Mon projet 2 6

Ultra compact telehandler launch from Manitou

17/02/22-FR Bas de page

Ultracompacte verreiker lancering vanuit Manitou

20220215 110049 ulm01Manitou Group heeft een nieuwe ultracompacte verreiker voor ruw terrein gelanceerd, gericht op de bouw-, landschaps- en landbouwmarkten.

Het nieuwe Ulta Light Manitou (ULM)-model is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken en te vervoeren tussen boerderijen en werklocaties voor verhuurbedrijven en heeft een vervoerbaar gewicht van minder dan 3 ton, dat kan worden geladen op een aanhanger met een totale capaciteit van 3.500 kg en kan worden bestuurd met een standaard Europees rijbewijs.

Het model is ontworpen in de Laillé-productielocatie van Manitou, waar een speciaal gebouwd R&D-centrum is gevestigd dat zich toelegt op 'supercompacte' verreikers.

De afmetingen van de ULM behoren tot de meest compacte op de markt, met een breedte van 1,49 m en een hoogte van 1,92 m. Het model is verkrijgbaar in twee versies met hefvermogens van respectievelijk 1,25 ton en 1,5 ton en een hefhoogte van 4,3 m, afhankelijk van de opties.

Hij heeft ook vierwielaandrijving met een pendelende achteras, een breed scala aan banden en een hoge bodemvrijheid van 29 cm.

De modellen, genaamd ULM 412 H en ULM 415 H voor het wereldwijde aanbod van Manitou, dragen de merknaam GCT (Gehl Compact Telehandler) voor de Noord-Amerikaanse Gehl-lijn van het bedrijf, met de modellen GCT 3-14 en GCT 3-14+.

De eerste leveringen vinden plaats vanaf het derde kwartaal van 2022 in Europa, Noord-Amerika en Australië.

20220215 104822 ulm05

Meerdere sectoren

Hoewel Manitou al een groot klantenbestand heeft in de bouw- en landbouwsector, vertelde het bedrijf aan AI dat het verder wilde gaan in landschapsarchitectuur met een model waarmee operators het konden vervoeren op een enkele trailer die aan hun voertuig was gekoppeld.

Evenzo is het model ook ontworpen voor verhuurbedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudigere transportoplossing voor hun klanten.

Een reeks van 20 aanbouwdelen is speciaal voor het model ontworpen, waaronder vorkenborden, een heggenschaar, potklem, takkenknipper, grote zakverwerker en sneeuwschuif.

De eigendomskosten waren een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces en er zijn een aantal functies ingebouwd om dit probleem aan te pakken. De Stop & Start-optie zorgt volgens het bedrijf voor een reductie van ongeveer € 10 per uur bij stationair draaien van de machine, door lagere afschrijvingen, brandstofverbruik en preventief onderhoud van de machine.

Dankzij een anti-emulsiefilter is ook de capaciteit van de hydrauliektank met ongeveer 25% verminderd. De hydraulische compensator wordt vervangen door een elektronische compensator, waardoor de behoefte aan hydraulische olie wordt verminderd en het gewicht van de machine wordt verminderd. Door de compensatiecilinder te verwijderen, wordt ook de breedte van het voertuig verkleind, legt Manitou uit, waardoor het gemakkelijker wordt om in krappe ruimtes te rijden, met name bij het betreden van boerderijen, het laden van strobalen of het manoeuvreren op renovatielocaties bij het hanteren van bijvoorbeeld pallets met sintelblokken of bakstenen .

De machine is uitgerust met een stroomverdelingsverdeler, waardoor meerdere hydraulische bewegingen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd

Onderhoud was ook een aandachtspunt, met gemakkelijke toegang tot de belangrijkste onderdelen van de motor dankzij een brede opening in het motorcompartiment. Een luik voor de motor zorgt ervoor dat stro of stof bij de radiatoren kan worden verwijderd en toegang tot de brandstof- en hydrauliekolietanks op ooghoogte mogelijk is.

20220215 105405 laille01

Bestuurderservaring

Binnenin heeft de machinist een onbelemmerd 360° zicht. Camille Rouvrais, productmanager, zegt: “We hebben het dakrooster vervangen door een transparant, schokbestendig polycarbonaatraam, dat perfect voldoet aan de eisen van de FOPS-norm”.

De verbeteringen aan het zicht zijn ook van toepassing op het zijaanzicht van de machinist. Het zijaanzicht is duidelijk omdat de hydraulische slangen zich in de giek bevinden en de motorkap op een lagere positie rechts van de machinist.

Omdat er geen opstap naar de cabine is, is de toegang ook gemakkelijker gemaakt.

Bestuurdersassistentie komt via een dashboardscherm met informatie in de vorm van pop-ups. De joystick is standaard op een zwevende armsteun geplaatst voor meer gebruiksflexibiliteit en twee ventilatieopeningen op de voorruit voor ontwaseming.

Voor extra rijcomfort zijn een automatische parkeerrem en drie stuurmodi geïntroduceerd: tweewielbesturing voor hoge snelheden; vierwielbesturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes; en krabmodus voor zijwaartse manoeuvres.
NJC.© Info MANITOU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/02/22

Lancement de chariot télescopique ultra compact de Manitou

20220215 110049 ulm01Le groupe Manitou lance un nouveau chariot télescopique tout-terrain ultra-compact destiné aux marchés de la construction, du paysage et de l'agriculture.

Conçu pour être facile à utiliser et à transporter entre les fermes et les chantiers pour les sociétés de location, le nouveau modèle Ulta Light Manitou (ULM) a un poids transportable de moins de 3 tonnes, qui peut être chargé sur une remorque d'une capacité totale de 3 500 kg et conduit à l'aide de un permis de conduire européen standard.

Le modèle a été conçu sur le site de production de Manitou à Laillé, qui abrite un centre de R&D dédié aux chariots télescopiques "super compacts".

Les dimensions de l'ULM sont parmi les plus compactes du marché, offrant une largeur de 1,49 m et une hauteur de 1,92 m. Le modèle est disponible en deux versions avec des capacités de levage de 1,25 tonne et 1,5 tonne, respectivement, et une hauteur de levage de 4,3 m, selon les options.

Il dispose également de quatre roues motrices avec un essieu arrière oscillant, d'une large gamme de pneus et d'une garde au sol élevée de 29 cm.

Baptisée ULM 412 H et ULM 415 H pour l'offre globale Manitou, la paire de modèles porte la marque GCT (Gehl Compact Telehandler) pour la gamme nord-américaine Gehl de l'entreprise, avec les modèles GCT 3-14 et GCT 3-14+.

Les premières livraisons auront lieu à partir du troisième trimestre 2022 en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

20220215 104822 ulm05

Plusieurs secteurs

Alors que Manitou a déjà une large clientèle dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, l'entreprise a déclaré à AI qu'elle souhaitait se diversifier davantage dans l'aménagement paysager avec un modèle permettant aux opérateurs de le transporter sur une seule remorque accrochée à leur véhicule.

De même, le modèle a également été conçu pour les sociétés de location à la recherche d'une solution de transport plus simple pour leurs clients.

Une gamme de 20 accessoires a été spécialement conçue pour le modèle, comprenant des chariots à fourches, un taille-haie, une pince à pot, un coupe-branches, un grand porte-sac et une lame à neige.

Le coût de possession était une partie importante du processus de conception, et un certain nombre de fonctionnalités ont été intégrées pour résoudre ce problème. L'option Stop & Start permet une réduction d'environ 10 € par heure de ralenti du TCO de la machine, selon l'entreprise, grâce à la réduction de l'amortissement de la machine, de la consommation de carburant et de la maintenance préventive.

La capacité du réservoir hydraulique a également été réduite d'environ 25 % grâce à un filtre anti-émulsion. Le compensateur hydraulique est remplacé par un compensateur électronique, ce qui réduit les besoins en huile hydraulique et réduit le poids de la machine. La suppression du vérin compensateur permet également de réduire la largeur du véhicule, explique Manitou, ce qui facilite les déplacements dans les espaces restreints, notamment lors de l'entrée dans les bâtiments agricoles, du chargement des bottes de paille ou des manœuvres sur les chantiers de rénovation lors de la manipulation de palettes de parpaings ou de briques, par exemple. .

La machine est équipée d'un distributeur à partage de flux, permettant d'effectuer plusieurs mouvements hydrauliques en même temps

L'entretien était également au centre des préoccupations, avec un accès facile aux principaux composants du moteur grâce à une large ouverture du compartiment moteur. Une trappe devant le moteur permet d'évacuer la paille ou la poussière à proximité des radiateurs, et l'accès aux réservoirs de carburant et d'huile hydraulique est possible à hauteur des yeux.

20220215 105405 laille01

Expérience de conduite

A l'intérieur, l'opérateur dispose d'une vue dégagée à 360°. Camille Rouvrais, chef de produit, déclare : « Nous avons remplacé la grille de toit par une vitre transparente en polycarbonate antichoc, qui répond parfaitement aux exigences de la norme FOPS ».

Les améliorations de la visibilité s'appliquent également à la vue latérale de l'opérateur. La vue latérale est dégagée car les flexibles hydrauliques se trouvent à l'intérieur de la flèche et le capot du moteur en position basse à droite de l'opérateur.

Sans marchepied jusqu'à la cabine, l'accès a également été facilité.

L'aide à la conduite se fait via un écran de tableau de bord avec des informations fournies sous forme de pop-ups. Le joystick est positionné de série sur un accoudoir flottant pour plus de souplesse d'utilisation, et deux aérateurs sont situés sur le pare-brise pour le désembuage.

Pour plus de confort de conduite, un frein de stationnement automatique et trois modes de direction ont été introduits : deux roues directrices pour les déplacements à grande vitesse ; quatre roues directrices pour manœuvrer dans des espaces restreints ; et mode crabe pour les manœuvres latérales.
NJC.© Info MANITOU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.