord-Amerika zal tijdens de analyseperiode waarschijnlijk een enorme groei meemaken. Een belangrijke factor voor de groei van de markt in de regio is de voortdurende uitbreiding van telecommunicatiefaciliteiten. Landen als Canada en de VS investeren steeds meer in de ontwikkeling van een sterke telecommunicatie-infrastructuur, waardoor er een aanzienlijke vraag ontstaat naar kranen en kraanverhuurdiensten.

In januari 2020 kondigde de Amerikaanse regering bijvoorbeeld naar verluidt haar plan aan om de komende vijf jaar bijna $ 6 miljard te investeren in de ontwikkeling van 5G en andere draadloze technologieën, waardoor de industrie een lucratieve groeimogelijkheid krijgt. Bovendien wordt verwacht dat de toenemende trend om technologisch geavanceerde kranen in te zetten voor de installatie van netwerkinfrastructuur de regionale marktgroei in de toekomst zal stimuleren.
Gunstige groeiomstandigheden in de VS

Verwacht wordt dat de markt voor kraanverhuur in de VS in de komende periode snel zal groeien. Deze verwachte groei wordt toegeschreven aan de lage exploitatiekosten en de grotere flexibiliteit die het huren van kranen biedt, waardoor het haalbaarder is dan het bezitten van een kraan.

Strikte overheidsregels voor het opnemen van veiligheidsrichtlijnen in kranen en het verbeteren van de werkomgeving zouden verder bijdragen aan marktgroei. Grote bedrijven zoals Haulotte richten zich ook op het uitbreiden van hun aanwezigheid in de VS, waardoor de groei van de verhuurmarkt voor kranen in de VS verder wordt gestimuleerd.

Snelle industrialisatie in heel Canada

De Canadese kraanverhuurmarkt zal de komende jaren waarschijnlijk een enorme groei meemaken als gevolg van de snelle industrialisatie. De acceptatie van kranen zal naar verwachting toenemen als gevolg van het brede toepassingsgebied van kranen, voornamelijk in de olie- en gasindustrie, voor een soepele en veilige werking.

Verwacht wordt dat de bouw- en mijnbouwsector in Canada zich gedurende de geschatte periode zal stabiliseren, wat de vraag naar kranen en ander bouwmachines in de regio verder zou stimuleren. Bovendien zullen talrijke inspanningen van bedrijven om hun kraanverhuurvloot uit te breiden de regionale marktgroei verder aanvullen.
Beschikbaarheid van gunstige huurplannen voor vaste kranen in Europa

De Europese verhuurbranche voor vaste kranen breidt zich voortdurend uit dankzij de beschikbaarheid van een uitgebreide reeks technologisch geavanceerde kranen tegen betaalbare prijzen. De mogelijkheid om huur te betalen, zoals flexibele maandelijkse aanbetalingen voor zowel jaarlijkse als maandelijkse leases, vergroot de concurrentie op de markt voor torenkraanverhuur.

Bovendien vergroten de voordelen van torenkranen, zoals de mogelijkheid om op grote hoogte en in kleine ruimtes te werken, de vraag naar ontwikkelingsprojecten voor slimme steden en stedelijke gebieden in de regio.
Toenemende acceptatie van mobiele verhuurkranen in heel Europa

Wat het product betreft, wordt verwacht dat de acceptatie van mobiele kranen voor verhuur de komende jaren in heel Europa zal toenemen. Deze verwachte groei wordt toegeschreven aan de voortdurende ontwikkeling van de infrastructuur en aan de aanzienlijke uitbreiding van de cementfabrieken in de regio. De transport- en bouwsector zijn enkele van de belangrijkste segmenten die in grote mate bijdragen aan het stijgende gebruik van mobiele kranen bij tal van lopende openbare en particuliere infrastructuurontwikkelingsprojecten.

Mobiele kranen worden gebruikt voor het lossen en hijsen van materialen en om deze materialen en werknemers toegang te geven tot uitdagende locaties die moeilijk toegankelijk zijn. De groeiende vraag naar kranen in de infrastructuurontwikkelingsprojecten en factoren zoals opslag en snelle industrialisatie zullen de vraag naar mobiele kranen voor verhuur in de regio een boost geven.
Initiatieven voor infrastructuurontwikkeling in de APAC

Ondersteunende initiatieven van regionale overheden in Azië-Pacific om elektriciteitsfaciliteiten, stroom en andere nutsvoorzieningen te leveren aan landelijke en geïsoleerde locaties, genereren nieuwe groeimogelijkheden voor de kraanverhuurmarkt in heel APAC.

Voor het continue onderhoud en instandhouding van water-, telecom- en elektrische voorzieningen zijn kranen nodig die ontoegankelijke en uitdagende locaties kunnen bereiken, waardoor een immense vraag naar kraanverhuurdiensten ontstaat. De regionale overheid heeft ook fors geïnvesteerd in de aanleg van transportnetwerken en distributiefaciliteiten voor nutsvoorzieningen, waardoor de vraag naar kranen is gestegen.
Toenemende acceptatie van rupskranen in Azië-Pacific

Wat het product betreft, wordt verwacht dat het segment van de rupskraan de komende tijd getuige zal zijn van een grote vraag op de APAC-markt. Deze verwachte groei wordt toegeschreven aan het vermogen van rupskranen om vaardig te werken op offroad-omstandigheden. Rupskranen worden doorgaans ingezet voor het verwijderen van puin, het laden van vracht, het bouwen van bruggen en voor sloop.

Bovendien is de vraag naar rupshuurkranen de afgelopen jaren toegenomen dankzij de efficiënte verhuur-, installatie- en onderhoudsdiensten die worden geleverd door verhuurbedrijven, die ook monteurs leveren en technische assistentie verlenen bij de installatie van vervangende onderdelen.


Info via

HSS Hire Service Group Plc, All Erection Crane Rental, Sanghvi Movers Limited, Deep South Crane and Rigging, Weldex (International) Offshore Ltd., Uchimiya Transportation and Engineering Co., Ltd., Al Jaber Heavy Lift, Prangl Gesellschaft MBH, Tiong Woon Corporation Holding Ltd., Mammoet Holdings, Liebherr-Mietpartner Gmbh, Sarilar Group, Sarens NV, Buckner Heavylift Cranes LLC, Lampson International LLC, Maxim Crane Works, AT Hong Holdings Ltd., Starlog Enterprises Limited., En Mediaco Group onder vele anderen zijn enkele van de belangrijkste spelers op de markt voor kraanverhuur.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/04/21

Les 7 principales tendances qui stimulent la croissance du marché mondial de la location de grues jusqu'en 2026

Le marché de la location de grues devrait enregistrer des gains considérables au cours de la période à venir en raison du changement de préférence des entrepreneurs de construction pour le matériel de location en raison des investissements élevés nécessaires pour acheter de nouvelles grues.

Maxresdefault

Les sociétés de location de grues offrent également des services à valeur ajoutée tels que la réparation et la maintenance technique, ainsi que le ramassage et le dépôt de l'équipement, ce qui rend la location de l'équipement plus pratique pour les entrepreneurs et augmente la croissance du marché.

L'urbanisation rapide en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique a conduit à un secteur de la fabrication et de la construction en plein essor dans ces régions. L'influence croissante des acteurs du marché et des associations industrielles est également susceptible de contribuer à la demande de produits dans les années à venir.

Aujourd'hui, les opérateurs de location investissent largement dans des grues à la pointe de la technologie et respectueuses de l'environnement pour augmenter la taille de leur flotte respective et répondre efficacement aux demandes croissantes de leurs clients. Cela façonnerait probablement le paysage commercial mondial dans les années à venir

Vous trouverez ci-dessous quelques tendances clés qui auraient une influence majeure sur l'expansion du marché de la location de grues jusqu'en 2026:
Expansion du secteur des télécommunications en Amérique du Nord

Le marché de la location de grues en Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse. Un facteur majeur de la croissance du marché dans la région est l'expansion continue des installations de télécommunications. Des pays comme le Canada et les États-Unis investissent de plus en plus dans le développement d'une solide infrastructure de télécommunications, ce qui crée une demande substantielle de grues et de services de location de grues.

Par exemple, en janvier 2020, le gouvernement américain aurait annoncé son intention d'investir près de 6 milliards de dollars pour développer la 5G ainsi que d'autres technologies sans fil au cours des cinq prochaines années, offrant à l'industrie une opportunité de croissance lucrative. En outre, la tendance croissante à déployer des grues à la pointe de la technologie pour l'installation d'une infrastructure de réseau devrait également stimuler la croissance du marché régional à l'avenir.
Des conditions de croissance favorables aux États-Unis

Le marché américain de la location de grues devrait croître à un rythme élevé au cours de la prochaine période. Cette croissance anticipée est attribuée aux faibles coûts d'exploitation et à une plus grande flexibilité offerte par la location de grues, ce qui la rend plus faisable que la possession d'une grue.

Des réglementations gouvernementales strictes visant à intégrer des directives de sécurité dans les grues et à améliorer l'environnement de travail contribueraient davantage à la croissance du marché. De grandes entreprises comme Haulotte se concentrent également sur l'expansion de leur présence aux États-Unis, stimulant ainsi la croissance du marché de la location de grues aux États-Unis.

Industrialisation rapide à travers le Canada

Le marché de la location de grues au Canada connaîtra probablement une croissance considérable au cours des prochaines années en raison de l'industrialisation rapide. L'adoption des grues devrait augmenter en raison du large champ d'application des grues, principalement dans les industries pétrolières et gazières pour des opérations fluides et sûres.

Les secteurs de la construction et des mines au Canada devraient se stabiliser au cours de la période estimée, ce qui stimulerait davantage la demande de grues et d'autres équipements de construction dans la région. En outre, les nombreux efforts des entreprises pour étendre leur parc de location de grues complèteront davantage la croissance du marché régional.
Disponibilité de plans de location de grues fixes avantageux en Europe

L'industrie de la location de grues fixes en Europe est en constante expansion en raison de la disponibilité d'une vaste gamme de grues à la pointe de la technologie à des prix abordables. La possibilité de payer le loyer, comme les acomptes mensuels flexibles pour les baux annuels et mensuels, augmente la concurrence sur le marché de la location de grues à tour.

En outre, les avantages des grues à tour, tels que la possibilité de travailler à des hauteurs élevées et dans des espaces confinés, augmentent sa demande dans les projets de développement de villes intelligentes et de zones urbaines de la région.
Adoption croissante des grues de location mobiles à travers l'Europe

En termes de produit, l'adoption des grues mobiles de location à travers l'Europe devrait augmenter au cours des prochaines années. Cette croissance prévue est imputable au développement continu des infrastructures ainsi qu’à l’expansion substantielle des cimenteries de la région. Les secteurs du transport et de la construction font partie des segments clés qui contribuent principalement à l'utilisation croissante des grues mobiles dans le cadre de nombreux projets de développement d'infrastructures publiques et privées en cours.

Des grues mobiles sont utilisées pour décharger et soulever des matériaux et pour permettre à ces matériaux ainsi qu'aux travailleurs d'atteindre des endroits difficiles d'accès. La demande croissante de grues dans les projets de développement des infrastructures ainsi que des facteurs tels que l'entreposage et l'industrialisation rapide stimuleront la demande de grues mobiles de location dans la région.
Initiatives de développement des infrastructures dans la région APAC

Les initiatives de soutien des gouvernements régionaux de la région Asie-Pacifique pour fournir des installations électriques, de l'électricité ainsi que d'autres services publics aux zones rurales et isolées génèrent de nouvelles opportunités de croissance commerciale pour le marché de la location de grues dans la région APAC.

La maintenance et l'entretien continus des installations d'eau, de télécommunications et d'électricité nécessitent des grues qui pourraient atteindre des endroits inaccessibles et difficiles, créant une immense demande de services de location de grues. Le gouvernement régional a également largement investi dans la construction de réseaux de transport et d'installations de distribution de services publics, augmentant ainsi la demande de grues.
Adoption croissante des grues sur chenilles en Asie-Pacifique

En termes de produit, le segment des grues sur chenilles devrait connaître une forte demande sur le marché APAC au cours de la période à venir. Cette croissance anticipée est attribuée à la capacité des grues sur chenilles à fonctionner avec compétence dans des conditions hors route. Les grues sur chenilles sont généralement déployées pour l'enlèvement des débris, le chargement de la cargaison, la construction de ponts et la démolition.

De plus, au cours des dernières années, la demande de grues de location sur chenilles a augmenté en raison des services efficaces de location, d'installation et de maintenance fournis par les sociétés de location, qui fournissent également des mécaniciens et une assistance technique pour l'installation de pièces de rechange.


Infos via

HSS Hire Service Group Plc, All Erection Crane Rental, Sanghvi Movers Limited, Deep South Crane and Rigging, Weldex (International) Offshore Ltd., Uchimiya Transportation and Engineering Co., Ltd., Al Jaber Heavy Lift, Prangl Gesellschaft MBH, Tiong Woon Corporation Holding Ltd., Mammoet Holdings, Liebherr-Mietpartner Gmbh, Sarilar Group, Sarens NV, Buckner Heavylift Cranes LLC, Lampson International LLC, Maxim Crane Works, AT Hong Holdings Ltd., Starlog Enterprises Limited., Et Mediaco Group parmi beaucoup d'autres sont certains des principaux acteurs du marché de la location de grues.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !