Mon projet 2 6

Smart Control by PALFINGER

18/05/21-FR bas de page

Smart Control by PALFINGER: de punt van de kraan efficiënter en intuïtiever aansturen

 Met zijn intelligente kraanbesturing is PALFINGER opnieuw innovatieleider: Smart Control maakt het werken met de kraan nog efficiënter door de kraanpunt intuïtief te bedienen. Het intelligente systeem geeft kraanmachinisten meer vrijheid voor complexere hijswerkzaamheden.

Palfinger smart control operator b39


Recyclingbakken die geleegd moeten worden in wooncomplexen; bulkmateriaal dat wordt gestrooid met grijpers of funderingen die zijn gezet met grondboren: dit zijn allemaal klussen die sneller en gemakkelijker kunnen worden gedaan met de nieuwe intelligente kraanbesturing. Dit bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie van de werkzaamheden. Dankzij deze intuïtieve technologie bij Smart Control kan de kraanmachinist zich volledig concentreren op de last en het milieu, en zich concentreren op de meer complexe fasen van de hijsoperatie zelf. "We willen het werken met een autolaadkraan nog eenvoudiger, efficiënter en slimmer maken", zegt Michael Völker, hoofd Productmanagement autolaadkraan bij PALFINGER. Aan het eind van de dag resulteert het nieuwe kraanbesturingssysteem van de kraanpunt in meer hijswerkzaamheden en dus meer winstgevendheid.

Palfinger smart control remote control 3a7

Kraanbediening gewoon slim

Met één hendelbeweging op de radiografische afstandsbediening kan de kraanpunt verticaal of horizontaal in de gewenste positie worden gebracht. Bij conventionele bediening zijn hiervoor meerdere hendelbewegingen nodig. De logica van de bewegingen van de nieuwe kraanbesturing wordt verwerkt in de PALTRONIC-besturingseenheid. Op de achtergrond berekent het systeem zelfstandig de bewegingsrichting met behulp van sensoren en elektronica. In combinatie met de HPSC-Plus LOAD-functie kan ook de hellingshoek van de heftruck worden opgenomen en gecompenseerd.

Palfinger smart control remote control 3a7 1

Wanneer het uitschuifbare armsysteem volledig is uitgeschoven, berekent Smart Control de uitwijking van de positie van de arm tot aan de kraantop en compenseert dit automatisch. Dankzij Flow Sharing, het elektronische verdelingssysteem voor oliehoeveelheden, past de benodigde hoeveelheid hydraulische olie zich altijd aan de actuele eisen aan. Dit garandeert soepele bewegingen van de kraan. Als de kraanmachinist het assistentiesysteem niet nodig heeft, kan het op elk moment eenvoudig worden gedeactiveerd of opgeheven.

Autolaadkranen met Smart Control kunnen zelfs worden bediend met een extra knikarmsysteem. In dit geval worden de hoofdgiek, de knikgiek en het uitschuifgieksysteem bediend via het nieuwe type kraanbesturing; conventionele bediening wordt gebruikt vanaf het extra knikarmsysteem. Extra uitrusting zoals grijpers, palletvorken of grondboren kunnen ook worden gebruikt.

Palfinger smart control remote control 3a7 2

Een ander voordeel is dat het nieuwe systeem snel kan worden geleerd dankzij de intuïtieve en eenvoudige bediening. De trainingsperiode voor nieuwe kraanmachinisten of ervaren kraanmachinisten op nieuwe PALFINGER-kraanmodellen wordt verkort.

PALFINGER is de eerste autolaadkraanfabrikant die een innovatief kraanbesturingssysteem van de kraanpunt aanbiedt, zoals Smart Control, voor het hele bereik van 29 tot 58 ton. Er kunnen maximaal acht extensies worden bediend - voor het volledige TEC 7-assortiment van PK 29.502 TEC 7 tot PK 58.002 TEC 7.

Palfinger loader cranes pk30002 tec7 b37

Met Smart Control is het bedienen van een autolaadkraan weer een stuk eenvoudiger geworden - in lijn met het motto: PALFINGER. Maakt van hard werken slim werk!

Info afbeeldingen PALFINGER AG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/05/21

Smart Control by PALFINGER: contrôler la pointe de la grue plus efficacement et intuitivement

 Avec sa commande de grue intelligente, PALFINGER est une fois de plus le leader de l'innovation: Smart Control rend le travail avec la grue encore plus efficace en contrôlant intuitivement la pointe de la grue. Le système intelligent donne aux grutiers plus de liberté pour des opérations de levage plus complexes.

Palfinger smart control operator b39
Bacs de recyclage qui doivent être vidés dans les complexes résidentiels; matériaux en vrac qui sont épandus avec des grappins ou des fondations fixées avec des tarières: ce sont tous des travaux qui peuvent être effectués plus rapidement et plus facilement avec la nouvelle commande de grue intelligente. Cela économise du temps et augmente l'efficacité des opérations de travail. Grâce à cette technologie intuitive de Smart Control, le grutier peut se concentrer entièrement sur la charge et l'environnement, et se concentrer sur les phases les plus complexes de l'opération de levage elle-même. «Nous voulons rendre le travail avec une grue auxiliaire encore plus facile, plus efficace et plus intelligent», déclare Michael Völker, responsable de la gestion des produits de la grue auxiliaire chez PALFINGER. En fin de compte, le nouveau système de commande de la grue de la pointe de la grue se traduit par plus d'opérations de levage et donc une plus grande rentabilité.

Palfinger smart control remote control 3a7

Fonctionnement de la grue tout simplement intelligent

La pointe de la grue peut être déplacée verticalement ou horizontalement dans la position souhaitée avec un seul mouvement de levier sur la télécommande radio. Avec une commande conventionnelle, cela nécessite plusieurs mouvements de levier. La logique des mouvements de la nouvelle commande de grue est traitée dans l'unité de commande PALTRONIC. En arrière-plan, le système calcule indépendamment la direction du mouvement à l'aide de capteurs et d'électronique. En association avec la fonction HPSC-Plus LOAD, l'inclinaison du chariot peut également être incluse et compensée.

Palfinger smart control remote control 3a7 1

Lorsque le système d'extension de la flèche est complètement déployé, Smart Control calcule la déviation de la position de la flèche jusqu'à l'extrémité de la grue et la compense automatiquement. Grâce au Flow Sharing, le système de distribution électronique de la quantité d'huile, la quantité d'huile hydraulique nécessaire s'adapte toujours aux exigences actuelles. Cela garantit des mouvements fluides de la grue. Si le grutier n'a pas besoin du système d'assistance, il peut simplement être désactivé ou annulé à tout moment.

Les grues auxiliaires avec Smart Control peuvent même être utilisées avec un système de flèche articulée supplémentaire. Dans ce cas, la flèche principale, la flèche articulée et le système de flèche d'extension sont actionnés via le nouveau type de commande de grue; la commande conventionnelle est utilisée à partir du système de flèche articulée supplémentaire. Des équipements supplémentaires tels que des grappins, des fourches à palettes ou des tarières peuvent également être utilisés.

Palfinger smart control remote control 3a7 2

Un autre avantage est que le nouveau système peut être appris rapidement grâce à son fonctionnement intuitif et simple. La période de formation des nouveaux grutiers ou des grutiers expérimentés sur les nouveaux modèles de grues PALFINGER est raccourcie.

PALFINGER est le premier fabricant de grues auxiliaires à proposer un système innovant de contrôle de la pointe de la grue, comme Smart Control, pour toute la gamme de 29 à 58 tonnes. Jusqu'à huit extensions peuvent être contrôlées - couvrant toute la gamme TEC 7 de PK 29.502 TEC 7 à PK 58.002 TEC 7.

Palfinger loader cranes pk30002 tec7 b37

Avec Smart Control, l'utilisation d'une grue auxiliaire est redevenue un peu plus facile - conformément à la devise: PALFINGER. Transforme le travail acharné en un travail intelligent!

Images info PALFINGER AG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.