Sigma nl 20230327

Strong alone or in a pack – WOLFFKRAN presents the new WOLFF 8076 Compact, its first saddle jib crane in the 800-meter-tonne class

04/01/22-FR Bas de page

Sterk alleen of in een pakket - WOLFFKRAN presenteert de nieuwe WOLFF 8076 Compact, zijn eerste zadelzwenkkraan in de klasse van 800 meter ton

Dsc 8033png 4e7Volgens de European Architectural Barometer gebruikt elk derde bouwproject in Europa geprefabriceerde onderdelen. Een trend met aanzienlijke implicaties voor de torenkraanindustrie die vraagt ​​om kranen met een hogere capaciteit. WOLFFKRAN's antwoord hierop is de nieuwe WOLFF 8076 Compact. Het nieuwste lid van het WOLFF-pakket heeft een maximale giekstraal van 80 meter en is WOLFFKRAN's eerste trolley-zwenkkraan in het bereik van 800 meter ton. En toch is het hoge hefvermogen niet het enige overtuigende kenmerk.
"We wilden een grote maar zuinige kraan ontwerpen en het maximale uit de staalconstructie halen. Daarom hebben we gekozen voor een low-top uitvoering, die we Compact noemen", zegt Wouter van Loon, Product Manager bij WOLFFKRAN. Ondanks een torentop die ongeveer 10 meter lager is dan die van een WOLFF Cross-model, biedt de WOLFF 8076 Compact een maximaal hefvermogen van 40 ton en een laadvermogen van 8,4 ton op 80 meter. "En dat als pure 2-fall kraan, waardoor de WOLFF 8076 Compact niet alleen de sterkste zadelzwenkkraan in ons assortiment is, maar ook best-in-class in vergelijking met zijn concurrenten", zegt van Loon.

Dsc 8055png f9fOok nieuw is het 4-akkoorden ontwerp van de eerste drie jib secties in plaats van het gebruikelijke 3-akkoorden ontwerp. "Hierdoor konden we de krachtoverbrenging langs de giek optimaliseren en het gewicht van de afzonderlijke componenten verminderen, wat resulteerde in een ongeveer 40% hoger hefvermogen dan bij het ontwerp met drie akkoorden", legt Van Loon uit.

Met het lage ontwerp halen de technici van WOLFFKRAN het maximale hefvermogen uit de kraan. De WOLFF 8076 Compact heft tot 40 ton.

De WOLFF 8076 Compact wordt aangesloten op het 2,9 x 2,9 meter TV 29 torensysteem. In combinatie met het op één na grootste WOLFF TV 33 torensysteem kan een vrijstaande hoogte van maximaal 100 meter worden bereikt - een tijdbesparende en economische oplossing voor hoogbouw of brugprojecten waar geen verbinding mogelijk is. De beproefde en krachtige 132 kW HW 40132 FU-hijslier maakt werksnelheden tot 95 m/min mogelijk, wat zorgt voor snelle doorlooptijden, zelfs bij grote torenhoogtes. Zelfs de maximale last van 40 ton wordt nog gehesen met 17 m/min.
Sterke teamspeler

De jib van de WOLFF 8076 Compact is in stappen van 5 meter te verlengen van 30 tot 80 meter. Een hijskabelsteun op de giek reduceert de kabelspeling van 10 naar slechts 1,5 meter, waardoor het risico dat een andere kraan tijdens het zwenken in de hijskabel vast komt te zitten, wordt verkleind. Ook de contrajib is in te korten van 30,3 naar 22,3 meter, afhankelijk van de maximale jibradius. In combinatie met zijn compacte torentop is de nieuwe XXL-kraan daarom ook zeer geschikt voor bouwplaatsen waar kranen dicht bij elkaar werken en het totale kraanconcept laag moet worden gehouden. Als hij bijvoorbeeld is uitgerust met een jib van 55 meter en een verkorte contra-jib, biedt hij een laadvermogen van 16,6 ton, waardoor het een ideale kraan is, zelfs op werkterreinen met meerdere kranen die een hoog hefvermogen vereisen.

Dsc 8030png f19

Meer veiligheid en comfort: doordachte montage-eigenschappen gecombineerd met hoogwaardige standaardfuncties

Dankzij de compacte torentop en het ontwerp van de jib met 4 snaren kan de WOLFF 8076 Compact worden opgebouwd met een standaard mobiele kraan van 350 ton. Een hulpapparaat op de torentop stelt het montageteam in staat om de trekstangen van de giek en de tegengiek uit te lijnen zonder een mobiele kraan. Een bredere toegang tot de cabine, een onderhoudsplatform voor de zwenkaandrijving en gegalvaniseerde klasse-1 toegang tot de trolleyaandrijving en hijslier verhogen de veiligheid en het comfort tijdens montage en onderhoud.

Het standaard featurepakket is zoals gebruikelijk uitgebreid. Het omvat elektronische overbelastingsbeveiliging met WOLFF Boost, een antibotsingsinterface, fijne rijmodi, automatische vermogensoptimalisatie van de trolley en hijswerktuigen en het WOLFF Link-systeem voor onderhoud op afstand met een realtime weergave van het kraandisplay.
Een solide basis voor toekomstige kranen

De nieuwe XXL-kraan van WOLFFKRAN krijgt vroeg of laat gezelschap. "We evalueren een zwaardere versie van dit model, evenals een versie met een groter bereik", legt Van Loon uit, die een glimp van de toekomst geeft. Beide modellen zullen worden ontworpen rond dezelfde basiscomponenten van de nieuwe WOLFF 8076 Compact.
NJC.© Info WOLFFKRAN International AG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/01/22

Solide seule ou en pack – WOLFFKRAN présente la nouvelle WOLFF 8076 Compact, sa première grue à flèche en selle de la classe des 800 mètres-tonnes

Dsc 8033png 4e7Selon le Baromètre européen de l'architecture, un projet de construction sur trois en Europe utilise des pièces préfabriquées. Une tendance avec des implications significatives pour l'industrie des grues à tour qui nécessite des grues de plus grande capacité. La réponse de WOLFFKRAN à cela est son nouveau WOLFF 8076 Compact. Le dernier membre du pack WOLFF a un rayon de flèche maximal de 80 mètres et est la première grue à flèche roulante de WOLFFKRAN dans la gamme des 800 mètres-tonnes. Et pourtant, sa capacité de levage élevée n'est pas sa seule caractéristique convaincante.
Dsc 8055png f9f« Nous voulions concevoir une grue à la fois grande et économique et tirer le meilleur parti de la structure en acier. C'est pourquoi nous avons opté pour une conception surbaissée, que nous appelons Compact », explique Wouter van Loon, chef de produit chez WOLFFKRAN. Malgré un sommet de tour inférieur d'environ 10 mètres à celui d'un modèle WOLFF Cross, le WOLFF 8076 Compact offre une capacité de levage maximale de 40 tonnes et une capacité de charge en pointe de 8,4 tonnes à 80 mètres. « Et cela en tant que grue à 2 brins purs, faisant de la WOLFF 8076 Compact non seulement la grue à flèche en selle la plus solide de notre gamme, mais également la meilleure de sa catégorie par rapport à ses concurrents », déclare van Loon.

Autre nouveauté, la conception à 4 cordes des trois premières sections de la flèche au lieu de la conception habituelle à 3 cordes. « Cela nous a permis d'optimiser le transfert des forces le long de la flèche et de réduire le poids des composants individuels, ce qui se traduit par une capacité de levage environ 40 % plus élevée qu'avec la conception à 3 cordes », explique van Loon.

Avec la conception surbaissée, les ingénieurs de WOLFFKRAN tirent la capacité de levage maximale de la grue. Le WOLFF 8076 Compact soulève jusqu'à 40 tonnes.

Le WOLFF 8076 Compact se connecte au système de tour TV 29 de 2,9 x 2,9 mètres. Combiné avec le prochain plus grand système de tour WOLFF TV 33, une hauteur autonome de 100 mètres peut être atteinte - une solution rapide et économique pour les immeubles de grande hauteur ou les projets de ponts où les raccordements ne sont pas possibles. Le treuil de levage éprouvé et puissant HW 40132 FU de 132 kW permet des vitesses de fonctionnement allant jusqu'à 95 m/min, garantissant des délais d'exécution rapides même à de grandes hauteurs de tour. Même la charge maximale de 40 tonnes est toujours soulevée à 17 m/min.
Solide joueur d'équipe

Dsc 8030png f19La flèche du WOLFF 8076 Compact peut être étendue de 30 à 80 mètres par incréments de 5 mètres. Un support de câble de levage sur la flèche réduit le mou du câble de 10 à seulement 1,5 mètre, réduisant ainsi le risque qu'une autre grue se coince dans le câble de levage lors du pivotement. La contre-flèche peut également être raccourcie de 30,3 à 22,3 mètres, selon le rayon maximum de la flèche. En combinaison avec son toit de tour compact, la nouvelle grue XXL est donc également bien adaptée aux chantiers de construction où les grues fonctionnent à proximité les unes des autres, et le concept global de grue doit être maintenu bas. Par exemple, lorsqu'elle est équipée d'une flèche de 55 mètres et d'une contre-flèche raccourcie, elle offre une capacité de charge de pointe de 16,6 tonnes, ce qui en fait une grue idéale même sur les chantiers à plusieurs grues nécessitant des capacités de levage élevées.

Plus de sécurité et de confort : propriétés d'assemblage bien pensées combinées à des caractéristiques standard haut de gamme

Grâce à la conception compacte du sommet de la tour et de la flèche à 4 membrures, la WOLFF 8076 Compact peut être montée à l'aide d'une grue mobile standard de 350 tonnes. Un dispositif auxiliaire au sommet de la tour permet à l'équipe de montage d'aligner les tirants de la flèche et de la contre-flèche sans grue mobile. Un accès plus large à la cabine, une plate-forme de maintenance pour l'entraînement d'orientation et un accès galvanisé de classe 1 à l'entraînement du chariot et au treuil de levage augmentent encore la sécurité et le confort pendant le montage et l'entretien.

L'ensemble de fonctionnalités standard est étendu comme d'habitude. Il comprend une protection électronique contre les surcharges avec WOLFF Boost, une interface anti-collision, des modes de conduite précis, une optimisation automatique de la puissance du chariot et des engins de levage et le système de maintenance à distance WOLFF Link avec une vue en temps réel de l'affichage de la grue.
Une base solide pour les futures grues

La nouvelle grue XXL de WOLFFKRAN aura forcément de la compagnie tôt ou tard. « Nous évaluons une version à levage plus lourd de ce modèle, ainsi qu'une version avec une portée plus longue », explique van Loon, donnant un aperçu de l'avenir. Les deux modèles seront conçus autour des mêmes composants de base du nouveau WOLFF 8076 Compact.
NJC.© Info WOLFFKRAN International AG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.