Mon projet 2 6

Two new telehandler models by Kramer

08/11/21-FR bas de page

Twee nieuwe verreikermodellen van Kramer

Kc image 1445 action loading p01 317Kramer-Werke GmbH onthult twee nieuwe modellen verreikers. Het assortiment verreikers omvat nu 12 modellen met stapelhoogtes van 4,30 tot 9,50 meter. Beide nieuwe modellen, de 1445 - een compacte telescopische - en de 3610 - een alleskunner met een stapelhoogte van 9,50 meter - zijn ontworpen met de gebruikelijke kenmerken van maximale stevigheid en veelzijdigheid.

De nieuwe ultracompacte verreiker 1445 vervangt de bekende 1245. Met zijn afmetingen - een hoogte van nog geen 2 meter en een breedte van ongeveer 1,60 meter - en zijn bedrijfsgewicht van ongeveer 3.000 kilogram is de 1445 het kleinste model in de Kramer verreiker bereik. Desalniettemin heeft hij een verbluffend vermogen: de palletvork heeft een stapelvermogen van 1450 kilogram en een hefhoogte op scharnierpenhoogte van ongeveer 4,50 meter. Zelfs bij het hanteren van zware lasten (bijv. stenen pallets) beschikt hij over voldoende reserves. Dit voertuig is standaard uitgerust met het beproefde Kramer snelwisselsysteem met mechanische vergrendeling. Optioneel is ook hydraulische vergrendeling leverbaar, evenals diverse gangbare snelwisselsystemen, waaronder de Euro-snelwissel. Voor de bediening van aanbouwdelen met extra hydraulische functies, zoals een kuilvoerbak, is de 3e stuurkring af fabriek gemonteerd. Daarnaast is de machine leverbaar met twee motoren. De basis is een Yanmar-motor van 19 kilowatt of 25 pk. Dit voldoet aan de uitlaatemissiefase V, zonder verdere emissiebehandeling, waardoor het een betaalbare instapoptie is voor de meeste toepassingen. Het vermogen van de werkhydraulica is maximaal 36,4 liter per minuut. Voor toepassingen met een hoge vermogensbehoefte is als optie een 33 kW of 45 pk Yanmar-motor leverbaar, met uitlaatgasnabehandeling door middel van een combinatie van katalysator en roetfilter. Het hydraulisch vermogen is maximaal 42 liter per minuut, wat zorgt voor snellere laadcycli en betere voertuigprestaties. Er is ook een uitgebreide reeks opties beschikbaar voor de krachtigere motor, waaronder een topsnelheid van 30 km/u en een hydraulisch hydraulisch vermogen tot 70 liter per minuut.

Kc image 3610 action loading p01 24fOndanks de compacte afmetingen van het voertuig, biedt het een ruime en comfortabele cabine. Ergonomisch geplaatste handgrepen, samen met de lage instaphoogte van slechts 40 centimeter, maken het in- en uitstappen gemakkelijk. De bestuurdersstoel en het stuur kunnen individueel worden aangepast aan de bestuurder. De panoramische glaspartijen en smalle cabinesteunen zorgen voor een optimaal zicht. Om in het donker te werken, transformeren verschillende verlichtingspakketten de nacht in dag. Het karakteristieke Kramer-bedieningsconcept, met verdeelde functiegroepen en kleurgecodeerde schakelaars, is ook een kenmerk van de 1445, evenals de joystick met rijrichtingselectie, telescopische uitschuifarm en optionele bediening van het 3e stuurcircuit. De 1445 wordt ook standaard geleverd met een elektronische parkeerrem met hill-hold-functie. Dit betekent dat zodra de machine stopt, de parkeerrem automatisch wordt ingeschakeld. Een aanraking van het rijpedaal schakelt de rem automatisch uit, wat inhoudt dat b.v. de machine hoeft niet met de voetrem te worden vastgehouden wanneer deze inactief is op een helling. Naast de vierwielbesturing zijn zowel voorwiel- als krabbesturing optioneel leverbaar. Indien nodig kan de machine worden uitgerust met een lage snelheidsregeling en handgas, evenals tot vier verschillende bedrijfsmodi. Dit complete pakket maakt de compacte verreiker 1445 tot een ideale metgezel op vele gebieden, van verhuurparken tot tuin- en landschapsarchitectuur.

Met de 3610 bereikt Kramer met zijn nieuwe afmetingen nieuwe hefhoogtes en overbrengingsbereiken, daarbij zorgt de 3-delige giek voor maximale compactheid. Het voertuig heeft één lengte (zonder bak) van slechts 5,03 meter en is 2,28 meter breed. Als gevolg hiervan behoort het voertuig tot de klasse "perfecte allrounder" voor zijn veelzijdige toepassing in het Kramer-verreikerportfolio, waartoe ook het succesmodel 4007 behoort. Met een bedrijfsgewicht van 8.200 kilogram (afhankelijk van opties) en zijn compacte afmetingen haalt de 3610 een maximale stapelhoogte van 9,50 meter en een maximaal laadvermogen van 3.600 kilogram. Om de machine optimaal af te stemmen op individuele gebruiksverhoudingen, zijn er ook twee cabine-opties beschikbaar voor de 3610. Voor lage doorrijhoogtes is het voertuig met de standaard cabine de ideale keuze. Met zijn standaard 24-inch banden heeft het voertuig een totale hoogte van slechts 2,31 meter, wat een bijzonderheid is in deze maatklasse. Als de maximale voertuighoogte geen beperkende factor is, is er een optie voor een 18 centimeter verhoogde cabine voor optimaal zicht rondom, met name naar rechts. De 3610 is ook uitgerust met de bekende kenmerken: Smart Handling, intelligente overbelastingsbeveiliging, automatische bakretour en de telematica-oplossingen - EquipCare. Bovendien heeft u, net als bij de 4007, toegang tot dezelfde reeks opties. Over het algemeen is het nieuwe model indrukwekkend met Kramer's gebruikelijke stevigheid en betrouwbaarheid, gekoppeld aan een pluspunt in termen van hefhoogte en transmissiebereik.

NJC.© Info: Kramer-Werke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/11/21

Deux nouveaux modèles de chariots télescopiques de Kramer

Kc image 1445 action loading p01 317Kramer-Werke GmbH dévoile deux nouveaux modèles de chariots télescopiques. La gamme de chariots télescopiques comprend désormais 12 modèles avec des hauteurs de gerbage allant de 4,30 à 9,50 mètres. Les deux nouveaux modèles, le 1445 - un télescopique compact - et le 3610 - un polyvalent avec une hauteur d'empilage de 9,50 mètres - ont été conçus avec les caractéristiques habituelles d'une robustesse et d'une polyvalence maximales.

Le nouveau chariot télescopique ultracompact 1445 remplace le bien connu 1245. Avec ses dimensions - une hauteur de moins de 2 mètres et une largeur d'environ 1,60 mètre - et son poids en ordre de marche d'environ 3 000 kilogrammes, le 1445 est le plus petit modèle du chariot télescopique Kramer gamme. Néanmoins, il a une puissance nominale étonnante : la fourche à palettes a une charge utile de gerbage de 1450 kilogrammes et une hauteur de levage à hauteur d'axe de charnière d'environ 4,50 mètres. Même lors de la manutention de charges lourdes (par exemple des palettes en pierre), il a suffisamment de réserves à revendre. Le système d'attache rapide éprouvé Kramer avec verrouillage mécanique est monté de série sur ce véhicule. Le verrouillage hydraulique est également disponible en option, tout comme divers systèmes d'attache rapide courants, y compris l'attache rapide Euro. Pour le fonctionnement d'accessoires dotés de fonctions hydrauliques supplémentaires, comme un godet d'ensilage, le 3e circuit de commande est monté en usine. De plus, la machine est disponible avec deux moteurs. La base est un moteur Yanmar de 19 kilowatts ou 25 ch. Cela est conforme à la phase d'émission d'échappement V, sans autre traitement des émissions, ce qui en fait une option d'entrée de gamme abordable pour la plupart des applications. La puissance de l'hydraulique de travail est au maximum de 36,4 litres par minute. Pour les applications nécessitant une puissance élevée, un moteur Yanmar de 33 kilowatts ou 45 ch est disponible en option, avec un post-traitement des gaz d'échappement utilisant une combinaison de convertisseur catalytique et de filtre à particules. La puissance hydraulique est d'un maximum de 42 litres par minute, garantissant des cycles de charge plus rapides et de meilleures performances du véhicule. Une gamme étendue d'options est également disponible pour le moteur le plus puissant, notamment une vitesse de pointe de 30 km/h et un circuit hydraulique de puissance allant jusqu'à 70 litres par minute.

Kc image 3610 action loading p01 24fMalgré les dimensions compactes du véhicule, il offre un habitacle spacieux et confortable. Les poignées de maintien ergonomiques, ainsi que la faible hauteur d'entrée de seulement 40 centimètres, facilitent l'entrée et la sortie du véhicule. Le siège de l'opérateur et le volant peuvent être réglés individuellement pour s'adapter à l'opérateur. Les surfaces vitrées panoramiques et les entretoises de cabine étroites assurent une visibilité optimale. Pour travailler dans l'obscurité, différents packs d'éclairage transforment la nuit en jour. Le concept de commande caractéristique de Kramer, avec des groupes de fonctions divisés et des commutateurs à code couleur, est également une caractéristique du 1445, tout comme le joystick avec sélection du sens de déplacement, bras télescopique et commande en option du 3e circuit de commande. Le 1445 est également équipé de série d'un frein de stationnement électronique avec fonction de maintien en pente. Cela signifie que dès que la machine s'arrête, le frein de stationnement s'enclenche automatiquement. Une pression sur la pédale de commande désengage automatiquement le frein, ce qui signifie que par ex. la machine n'a pas besoin d'être maintenue avec la pédale de frein lorsqu'elle est inactive sur une pente. Outre la direction toutes roues motrices, les roues avant et la direction en crabe sont disponibles en option. Si nécessaire, la machine peut être équipée d'une commande à basse vitesse et d'un accélérateur à main, ainsi que de quatre modes de fonctionnement différents. Cet ensemble complet fait du chariot télescopique compact 1445 un compagnon idéal dans de nombreux domaines, des parcs de location au jardin et à l'aménagement paysager.

Avec le 3610, Kramer atteint de nouvelles hauteurs de levage et de nouvelles plages de transmission avec ses nouvelles dimensions, ce qui permet à la flèche en 3 parties d'assurer une compacité maximale. Le véhicule a une longueur (sans godet) de seulement 5,03 mètres et une largeur de 2,28 mètres. En conséquence, le véhicule appartient à la classe « tout-terrain parfait » pour ses diverses applications dans la gamme de chariots télescopiques Kramer, à laquelle appartient également le modèle à succès 4007. Avec un poids en ordre de marche de 8 200 kilogrammes (selon les options) et ses dimensions compactes, le 3610 atteint une hauteur de gerbage maximale de 9,50 mètres et une charge utile maximale de 3 600 kilogrammes. Pour ajuster idéalement la machine aux rapports d'application individuels, deux options de cabine sont également disponibles pour la 3610. Pour les faibles hauteurs de passage, le véhicule avec cabine standard est le choix idéal. Avec ses pneus standard de 24 pouces, le véhicule a une hauteur totale de seulement 2,31 mètres, ce qui présente une particularité dans cette catégorie de taille. Si la hauteur maximale du véhicule n'est pas un facteur limitatif, il existe une option pour une cabine surélevée de 18 centimètres pour une visibilité panoramique optimale, en particulier du côté droit. Le 3610 est également équipé des fonctionnalités familières : Smart Handling, protection intelligente contre les surcharges, retour automatique du godet et les solutions télématiques - EquipCare. De plus, comme avec le 4007, vous avez accès à la même gamme d'options. Dans l'ensemble, le nouveau modèle impressionne par la robustesse et la fiabilité habituelles de Kramer, associées à un avantage en termes de hauteur de levage et de plage de transmission.

NJC. © Info : Kramer-Werke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.