Mon projet 2 6

Strong half-year result for Sunbelt

16/12/21-FR Bas de page

Sterk halfjaarresultaat voor Sunbelt

20210602 094247 sunbeltsolartower008heroSunbelt Rentals heeft "een recordprestatie" aangekondigd in de zes maanden tot 31 oktober 2021 en voorspelde dat de resultaten voor het hele jaar de eerdere voorspelling zullen overtreffen.

Hoogtepunten van de resultaten waren onder meer locatie-uitbreiding, sterke investeringsuitgaven van $ 1,2 miljard vergeleken met $ 438 miljoen in 2020 en uitbreiding van de gespecialiseerde verhuuractiviteiten van de groep.
Sunbelt Rentals blijft zich richten op milieu-initiatieven.

Het internationale verhuurbedrijf Ashstead Group, dat netwerken heeft in de VS, het VK en Canada, handelend onder de naam Sunbelt Rentals, zag de omzet groeien met 18% tot 3,88 miljard dollar in het halfjaar en met 15% tot 2,03 miljard dollar in het tweede kwartaal.

De huuropbrengsten stegen in het eerste halfjaar met 20% tot US$ 3,54 miljard vergeleken met vorig jaar.

In de VS steeg het met 16% ten opzichte van vorig jaar. In het VK was het 18% hoger dan het voorgaande jaar, grotendeels gedreven door de inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om Covid-19 te bestrijden.

De huurprijsverbeteringen boekten ook "beter vooruitgang dan verwacht", gedreven door de hoge vraag- en aanbodbeperkingen, een trend die werd benadrukt in de resultaten van de groep over het eerste kwartaal.

De EBITDA steeg met 18% tot US$ 1,83 miljard in de eerste helft en met 12% tot US$ 972 miljoen in het tweede kwartaal.

Gedurende de periode investeerde Sunbelt 1,2 miljard dollar in kapitaal op zijn bestaande locaties en greenfields. Het voegde 10 aanvullende acquisities toe, waardoor 58 locaties in Noord-Amerika werden toegevoegd. Het investeerde ook 1,2 miljard dollar in kapitaaluitgaven.

Ondertussen zei het dat de recente overname van het Amerikaanse bedrijf, de in Memphis, Tennessee gevestigde specialist in draagbare accommodatie, Mahaffey Temporary Structures, die begin december werd aangekondigd, een sterke basis zou vormen voor de tiende gespecialiseerde verhuuractiviteiten van de groep.

De aankondiging bevestigde ook de voortdurende aandacht voor het milieu-element van de verbintenissen van de groep op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) door middel van verschillende initiatieven.

Deze omvatten het koppelen van verbrandingsmotorproducten met batterij- of zonne-alternatieven en het opladen op de werkplek en het samenwerken met bestaande fabrikanten om kernproducten te elektrificeren.

Sunbelt investeerde ook in startende fabrikanten die zich richten op draagbare batterijvoeding, batterijontwerp en verpakking; door directe investeringen, ontwerp en productinkoop.

Vooruitblikkend zei Chief Executive Brendan Horgan dat "bekende en voorspelde vraagniveaus in combinatie met aanbodbeperkingen wijzen op sterke markten voor de komende jaren."

"We kijken met veel vertrouwen naar de toekomst en verwachten dat de resultaten voor het hele jaar boven verwachting zullen zijn."

NJC.© Info SUNBELT RENTALS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/12/21

Bon résultat semestriel pour Sunbelt

20210602 094247 sunbeltsolartower008heroSunbelt Rentals a annoncé "une performance record" au cours des six mois précédant le 31 octobre 2021, et a prédit que les résultats annuels dépasseront ses prévisions précédentes.

Les faits saillants des résultats comprenaient l'expansion de l'emplacement, de solides investissements de 1,2 milliard de dollars contre 438 millions de dollars en 2020 et l'expansion des activités de location spécialisée du groupe.
Sunbelt Rentals continue de se concentrer sur les initiatives environnementales.

La société internationale de location d'équipements Ashstead Group, qui possède des réseaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, sous le nom de Sunbelt Rentals, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18% à 3,88 milliards de dollars US au cours du semestre et de 15% à 2,03 milliards de dollars US au deuxième trimestre.

Les revenus locatifs ont augmenté de 20 % à 3,54 milliards de dollars au premier semestre par rapport à l'année dernière.

Aux États-Unis, il a augmenté de 16 % par rapport à l'année dernière. Au Royaume-Uni, il a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce aux efforts de réponse du ministère de la Santé au Covid-19.

Les améliorations des tarifs de location ont également « progressé mieux que prévu » en raison de la forte demande et des contraintes d'offre, une tendance mise en évidence dans les résultats du groupe au premier trimestre.

L'EBITDA a augmenté de 18 % à 1,83 milliard de dollars US au premier semestre et de 12 % à 972 millions de dollars US au deuxième trimestre.

Au cours de la période, Sunbelt a investi 1,2 milliard de dollars américains en capital dans ses emplacements existants et ses nouvelles installations. Il a ajouté 10 acquisitions ciblées, ajoutant 58 emplacements en Amérique du Nord. Il a également investi 1,2 milliard de dollars en dépenses d'investissement.

Parallèlement, il a déclaré que la récente acquisition de la société américaine Memphis, le spécialiste de l'hébergement portable basé au Tennessee, Mahaffey Temporary Structures, annoncée début décembre, créerait une base solide pour la dixième activité de location spécialisée du groupe.

L'annonce a également confirmé la concentration continue sur l'élément environnemental des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du groupe à travers diverses initiatives.

Ceux-ci comprenaient l'association de produits de moteur à combustion avec des alternatives de batterie ou d'énergie solaire et la charge sur le chantier et le partenariat avec les fabricants existants pour électrifier les produits de base.

Sunbelt investissait également dans des fabricants en démarrage axés sur l'alimentation par batterie portable, la conception et l'emballage des batteries ; par l'investissement direct, la conception et l'achat de produits.

Pour l'avenir, le directeur général Brendan Horgan a déclaré que "les niveaux de demande connus et prévus associés aux contraintes d'approvisionnement indiquent des marchés solides pour les années à venir".

« Nous regardons l'avenir avec une grande confiance et nous attendons des résultats annuels supérieurs aux attentes. »

NJC.© Info SUNBELT RENTALS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.