Sigma nl 20230327

URBY IS EQUIPPED WITH 20 RENAULT TRUCKS D Z.E. ELECTRIC TRUCKS.

28/09/21-FR bas de page

Elektrische mobiliteit Stedelijke mobiliteit Stedelijke distributie delen

20 renault trucks d ze electriques pour urby 0Foto, van links naar rechts: Christophe Martin, Managing Director Renault Trucks France - Frédéric Delaval, Managing Director URBY - Olivier Storch, Deputy Managing Director Geopost DPD Group - Bruno Blin, President van Renault Trucks.

De eerste en laatste mijl logistiek specialist Urby, een dochteronderneming van Groupe La Poste en Banque des Territoires, investeert in een emissievrije vloot en bestelt 20 Renault Trucks D Z.E. elektrische trucks. Deze voertuigen voor stadsdistributie zullen vanaf 2022 in ongeveer vijftien Franse steden worden ingezet.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van zijn klanten en de versterking van de stedelijke regelgeving, met name door de geleidelijke invoering van lage-emissiezones (ZFE), verwerft Urby, specialist in first- en last mile-logistiek, een vloot van 100% elektrische Renault Trucks-vrachtwagens.

De keuze van Urby viel op 20 Renault Trucks D Z.E. 4x2 van 16 ton. Bewezen technologie, de autonomie van het voertuig in lijn met gebruik en onderhoud in een gespecialiseerd netwerk aangeboden door Renault Trucks motiveerden deze keuze.

Deze 20 elektrische vrachtwagens zullen vanaf 2022 in ongeveer vijftien steden in Frankrijk in gebruik worden genomen, waaronder Parijs, Lyon, Bordeaux, Lille en Nantes.

Perfect geschikt voor gebruik in de stad, de Renault Trucks D Z.E. heeft toegang tot alle stedelijke gebieden, de smalste of met verkeersbeperkingen, en zorgt voor leveringen zonder uitstoot van lokale verontreinigende stoffen of geluidsoverlast.

Frédéric Delaval, adjunct-directeur van het Urby-netwerk: “Wij geloven dat de toekomst van levering ecologisch zal zijn. Ons doel is om de levering van goederen opnieuw uit te vinden, en zelfs opnieuw te betoveren, vanuit milieuoogpunt. Dankzij het grote laadvermogen en de volledig elektrische modus is de Renault Trucks D Z.E. wordt gepositioneerd als een essentieel voertuig in de innovatieve markt voor goederenvervoer. "

Bruno Blin, President van Renault Trucks, verwelkomt deze samenwerking met Urby: “Bij Renault Trucks is de strijd tegen de opwarming van de aarde onze prioriteit. Wij geloven in elektrische mobiliteit om de duurzaamheid van ons milieu en dat van toekomstige generaties te waarborgen. Dit impliceert een ingrijpende transformatie van de transportsector, die fabrikanten en vervoerders samen moeten leiden. Met de ingebruikname van deze 20 100% elektrische vrachtwagens in Frankrijk leiden Urby en Renault Trucks deze verandering. "

Renault Trucks, dat zich heeft gecommitteerd aan het Akkoord van Parijs om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken, streeft naar een aandeel van 10% van zijn volumes in elektrische voertuigen in 2025 en 35% in 2030. Tegen 2040 zal al zijn voertuiggamma 100% zijn fossielvrij.

Renault trucks d z e electric

Technische bijzonderheden van de 20 Renault Trucks D Z.E. URBY

- GVW van 16 ton
- Technische massa van 16,7 ton.
- Elektromotor met een vermogen van 185 kW (continu vermogen van 130 kW)
- Maximaal koppel van de elektromotor: 425 Nm
- Versnellingsbak met twee versnellingen
- Energieopslag: 4x66 KWh lithium-ion batterijen
- Echte autonomie: tot 250 km
- Carrosserie: Bakwagen met laadklep van 18 pallets.

Info RENAULT TRUCKS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/21

Mobilité électrique Mobilité urbaine Distribution urbaine Partager

20 renault trucks d ze electriques pour urby 0Photo, de gauche à droite : Christophe Martin, directeur général Renault Trucks France – Frédéric Delaval, directeur général URBY – Olivier Storch, directeur général adjoint Geopost DPD Group – Bruno Blin, président de Renault Trucks.

Le spécialiste de la logistique du premier et dernier kilomètre Urby, filiale du Groupe La Poste et de la Banque des Territoires, investit dans une flotte zéro émission et commande 20 camions électriques Renault Trucks D Z.E. Ces véhicules dédiés à la distribution urbaine seront mis en service dans une quinzaine de villes françaises dès 2022.

Pour répondre à la demande croissante de ses clients et au renforcement des règlementations urbaines, avec notamment la mise en place progressive de Zones à Faibles Émissions (ZFE), Urby, spécialiste de la logistique du premier et dernier kilomètre, se dote d’une flotte de camions 100 % électriques Renault Trucks.

Le choix d’Urby s’est porté sur 20 Renault Trucks D Z.E. 4x2 de 16 tonnes. La technologie éprouvée, l’autonomie du véhicule en adéquation avec l’usage et l’entretien dans un réseau spécialisé proposé par Renault Trucks ont motivé ce choix.

Ces 20 camions électriques seront mis en service dans une quinzaine de villes en France dès 2022, dont Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes.

Parfaitement adapté à un usage citadin, le Renault Trucks D Z.E. accède à toutes les zones urbaines, les plus étroites ou avec des restrictions de circulation, assurant des livraisons sans émission de polluants locaux ni nuisances sonores.

Frédéric Delaval, Directeur Général Délégué du réseau Urby : « Nous pensons que le futur de la livraison sera écologique. Notre objectif, c’est de réinventer, et même de réenchanter la livraison des marchandises, sur le plan environnemental.  Grâce à son importante capacité de charge et son mode tout électrique, le Renault Trucks D Z.E. se positionne comme un véhicule incontournable sur le marché du transport de marchandises innovant. »

Bruno Blin, président de Renault Trucks, se félicite de ce partenariat avec Urby : « Chez Renault Trucks, la lutte contre le réchauffement climatique est notre priorité. Nous croyons en la mobilité électrique pour assurer la pérennité de notre environnement et celui des générations futures. Cela implique une transformation en profondeur de l’industrie du transport, que constructeurs et transporteurs doivent mener ensemble. Avec la mise en circulation en France de ces 20 camions 100 % électriques, Urby et Renault Trucks conduisent ce changement. »

Renault trucks d z e electric

Renault Trucks, qui s’est engagé envers l'accord de Paris pour atteindre la neutralité carbone en 2050, vise une part de 10 % de ses volumes en véhicules électriques en 2025 et 35 % en 2030. En 2040, la totalité de ses gammes de véhicules sera à 100 % sans énergies fossiles.

Spécificités techniques des 20 Renault Trucks D Z.E. URBY

- PTAC de 16 tonnes
- Masse technique de 16,7t.
- Moteur électrique d’une puissance de 185 kW (puissance continue de 130 kW)
- Couple maximal du moteur électrique : 425 Nm
- Boîte de vitesses à deux rapports
- Stockage de l'énergie : batteries lithium-ion 4x66 KWh
- Autonomie réelle : jusqu’à 250 km
- Carrosserie : Caisse fourgon avec hayon 18 palettes.

Info RENAULT TRUCKS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.