Sigma nl 20230327

STIHL acquires stake in TinyMobileRobots in Denmark

21/02/22-FR Bas de page

STIHL verwerft belang in TinyMobileRobots in Denemarken

Tinymobilerobots tinylinemarker sport 15 low res 1280x640De Duitse industriële groep STIHL, 's werelds toonaangevende fabrikant van elektrisch gereedschap voor kettingzagen, bosbouwmachines en robotmaaiers voor prosumenten en professionals, heeft vandaag een aanzienlijke investering aangekondigd in het Deense roboticabedrijf TinyMobileRobots.

De robotmaaiers van STIHL delen een sterke technische verwantschap met de geavanceerde en volledig autonome lijnmarkeringsrobots van TinyMobileRobots, die bedoeld zijn voor gebruik in sportvelden, wegenbouw, landbouw en meer.

STIHL Group heeft de snelle internationale groei van TinyMobileRobots de afgelopen jaren op de voet gevolgd, aangezien het bedrijf elk jaar in omvang verdubbelde. De corporate venture-tak van de STIHL Group, STIHL Digital, erkennende de mogelijkheid voor verdere expansie en verwierf 23,8 procent van TinyMobileRobots, waarbij het de voormalige door de staat gefinancierde investering van het bedrijf kocht, beheerd door durfkapitaalbedrijf Borean Innovation, in opdracht van de Deense regering als onderdeel van een milieu-innovatieprogramma. Privé-investeerder Anders Fauerskov, voormalig mede-eigenaar van TC Group, blijft eigenaar van een deel van het bedrijf en blijft een belangrijke kapitaalpartner binnen de nieuwe kring van eigenaren.

“We waren op zoek naar een sterke partner die in staat is om verdere groei en ontwikkeling veilig te stellen – en een samenwerking met STIHL is een absoluut droomscenario. Samen delen we een pool van kennis, ervaring en vaardigheden, die voor beide bedrijven grote waarde zullen creëren. Van meet af aan profiteren we ook enorm van het wereldwijde dealernetwerk van STIHL. Terwijl we onze status als onafhankelijk bedrijf behouden, kunnen we putten uit de enorme marktervaring van STIHL om onze groei verder te versnellen. Op zijn zachtst gezegd, ik ben heel erg blij met deze nieuwe ontwikkeling”, zegt Jens Peder Kristensen, oprichter en CEO van TinyMobileRobots.

In slechts vijf jaar tijd heeft TinyMobileRobots zichzelf stevig gepositioneerd als 's werelds toonaangevende leverancier van lijnmarkeringsrobots, en veroverde alleen al meer dan de helft van de markt in de Verenigde Staten. Aangezien de VS ook een van de expansiemarkten van STIHL is, biedt het partnerschap een groot potentieel en synergie voor de twee bedrijven die samenwerken. De lijnmarkeringsrobots van TinyMobileRobots voldoen aan de grote vraag van klanten naar duurzamere producten, omdat ze worden aangedreven door batterijen in plaats van diesel, en aanzienlijk minder lijnverf gebruiken in vergelijking met concurrerende oplossingen.

“We hebben al meer dan twee jaar nauw contact met TinyMobileRobots en gestaag zijn we steeds meer onder de indruk geraakt van hun groeipercentages en prestaties. Toen de kans zich voordeed om bijna een kwart van het bedrijf over te nemen, waren we er snel bij om een ​​deal te sluiten. We zijn ervan overtuigd dat onze toekomstige collectieve inspanningen zullen leiden tot een nog groter aandeel in de snelgroeiende en innovatiegedreven markt van TinyMobileRobots”, zegt Benjamin Junghans, directeur van STIHL Digital.

TinyMobileRobots heeft hun gepatenteerde technologie voortdurend verbeterd en de robots voor het maken van lijnen worden veel gebruikt door een breed scala aan sportclubs, gemeenten, luchthavens en, in toenemende mate, bouw- en engineeringbedrijven. TinyMobileRobots heeft ook een PropTech-robot ontwikkeld voor het meten van grote binnenruimtes zoals hoogbouw, magazijnen, magazijnen en productiefaciliteiten, waar anders miljoenen vierkante meters handmatig gemeten moeten worden. Door gebruik te maken van TinyMobileRobots kunnen deze tijdrovende taken aanzienlijk worden geoptimaliseerd.
NJC.© Info STIHL TinyMobileRobots

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/02/22

STIHL acquiert une participation dans TinyMobileRobots au Danemark

Tinymobilerobots tinylinemarker sport 15 low res 1280x640Le groupe industriel allemand STIHL, premier fabricant mondial d'outils électriques pour tronçonneuses, de machines forestières et de tondeuses à gazon robotisées pour les prosommateurs et les professionnels, a annoncé aujourd'hui un investissement important dans la société danoise de robotique TinyMobileRobots.

Les tondeuses à gazon robotisées de STIHL partagent une forte parenté technique avec les robots de marquage de ligne avancés et entièrement autonomes produits par TinyMobileRobots, qui sont destinés à être utilisés dans les terrains de sport, la construction de routes, l'agriculture et plus encore.

Le Groupe STIHL a suivi de près la croissance internationale rapide de TinyMobileRobots au cours des dernières années, l'entreprise ayant doublé de taille chaque année. Reconnaissant l'opportunité d'une expansion supplémentaire, la branche de capital-risque du groupe STIHL, STIHL Digital, a acquis 23,8 % de TinyMobileRobots, rachetant l'ancien investissement financé par l'État de la société, géré par la société de capital-risque Borean Innovation, qui a été mandatée par le gouvernement danois. dans le cadre d'un programme d'innovation environnementale. L'investisseur privé Anders Fauerskov, ancien copropriétaire de TC Group, continuera à détenir une partie de l'entreprise et reste un partenaire capitalistique important au sein du nouveau cercle de propriétaires.

« Nous recherchions un partenaire solide capable d'assurer une croissance et un développement ultérieurs - et un partenariat avec STIHL est un scénario de rêve absolu. Ensemble, nous partageons un pool de connaissances, d'expériences et de compétences, qui créeront une grande valeur pour les deux entreprises. Dès le départ, nous bénéficierons aussi grandement du réseau mondial de concessionnaires STIHL. Tout en conservant notre statut d'entreprise indépendante, nous pouvons tirer parti de la vaste expérience du marché de STIHL pour accélérer davantage notre croissance. Pour le moins, je suis très, très satisfait de ce nouveau développement », a déclaré Jens Peder Kristensen, fondateur et PDG de TinyMobileRobots.

En seulement cinq ans, TinyMobileRobots s'est imposé comme le premier fournisseur mondial de robots de marquage de lignes, capturant plus de la moitié du marché rien qu'aux États-Unis. Comme les États-Unis sont également l'un des marchés d'expansion de STIHL, le partenariat présente un grand potentiel et une synergie pour les deux entreprises travaillant ensemble. Les robots de marquage de lignes de TinyMobileRobots répondent à une forte demande des clients pour des produits plus durables car ils sont alimentés par des batteries, au lieu du diesel, et utilisent des quantités de peinture de ligne nettement inférieures à celles des solutions concurrentes.

"Nous sommes en contact étroit avec TinyMobileRobots depuis plus de deux ans et nous sommes de plus en plus impressionnés par leurs taux de croissance et leurs performances. Lorsque l'opportunité d'acquérir près d'un quart de la société s'est présentée, nous n'avons pas tardé à conclure un accord. Nous sommes convaincus que nos efforts collectifs futurs mèneront à une part encore plus grande du marché à croissance rapide et axé sur l'innovation de TinyMobileRobots », a déclaré Benjamin Junghans, directeur de STIHL Digital.

TinyMobileRobots a continuellement amélioré sa technologie propriétaire, et ses robots de fabrication de lignes sont largement utilisés par un large éventail de clubs sportifs, de municipalités, d'aéroports et, de plus en plus, d'entreprises de construction et d'ingénierie. TinyMobileRobots a également développé un robot PropTech pour mesurer de grandes surfaces intérieures telles que des chantiers de construction de grande hauteur, des bâtiments de stockage, des entrepôts et des installations de production, où des millions de pieds carrés doivent autrement être mesurés manuellement. En utilisant TinyMobileRobots, ces tâches chronophages peuvent être optimisées de manière significative.
NJC.© Info STIHL TinyMobileRobots

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 19/02/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.