Mon projet 2 6

TOBROCO-GIANT offers comprehensive solution

03/02/22-FR Bas de page

TOBROCO-GIANT biedt uitgebreide oplossing

Elektrische plate and wheel loaderFabrikant breidt machineassortiment uit met complete lijn van 24 verdichtingsmachines
De ambities van TOBROCO-GIANT gaan verder dan een van de grootste fabrikanten te zijn
van wielladers. De fabrikant uit Oisterwijk wil doorgroeien naar een full-liner in
compacte apparatuur. De overname van ULBO Machinery heeft geresulteerd in een volledig
assortiment verdichtingsmachines wordt aan het assortiment toegevoegd.
Onder de merknaam SAMAC worden in Zwolle hoogwaardige trilplaten en trilstampers gebouwd.
De stampers genieten grote internationale bekendheid, ze worden immers verkocht door toonaangevende merken onder
hun eigen keurmerk. Dit is niet verwonderlijk, want er zijn maar een paar fabrikanten
wereldwijd. Op het gebied van trilplaten is de concurrentie veel groter. Volledig
tegen de verkooptrend in produceert SAMAC dus vier keer zoveel stampers als
trilplaten van de band. In totaal gaat het om ruim 2.500 stuks per jaar. Onder
de vleugels van TOBROCO-GIANT – met een netwerk van 750 dealers in meer dan zestig
landen – Ulbo Machinery wil groeien naar 10.000 machines.
Directeur en eigenaar Toine Brock van TOBROCO-GIANT spreekt van de perfect
uitbreiding van de portefeuille, waardoor het bedrijf nieuwe segmenten kan aanboren.
“Trillingsplaten en stampers passen perfect bij onze huidige GIANT-modellen. Of het
het gaat om grondverzet- of verhuurbedrijven, wegwerkers of hoveniers, ze zijn bekend
met beide merken en hebben nu één aanspreekpunt voor inkoop, service en
onderhoud. Ons doel is om in de toekomst een alomvattende oplossing te bieden, zodat klanten
komen naar ons bedrijf voor al hun compacte machines. Made in Holland, net als bij onze
wielladers. GIANT is zelfs de enige Nederlandse producent van trilplaten en stampers. We
zijn daar erg trots op.”
Eigen huisstijl en logo
De eerste units zijn geschilderd in de gele en grijze huisstijl en hebben een eigen logo,
waarbij de wiellader is vervangen door een verdichtingsmachine. Het assortiment bestaat uit:
van 24 modellen, die uitblinken in kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid door gebruik te maken van hoogwaardige
componenten. U kunt kiezen uit een benzine-, diesel- of elektromotor van Honda, Hatz of
Yanmar. GIANT levert vier stampers met een gewicht van 58 tot 80 kg. De trilplaten zijn:
verdeeld in elf eenrichtingstypes (51-180 kg), acht omkeerbare platen (tweerichtings-, 180-
485 kg) en een rollenvibrator. Ze leveren een maximale slagkracht van 67 kN en hebben een basis
bord van 30 tot 85 cm breed. Compact ontwerp, GROOT in prestaties!

Giant gp1545gHet feit dat TOBROCO-GIANT de eerste Europese fabrikant was die toestemming kreeg
van Honda Engines voor de productie van de elektrische trilplaat bewijst ook dat de
bedrijf speelt een grote rol in de technologische ontwikkeling van verdichtingsapparatuur.
De 103 kg zware GP1950E is uitgerust met een Honda GXE2.0H elektromotor en een 72 volt
batterij, die binnen een uur tot 80% kan worden opgeladen. “Deze duurt tien minuten langer,
dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de concurrentie”, zegt Jan Alwin Ulderink namens
de locatie Zwolle. “De introductie van dit E-model markeert de start van een volledig elektrisch
serie, die binnenkort de E-stamper GR740E en E-omkeerbare plaat GPR5575E zal bevatten.”
Toegevoegde waarde
GIANT verdichtingsmachines onderscheiden zich in de markt niet alleen door de
langere batterijduur, maar profiteer natuurlijk van de typische 'SAMAC' kenmerken zoals oerdegelijk en
zeer snellopende verdichters. Als wereldspeler wordt het bedrijf ook ingezet voor het uitvoeren van
specifieke aanpassingen voor andere landen, wat ook van toegevoegde waarde is voor GIANT dealers. Als
zoveel mogelijk wordt in eigen huis vervaardigd in Zwolle om een ​​goed
overzicht van kwaliteit en eindcontrole. Dankzij de grotendeels computergestuurde productie,
ook de doorontwikkeling van machines en het bouwen van prototypes zijn volledig geïntegreerd
in het dagelijkse productieproces.

Giant gp3558gTerwijl TOBROCO-GIANT dit jaar zijn 25-jarig jubileum vierde, kan Ulbo Machinery:
bogen op 45 jaar ervaring! Het bedrijf werd in 1976 opgericht door de vader van Jan Alwin
Herman, voorheen werkzaam als servicemonteur trilplaten en stampers
en ging later voor zichzelf nieuwe machines leveren onder de naam SAMAC. Ulderink sr.
bracht de avonden door met het zelf bouwen van een stamper in de garage, met als doel alles te elimineren
de onvolkomenheden die hij bij andere merken was tegengekomen. Dit principe van geleidelijke
verbetering wordt vandaag nog steeds doorgevoerd, toen werkplaatschef, operationeel manager
Mark Beens en Jan Alwin bespreken voortdurend technische zaken of mogelijkheden.
Aparte tak van sport„

Giant gr800dEen stamper of trilplaat lijkt een eenvoudig stuk gereedschap, maar er is verrassend veel
ontwikkeling die eronder verborgen zit. “Vroeger moest een trilplaat of stamper de
gewenste verdichting, maar hier komen steeds meer aspecten bij: ontwerp, werken
voorwaarden richtlijnen en voorschriften met betrekking tot emissies of geluid”, zegt Jan Alwin, die
beschrijft het werk aan het product als een "bijzondere tak van sport". “We hebben zoveel energie gestoken in
trillingsarm werken, terwijl de machine bedoeld is voor verdichting door middel van:
vibratie. Dat houdt het uitdagend. Ontwikkeling zit ons in het bloed, dus er is een goede match
met TOBROCO-GIANT wat dat betreft. Als onderdeel van deze ambitieuze organisatie kunnen we verder
opschalen in aantallen en onbemande productie, om de volgende groei te starten
spurt."
NJC.© Info TOBROCO-GIANT https://www.tobroco-giant.com/de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/02/22

TOBROCO-GIANT offre une solution complète

Elektrische plate and wheel loaderLe fabricant élargit sa gamme de machines avec une gamme complète de 24 machines de compactage
Les ambitions de TOBROCO-GIANT vont au-delà d'être parmi les plus grands fabricants
de chargeuses sur pneus. Le fabricant d'Oisterwijk veut devenir un full-liner en
matériel compact. L'acquisition d'ULBO Machinery a abouti à une complète
gamme de machines de compactage s'ajoutant à la gamme.
Des plaques vibrantes et des pilonneuses de haute qualité sont fabriquées à Zwolle sous la marque SAMAC.
Les tampons jouissent d'une grande renommée internationale, après tout, ils sont vendus par de grandes marques sous
leur propre étiquette. Ce n'est pas surprenant, car il n'y a que quelques fabricants
à l'échelle mondiale. Dans le domaine des plaques vibrantes, la concurrence est bien plus grande. Complètement
contre la tendance des ventes, SAMAC produit donc quatre fois plus de pilonneuses que
plaques vibrantes de la bande. Au total, cela concerne plus de 2 500 logements par an. En dessous de
les ailes de TOBROCO-GIANT – qui dispose d'un réseau de 750 concessionnaires dans plus de soixante
pays – Ulbo Machinery veut passer à 10 000 machines.
Le directeur général et propriétaire Toine Brock de TOBROCO-GIANT parle du parfait
l'expansion du portefeuille, ce qui permettra à l'entreprise d'accéder à de nouveaux segments.
« Les plaques vibrantes et les pilonneuses s'adaptent parfaitement à nos modèles GIANT actuels. Qu'il
concerne les entreprises de terrassement ou de location, les ouvriers de la voirie ou les paysagistes, ils sont familiers
avec les deux marques et disposent désormais d'un point de contact unique pour l'achat, le service et
maintenance. Notre objectif est d'offrir une solution complète à l'avenir, afin que les clients
venir à notre société pour toutes leurs machines compactes. Fabriqué en Hollande, comme chez nous
chargeuses sur pneus. GIANT est même le seul producteur néerlandais de plaques vibrantes et de pilonneuses. Nous
en sont très fiers. »
Identité d'entreprise et logo propres
Les premières unités ont été peintes dans le style maison jaune et gris et ont leur propre logo,
dans lequel la chargeuse sur pneus a été remplacée par une machine de compactage. La gamme se compose
de 24 modèles, qui excellent en qualité, productivité et durabilité en utilisant des
Composants. Vous pouvez choisir entre un moteur à essence, diesel ou électrique de Honda, Hatz ou
Yanmar. GIANT fournit quatre pilonneuses d'un poids de 58 à 80 kg. Les plaques vibrantes sont
divisé en onze types à sens unique (51-180 kg), huit plaques réversibles (bidirectionnelles, 180-
485 kg) et un vibreur à rouleau. Ils délivrent une force d'impact maximale de 67 kN et ont une base
plateau de 30 à 85 cm de large. Design compact, GRAND en performances !

Giant gp1545gLe fait que TOBROCO-GIANT ait été le premier fabricant européen à recevoir l'autorisation
de Honda Engines pour la production de la plaque vibrante électrique prouve également que le
La société joue un rôle important dans le développement technologique des équipements de compactage.
Le GP1950E de 103 kg est équipé d'un moteur électrique Honda GXE2.0H et d'un 72 volts
batterie, qui peut être chargée à 80% en une heure. « Celle-ci dure dix minutes de plus,
qui double presque par rapport à la concurrence », déclare Jan Alwin Ulderink au nom de
l'emplacement à Zwolle. "L'introduction de ce modèle E marque le début d'un modèle électrique complet
série, qui comprendra bientôt la pilonneuse E GR740E et la plaque réversible E GPR5575E.
Valeur ajoutée

Giant gp3558gLes machines de compactage GIANT se distinguent sur le marché non seulement par la
une plus longue durée de vie de la batterie, mais bien sûr, bénéficiez du typique "SAMAC" caractéristiques telles que solide comme le roc et
compacteurs très rapides. En tant qu'acteur mondial, l'entreprise est également utilisée pour la réalisation de
modifications spécifiques pour d'autres pays, ce qui est également une valeur ajoutée pour les concessionnaires GIANT. Comme
autant que possible est fabriqué en interne à Zwolle afin de pouvoir maintenir un bon
aperçu de la qualité et de l'inspection finale. Grâce à une production largement contrôlée par ordinateur,
le développement ultérieur des machines et la construction de prototypes sont également entièrement intégrés
dans le processus de production quotidien.
Alors que TOBROCO-GIANT fêtait cette année ses 25 ans, Ulbo Machinery peut
revendiquez 45 ans d'expérience! La société a été fondée en 1976 par le père de Jan Alwin
Herman, qui travaillait auparavant comme technicien de service pour les plaques vibrantes et les pilonneuses
et plus tard a commencé à fournir de nouvelles machines pour lui-même sous le nom de SAMAC. Ulderink Sr.
passait ses soirées à construire lui-même un pilon dans le garage, dans le but d'éliminer tous
les imperfections qu'il avait rencontrées avec d'autres marques. Ce principe de progression
l'amélioration est encore en cours aujourd'hui, lorsque chef d'atelier, responsable opérationnel
Mark Beens et Jan Alwin discutent constamment de questions techniques ou de possibilités.
Branche distincte du sport„

Giant gr800dUn pilon ou une plaque vibrante semble être un outil simple, mais il y a une quantité surprenante de
développement caché en dessous. « Par le passé, une plaque vibrante ou une pilonneuse devait atteindre le
compactage souhaité, mais de plus en plus d'aspects s'y sont ajoutés : conception, mise en œuvre
conditions directives et réglementations concernant les émissions ou le bruit », déclare Jan Alwin, qui
décrit le travail sur le produit comme une "branche spéciale du sport". «Nous avons mis tant d'efforts dans
travailler avec de faibles vibrations, tandis que la machine est destinée au compactage au moyen de
vibration. Cela le rend difficile. Le développement est dans notre sang, donc il y a un bon match
avec TOBROCO-GIANT à cet égard. Dans le cadre de cette organisation ambitieuse, nous pouvons encore
augmenter en termes de nombre et de production sans personnel, afin de démarrer la prochaine croissance
gicler."
NJC.© Info TOBROCO-GIANT https://www.tobroco-giant.com/de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.