Mon projet 2 6

Renting news $155 billion by 2026

12/07/21-FR bas de page

Verhuurtrends voor bouwmachines stuwen de markt naar $ 155 miljard in 2026

Slide 12

De toenemende aandacht van de overheid voor het renoveren en onderhouden van bestaande openbare infrastructuur zal naar verwachting de groei van de verhuurmarkt voor bouwmachines stimuleren.

Volgens de Global Market Insights wordt voorspeld dat de omvang van de verhuurmarkt voor bouwmachines in 2026 meer dan USD 155 miljard zal bedragen. Deze groei zal naar verwachting worden aangedreven door de lancering van materieelverhuurdiensten aangeboden door tal van OEM's voor bouwmachines, zoals Caterpillar, Inc. en Volvo. Groep.

De integratie van technologieën zoals IoT, telematica en digitale tweelingen in bouwapparatuur zou verhuurserviceproviders kunnen ondersteunen bij het bijhouden van het gebruik van apparatuur en het verminderen van uitvaltijd. Enkele belangrijke spelers op de verhuurmarkt voor bouwmachines zijn Mtandt Rentals Limited, United Rentals, Aktio Corporation, Unirent LLC, Ahern Rentals, Inc. en Boels Rental.

Enkele van de belangrijkste trends die de vooruitzichten voor de sector stimuleren, zijn:
Nadruk op het verlagen van voertuigemissies

Toenemende aandacht voor het terugdringen van de uitstoot van voertuigen en apparatuur die in de bouwsector worden gebruikt, heeft de afgelopen jaren geleid tot de invoering van elektrisch aangedreven bouwsystemen.

Aannemers in de bouw en bedrijven richten zich op het verminderen van de CO2-voetafdruk en werken op de beste manier om het milieu veilig te houden door over te gaan op emissievrije systemen.
Veelgevraagd materiaalbehandelingsapparatuur en kranen

De verhuuractiviteiten voor materiaalbehandeling en kranen zullen naar verwachting in een escalerend tempo groeien als gevolg van veelbelovende commerciële ontwikkeling en de collectieve behoefte aan verplaatsing van bouwmaterialen op de bouwplaats.

De noodzaak om bouwvakkers een veilige werkomgeving te bieden heeft geleid tot de integratie van draadloze technologieën in bouwmachines. De opkomst van flexibele elektronica en robotica zou de vraag naar huurkraanapparatuur verder kunnen stimuleren
Europa ontpopt zich als een lucratieve markt

De EU-strategie om tegen 2021 meer dan 300 slimme steden in de regio te bouwen, zal marktspelers nieuwe kansen bieden. Factoren zoals strikte arbeidsveiligheidswetten in verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en het VK, zullen het aandeel van de regionale industrie verder versterken.

De sterke aanwezigheid van OEM's in de bouw, zoals Liebherr Group en Volvo, ondersteunen de uitbreiding van de vooruitzichten voor de verhuur van bouwmachines in heel Europa.
Impact van COVID-19 op bedrijven in bouwmachines

De COVID-19-pandemie heeft ernstige gevolgen voor de verhuur van bouwmachines. Overheidsinstanties richten zich nu meer op het aanpakken van de gezondheidscrises die miljoenen mensen wereldwijd hebben getroffen.

Deze focusverschuiving heeft invloed gehad op de bestedingen aan de bouwsector, waardoor diverse lopende projecten zijn uitgesteld. Als gevolg van de COVID-19-situatie is de vraag naar residentieel vastgoed afgenomen, wat de activiteiten van aanbieders van verhuur van bouwmachines direct belemmert.

Info Global Market Insights Inc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/07/21

Les tendances de la location d'équipements de construction portent le marché à 155 milliards de dollars d'ici 2026

Slide 12

L'attention croissante des autorités gouvernementales sur la rénovation et l'entretien des infrastructures publiques existantes devrait stimuler l'expansion du marché de la location d'équipements de construction.

Selon Global Market Insights, la taille du marché de la location d'équipements de construction devrait dépasser les 155 milliards de dollars d'ici 2026. Cette croissance devrait être tirée par le lancement de services de location d'équipements proposés par de nombreux équipementiers d'équipements de construction tels que Caterpillar, Inc. et Volvo. Grouper.

L'intégration de technologies telles que l'IoT, la télématique et les jumeaux numériques dans les appareils de construction pourrait aider les fournisseurs de services de location à conserver des enregistrements de l'utilisation des équipements et à réduire les temps d'arrêt. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la location d'équipements de construction figurent Mtandt Rentals Limited, United Rentals, Aktio Corporation, Unirent LLC, Ahern Rentals, Inc. et Boels Rental.

Certaines des principales tendances qui déterminent les perspectives de l'industrie comprennent :
Accent mis sur la réduction des émissions des véhicules

L'attention croissante portée à la réduction des émissions produites par les véhicules et les équipements utilisés dans le secteur de la construction a entraîné l'adoption de systèmes de construction électriques ces dernières années.

Les entrepreneurs en construction et les entreprises ciblent la réduction de l'empreinte carbone et travaillent de la meilleure manière possible pour que l'environnement reste sûr en s'orientant vers des systèmes à zéro émission.
Équipements de manutention et grues en demande

L'activité de location d'équipements de manutention et de grues devrait croître à un rythme accéléré en raison d'un développement commercial prometteur et d'un besoin collectif de déplacement des matériaux de construction sur le site.

La nécessité d'offrir un environnement de travail sûr aux travailleurs de la construction a conduit à l'incorporation de technologies sans fil dans les équipements de construction. L'avènement de l'électronique et de la robotique flexibles pourrait stimuler davantage la demande d'équipement de location de grues
L'Europe émerge comme un marché lucratif

La stratégie de l'UE consistant à construire plus de 300 villes intelligentes dans la région d'ici 2021 offrira de nouvelles opportunités aux acteurs du marché. Des facteurs tels que des lois strictes sur la sécurité du travail dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, renforceront encore la part de l'industrie régionale.

La forte présence d'équipementiers de construction comme le groupe Liebherr et Volvo soutient l'expansion des perspectives du secteur de la location d'équipements de construction à travers l'Europe.
Impact de COVID-19 sur les entreprises de matériel de construction

La pandémie de COVID-19 a durement touché le secteur de la location de matériel de construction. Les autorités gouvernementales se concentrent désormais davantage sur la lutte contre les crises sanitaires qui ont touché des millions de personnes dans le monde.

Ce changement d'orientation a affecté les dépenses dans le secteur de la construction, entraînant le report de divers projets en cours. En raison de la situation du COVID-19, il y a eu une baisse de la demande de biens immobiliers résidentiels, ce qui entrave directement l'activité des fournisseurs de matériel de construction locatif.

Info Global Market Insights Inc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.