Sigma nl 20230327

Roelofs starts bio-asphalt road

08/06/21-FR bas de page

Roelofs start bio-asfaltweg

Volvo trucks manhattan beer first volvo vnr electric on production line1 1

Ingenieursbureau Roelofs is gestart met de werkzaamheden aan een weggedeelte van bio-asfalt met een plantaardig ligninebindmiddel, dat een "aanzienlijke CO2-reductie" in de wegenbouw zou opleveren.

Het 250 meter lange stuk weg wordt aangelegd in het noorden van Nederland, aan de N987 tussen Siddeburen en Wagenborgen.

In de toplaag van asfalt wordt een nieuw Nederlands lignineproduct verwerkt, ontwikkeld door Avantium, specialist op het gebied van hernieuwbare chemie.

Ongeveer 1.000 kg Nederlandse lignine van Avantium zal worden gebruikt als vervanging voor het vloeibare bitumenbindmiddel dat traditioneel in asfalt wordt gebruikt.

Gerard Hoiting, algemeen directeur bij Roelofs: “Als bedrijf hebben we de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen intern, maar ook met klanten en partners zoeken we naar innovaties en concrete toepassingen en inspireren we elkaar naar een betere wereld . Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van.”
Het team van Roelofs legt het bio-asfalt ter plaatse Terwijl bitumen een residu is dat ontstaat bij de destillatie van ruwe olie, is de Nederlandse lignine van Avantium een ​​plantaardig materiaal.

Annelie Jongerius, senior wetenschapper bij Avantium die verantwoordelijk is voor de valorisatie van lignine, zei: "We zijn verheugd om het potentieel van onze lignine voor de productie van bio-asfalt te laten zien. Het is een geweldig voorbeeld van het realiseren van de missie van Avantium om fossiele chemicaliën en materialen te vervangen door hernieuwbare alternatieven.”

De weg is een demonstratietest voor het CHAPLIN XL-project, dat tot doel heeft het gebruik van lignine als vervanging voor bitumen bij grootschalige wegenbouwprojecten te promoten.

Naast Avantium en Roelofs telt het CHAPLIN XL-project de Universiteit Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, Asfalt Kennis Centrum, H4A Infratechniek en Stichting Biobased Delta tot haar ondersteunende partners.

Avantium zei: "De CHAPLIN XL-partners zullen de op lignine gebaseerde testweg uitgebreid analyseren op prestaties, op technisch-economische haalbaarheid en op milieuvoordelen door middel van een levenscyclusanalyse. Voorlopige resultaten geven aan dat op lignine gebaseerd asfalt een substantiële vermindering van de CO2-voetafdruk mogelijk maakt in vergelijking met zijn op fossielen gebaseerde tegenhanger.”

20210604 140721 avantiumbioasphalt road 3

Volgens het bedrijf hebben de betrokkenen bij CHAPLIN XL "het proces om bio-asfalt te produceren in conventionele asfaltcentrales al verbeterd, waardoor de op lignine gebaseerde asfalttechnologie kan worden opgeschaald".

Wat is lignine?

Lignine - of meer specifiek "Lignines" - is eigenlijk een categorie organische polymeren die van nature in de celstructuur van de meeste planten, inclusief bomen, voorkomen.

Ze zijn de belangrijkste structurele component die verantwoordelijk is voor het aan elkaar binden van plantencellen, en het is daarom mogelijk om lignines te gebruiken om kleefstoffen en oppervlaktecoatings te maken.

Over de hele wereld worden grote hoeveelheden lignine geproduceerd als bijproduct van de verwerking van houtmateriaal bij de productie van handelspapier.

De blootstelling van een ligninepolymeer aan zuurstof zorgt ervoor dat papier, met name kranten, na verloop van tijd geel van kleur wordt. De kwaliteit van papier wordt dus bepaald door de hoeveelheid lignine die tijdens het productieproces wordt verwijderd.

Terwijl bitumen een residu is dat ontstaat bij de destillatie van ruwe olie, werd de Nederlandse lignine van Avantium vervaardigd in de faciliteiten van Asfalt Production Westerbroek in Groningen.

Martin Junginger, hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht en projectcoördinator van CHAPLIN XL: “Voor een brede toepassing van lignine in de wegenbouw in de toekomst is het noodzakelijk dat wegenbouwers financiële, technische en ecologische validatie van bio-asfalt in aanbestedingen.
Het team van Roelofs ter plaatse voor het leggen van het bio-asfalt

20210604 140728 avantiumbioasphalt road 4

“Ook merken we dat er internationaal veel belangstelling is van wegenbouwers voor onze testresultaten.”

Roelofs, dat in de nabije toekomst over wil gaan op volledig bio-asfalt, gaat in het kader van het project ook een tweede proefweg aanleggen op de N987.

Ter vergelijking wordt het tweede weggedeelte gemaakt van asfalt met een traditioneel Kraft-ligninebindmiddel dat afkomstig is van een papierfabrikant in Finland.

Kraft Lignine, ook afgeleid van planten, is een bijproduct van de papierproductie.
INFO ROELOFS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/06/21

Roelofs lance une route de bio-asphalte

Volvo trucks manhattan beer first volvo vnr electric on production line1 1

L'entrepreneur en ingénierie Roelofs a commencé les travaux sur une section de route en bio-asphalte avec un agent liant de lignine à base de plantes, qui offrirait une "réduction significative de CO2" dans la construction de routes.

Le tronçon de route de 250 m de long est en cours de construction dans le nord des Pays-Bas, sur la N987 entre Siddeburen et Wagenborgen.

La couche supérieure d'asphalte incorporera un nouveau produit de lignine néerlandais développé par Avantium - un spécialiste dans le domaine de la chimie renouvelable.

Environ 1 000 kg de lignine néerlandaise d'Avantium seront utilisés en remplacement du liant liquide bitume traditionnellement utilisé dans l'asphalte.

Gerard Hoiting, directeur général de Roelofs, a déclaré : « En tant qu'entreprise, nous avons l'ambition d'être climatiquement neutre en 2030. Non seulement en interne, mais aussi avec nos clients et partenaires, nous recherchons des innovations et des applications concrètes et nous nous inspirons mutuellement vers un monde meilleur. . Cette collaboration en est un bel exemple. »
L'équipe Roelofs sur place pose le bio-asphalte Alors que le bitume est un résidu issu de la distillation du pétrole brut, la lignine hollandaise d'Avantium est un matériau d'origine végétale.

Annelie Jongerius, scientifique senior chez Avantium responsable de la valorisation de la lignine, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter le potentiel de notre lignine pour la production de bio-asphalte. C'est un excellent exemple de la réalisation de la mission d'Avantium de remplacer les produits chimiques et les matériaux fossiles par des alternatives renouvelables.

20210604 140721 avantiumbioasphalt road 3

La route est un test de démonstration pour le projet CHAPLIN XL, qui vise à promouvoir l'utilisation de la lignine en remplacement du bitume dans les projets de construction de routes à grande échelle.

Outre Avantium et Roelofs, le projet CHAPLIN XL compte l'Université d'Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, Asfalt Kennis Centrum, H4A Infratechniek et Stichting Biobased Delta parmi ses partenaires de soutien.

Avantium a déclaré : « Les partenaires de CHAPLIN XL analyseront en profondeur la route d'essai à base de lignine sur les performances, la faisabilité technico-économique ainsi que sur les avantages environnementaux à travers une analyse du cycle de vie. Les résultats préliminaires indiquent que l'asphalte à base de lignine permet une réduction substantielle de l'empreinte carbone par rapport à son homologue fossile.

Selon l'entreprise, les personnes impliquées dans CHAPLIN XL ont déjà « amélioré le processus de production de bio-asphalte dans les usines d'enrobage conventionnelles, permettant la mise à l'échelle de la technologie de l'asphalte à base de lignine ».

Qu'est-ce que la lignine ?

La lignine – ou plus précisément les « lignines » – est en fait une catégorie de polymères organiques naturellement présents dans la structure cellulaire de la plupart des plantes, y compris les arbres.

Ils sont le principal composant structurel responsable de la liaison des cellules végétales entre elles, et il est donc possible d'utiliser des lignines pour fabriquer des adhésifs et des revêtements de surface.

Partout dans le monde, de grandes quantités de lignines sont produites en tant que sous-produit de la transformation du bois dans la fabrication du papier commercial.

20210604 140728 avantiumbioasphalt road 4

L'exposition d'un polymère de lignine à l'oxygène est ce qui fait que le papier, en particulier le papier journal, jaunit avec le temps. La qualité du papier est donc déterminée par la quantité de lignine éliminée au cours du processus de fabrication.

Alors que le bitume est un résidu créé à partir de la distillation du pétrole brut, la lignine néerlandaise d'Avantium a été fabriquée dans les installations d'Asfalt Production Westerbroek à Groningue.

Martin Junginger, professeur d'économie biosourcée à l'Université d'Utrecht et coordinateur du projet CHAPLIN XL, a déclaré : « Pour une large application de la lignine dans la construction de routes à l'avenir, il est nécessaire que les constructeurs routiers soient en mesure de fournir validation du bio-asphalte dans les appels d'offres.
L'équipe Roelofs sur place pose le bio-asphalte

« Nous remarquons également qu'il existe un grand intérêt international de la part des constructeurs de routes pour nos résultats d'essais. »

Roelofs, qui envisage de passer à l'utilisation entièrement de bio-asphalte dans un avenir proche, devrait également construire une deuxième route d'essai sur la N987 dans le cadre du projet.

À des fins de comparaison, la deuxième section de route sera réalisée à l'aide d'un asphalte avec un liant de lignine Kraft traditionnel provenant d'un fabricant de papier en Finlande.

Également dérivé de plantes, la lignine Kraft est un sous-produit de la fabrication du papier.
INFO ROELOFS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.