Mon projet 2 6

USED ​​TRUCKS BY RENAULT TRUCKS PLACES THE CIRCULAR ECONOMY AT THE HEART OF ITS BUSINESS MODEL

06/12/21-FR Bas de page

GEBRUIKTE VRACHTWAGENS VAN RENAULT TRUCKS STELT DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN HET HART VAN HAAR BUSINESSMODEL

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 03 0

Renault Trucks zet stappen op het gebied van de circulaire economie en formuleert zijn nieuwe beleid rond drie pijlers: het regenereren, ombouwen en recyclen van de voertuigen in zijn wagenpark en gebruikt, in zijn netwerk en in zijn gespecialiseerde centra. De fabrikant speelt met name in op het tekort aan bepaalde soorten tweedehands vrachtwagens in Europa en, meer in het algemeen, op het tekort aan grondstoffen dat de industrie sinds de gezondheidscrisis heeft getroffen.

De uitdagingen in verband met de ecologische transitie en de groeiende interesse van zijn klanten voor deze gelegenheid hebben Renault Trucks ertoe aangezet om gedurende vier jaar fors te investeren in de circulaire economie, met twee sterke ambities: de kwaliteit en duurzaamheid van zijn vrachtwagens garanderen en zich inzetten voor haar CO2-uitstoot te verminderen. De circulaire economie heeft een aanzienlijk groeipotentieel. In 2021 bereikte het percentage teruggewonnen of omgebouwde vrachtwagens 6% van de gebruikte vrachtwagens die door het merk werden verkocht. De circulaire economie maakt het ook mogelijk om de CO2-uitstoot te verminderen met 14,4 ton per geregenereerd of omgebouwd voertuig.
 
De 3 V's, het fundament van een meer deugdzame economie

Voor de Franse fabrikant, leider op de Franse markt, is het gebruikte voertuig bedoeld voor bepaalde klanten die de bewuste keuze maken, om economische, tactische en zelfs milieuredenen, om het nieuwe voertuig niet te gebruiken. Het speelt ook in op een behoefte aan onmiddellijke beschikbaarheid in een context van schaarste.

De circulaire economie die Renault Trucks heeft ontwikkeld, steunt op drie pijlers:

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 01

Regenereren: Voertuigen die drie of vier jaar intensief zijn gebruikt, worden in een van de Used Trucks Centers van het merk gereviseerd en geüpdatet met de nieuwste software. Daarna worden ze teruggegeven aan hun eigenaar om opnieuw op de weg te worden vrijgegeven voor nog eens drie jaar gebruik, of doorverkocht.
Deze geregenereerde vrachtwagens zullen dus tot het maximum van hun capaciteiten worden gebruikt, om een ​​volledige werking na een miljoen kilometer te garanderen.

Reconverteren: gebruikte vrachtwagens van Renault Trucks worden volgens strikte industriële processen omgebouwd om bestemd te zijn voor een nieuwe bestemming. In de Used Trucks Factory, een gespecialiseerde werkplaats voor het ombouwen van gebruikte vrachtwagens op het industrieterrein van Bourg-en-Bresse, worden langeafstandstrekkers dus transporteurs of werkterreinaanpaktrucks.
Bij de dealer kunnen bepaalde voertuigen ook achteraf worden uitgerust om compatibel te worden met de B100-biobrandstof.

Recycle: Dit proces bestaat uit het recupereren van onderdelen die kunnen worden gerenoveerd om vervolgens opnieuw in het aftersales-circuit te worden geïnjecteerd. Tegenwoordig worden in de fabriek van de fabrikant in Limoges de revisiewerkzaamheden voor motoren, versnellingsbakken, injectoren en roetfilters uitgevoerd.
De fabrikant evalueert ook de oprichting van een recycling- en hergebruikproces voor onderdelen voor zware voertuigen.

Met deze initiatieven verlengt Renault Trucks de levensduur van zijn voertuigen door nieuwe onderdelen te gebruiken maar ook te renoveren: een dubbel duurzame aanpak aangezien recycling bijdraagt ​​aan zowel regeneratie als conversie.
 
Twee geavanceerde tools speciaal voor gebruikte voertuigen

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 02

In 2020 werden 7.500 m2 moderne, ruime en functionele gebouwen ingericht op de site van Renault Trucks in Saint-Priest. Met deze nieuwe tool stelt de fabrikant regeneratie centraal in zijn tweedehandsactiviteit.
Het semi-industriële proces begint met een grondige beoordeling van het gebruikte voertuig wanneer het rechtstreeks aan de fabrikant wordt geretourneerd. Dan komt de voorbereidingsfase. Aanvankelijk passeerde het voertuig 200 controlepunten met behulp van gereedschap van de fabrikant. Dit betreft met name de kinematische keten en het systeem voor verontreinigingsbeheersing. Ook worden er preventieve onderhoudsacties uitgevoerd, zoals het vervangen van onderdelen zoals de turbolader. Vervolgens wordt de software van het voertuig bijgewerkt. De prestaties op het gebied van verbruik kunnen dus worden bijgewerkt.

Renault Trucks heeft ook een werkplaats opgericht die gespecialiseerd is in de ombouw van gebruikte voertuigen in het hart van zijn fabriek in Bourg-en-Bresse: de fabriek voor gebruikte vrachtwagens. Renault Trucks T-trekkers worden daar omgebouwd tot vervoerders (de Renault Trucks P-Road). Lange-wegvoertuigen worden werfaanpaktrucks (Renault Trucks T X-Road). Daar worden speciale series geproduceerd, zoals de Renault Trucks T 01 Racing of de T Robust 13L. Ten slotte worden daar Euro 6-voertuigen omgebouwd en gecertificeerd als Euro 3 voor de markten in Afrika en het Midden-Oosten (Renault T X-Port en T X-64).
Binnen de Used Trucks Factory worden jaarlijks 500 vrachtwagens omgebouwd.
NJC.© Info RENAULT Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/12/21

CAMIONS D'OCCASION PAR RENAULT TRUCKS PLACE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DE SON BUSINESS MODEL

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 03 0

Renault Trucks accélère dans le domaine de l'économie circulaire et articule sa nouvelle politique autour de trois piliers : régénérer, reconvertir et recycler les véhicules de son parc roulant et d'occasion, dans son réseau et ses centres spécialisés. Le constructeur répond notamment au manque de certains types de camions d'occasion en Europe et, de manière plus globale, à la pénurie de matières premières qui impacte l'industrie depuis la crise sanitaire.

Les enjeux liés à la transition écologique et l'intérêt croissant de ses clients pour l'occasion ont incité Renault Trucks à investir largement, depuis quatre ans, dans l'économie circulaire, avec deux ambitions fortes : garantir la qualité et la durabilité de ses trucks et s'enager dans la réduction de ses émissions de carbone. L'économie circulaire porte un potentiel de croissance significatif. Ainsi en 2021, le taux de camions régénérés ou reconvertis a atteint 6% des camions d'occasion vendus par la marque. L'économie circulaire permet également de réduire de 14,4 tonnes les émissions de CO2 émises pour chaque véhicule régénéré ou reconverti.
 
Leçon 3 R, fondement d'une économie plus vertueuse

Pour le constructeur français, leader sur le marché hexagonal, le véhicule d'occasion s'adresse à certains clients qui font le choix, pour des raisons économiques, tactiques voire environnementales, de ne pas avoir recours au véve. Il répond également à un besoin de disponibilité immédiate dans un contexte de pénurie.

L'économie circulaire développée par Renault Trucks se fond sur trois piliers :

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 01

Régénérer : Des véhicules utilisés intensivement pendant trois ou quatre ans sont reconditionnés dans l'un des centres de camions d'occasion de la marque et mis à jour avec les logiciels les plus récents. Ils sont ensuite restitués à leur propriétaire pour une remise à la route pour trois années supplémentaires d'exploitation, ou revendus.
Ces camions régénérés seront ainsi utilisés au maximum de leurs capacités, pour assurer une pleine exploitation au-delà du million de kilomètres.

Reconvertir : Des camions d'occasion Renault Trucks sont transformés selon des processus industriels stricts pour être destinés à un nouvel usage. À la Usine de camions d'occasion, atelier spécialisé de transformation des camions d'occasion situé au sein du site industriel de Bourg-en-Bresse, des tracteurs longs-routiers devinnent ainsi des porteurs ou des camions d'approche chantier.
En concession, certains véhicules peuvent également faire l'objet de rétrofit pour devenir compatible avec le biocarburant B100.

Recycler : Cette démarche consiste à récupérer les pièces qui peuvent être rénovées pour être ensuite réinjectées dans le circuit après-vente. Aujourd'hui, les opérations de remanufacturing des moteurs, les boîtes de vitesses, les injecteurs et les filtres à particules commencent dans l'usine du constructeur à Limoges.
Le constructeur autorisé par ailleurs la mise en place d'une filière de recyclage et de réutilisation de pièces pour poids lourds.

Avec ces démarches, Renault Trucks prolonge la durée de vie de ses véhicules en utilisant des pièces neuves mais également rénovées : une approche doublement durable puisque la contribution au recyclage à la fois aux opérations de régénération et de reconversion.
 
Deux outils de pointes dédiées aux véhicules d'occasion

Renault trucks used trucks factory bourg en bresse 02

En 2020, ce sont 7 500 m2 de locaux modernes, spacieux et fonctionnels qui ont été aménagés sur le site Renault Trucks de Saint-Priest. Avec ce nouvel outil, le constructeur place la régénération au cœur de son activité d'occasion.
Le processus semi-industriel commence par une expertise rigoureuse du véhicule d'occasion lors de sa restitution directe au constructeur. Vient ensuite la phase de préparation. Dans un premier temps, le véhicule est passé au crible de 200 points de contrôle au moyen d'outils-constructeur. Le son concerne notamment la chaîne cinématique et le système de dépollution. Les campagnes de maintenance préventives y sont également réalisées, comme le remplacement d'organes tels que le turbocompresseur. Puis, les logiciels du véhicule sont mis à jour. Sa performance en matière de consommation peut ainsi être actualisée.

Renault Trucks a également implanté au cœur de son usine de Bourg-en-Bresse un atelier spécialisé dans la reconversion des véhicules d'occasion : la Usine de camions d'occasion. Des tracteurs Renault Trucks T y sont transformés pour devenir des porteurs (les Renault Trucks P-Road). Des véhicules longs routiers deviennent des camions d'approche chantier (Renault Trucks T X-Road). Des séries spéciales, comme le Renault Trucks T 01 Racing ou le T Robust 13L, y sont réalisées. Quoi qu'il en soit, les véhicules Euro 6 y sont transformés et certifiés Euro 3 pour les marchés de l'Afrique et du Moyen-Orient (Renault T X-Port et T X-64).
Chaque année, 500 camions sont transformés au sein de la Usine de camions d'occasion.
NJC.© Info RENAULT Trucks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 05/12/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.