Mon projet 2 6

Vanair Set to Release EPEQ Product Line of Electrified Power Equipment

17/03/22-FR Bas de page

Vanair stelt EPEQ-productlijn van elektrisch aangedreven apparatuur op de markt

800x0 s3 55741 mnsw van epeqPowered by Vanair’s specifically developed line of ELiMENT lithium iron phosphate batteries, EPEQ allows users to turn off the vehicle’s engine and run the equipment needed on the job site.

Vanair heeft de aanstaande release aangekondigd van de EPEQ Electrified Power Equipment-productlijn. EPEQ is een uitgebreid end-to-end systeem van emissievrije en schone, stille Electrified Power Equipment-producten.

Aangedreven door Vanair's speciaal ontwikkelde lijn van ELiMENT lithium-ijzerfosfaatbatterijen, stelt EPEQ gebruikers in staat om de motor van het voertuig uit te zetten en de apparatuur te gebruiken die nodig is op het werkterrein.

EPEQ is een volledig op zichzelf staand en onafhankelijk systeem dat kan worden gemonteerd op of in voertuigen met verbrandingsmotor, elektrische voertuigen of zelfs op aanhangwagens. Op elektrische voertuigen kan het ofwel werken met de batterijen van het gastvoertuig, ofwel onafhankelijk.

De EPEQ-serie is de oplossing voor klanten die ervoor kiezen om hun apparatuur op het werkterrein te gebruiken zonder uitstoot, aanzienlijk minder lawaai, hitte en gewicht, en om de onderhoudskosten van de apparatuur en de totale levenscycluskosten van het voertuig te verlagen. Het is ook perfect voor voertuigen van het type bestelwagen die geen aftakas hebben of klanten die de motor van hun voertuig willen uitschakelen, aldus de fabrikant.
End-to-end systeem voor schone, stille stroom

Elk onderdeel in de EPEQ-lijn is ontworpen en geoptimaliseerd om te werken binnen een batterijgevoed systeem. Elektromotoren zijn bijvoorbeeld ontworpen om efficiënter te werken dan standaard, niet-afgestemde elektromotoren, waardoor de resterende batterijduur wordt verlengd. De lithium-ijzerfosfaat ELiMENT-batterij bevat een batterijbeheersysteem (BMS) dat de mogelijkheid heeft om stroom te ontladen terwijl het zelf wordt opgeladen.

De slimme controller van het EPEQ-systeem heeft gepatenteerde softwaretechnologie die is ontworpen om alle componenten in het EPEQ-systeem op intelligente wijze te bewaken en te regelen. Elk onderdeel kan signalen van en naar de printplaat van de controller communiceren, waardoor het geleverde batterijvermogen kan worden aangepast op basis van een reeks factoren, zoals: temperatuur, warmteontwikkeling, inschakelduur, toegewezen functieprioriteiten en resterend vermogen.

De EPEQ-productlijn bestaat uit de: ELiMENT-batterij, elektrisch aangedreven en olievrije luchtcompressoren, elektrisch-hydraulisch vermogen, AC-stroomomvormers, lasmachines, Level 1 en 2 EV-opladen, elektrisch aangedreven onderdeks, elektrisch aangedreven bovendeks , dynamo's/regelaars en DC-DC-converters.

Afhankelijk van de vorm van stroom die u nodig heeft, kan een machine met één functie worden besteld of een "ecosysteem" productgroepset, die alle functies combineert die nodig zijn voor uw toepassing.
NJC.© Info www.vanair.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/03/22

Vanair s'apprête à lancer la gamme de produits EPEQ d'équipements électriques électrifiés

800x0 s3 55741 mnsw van epeqPowered by Vanair’s specifically developed line of ELiMENT lithium iron phosphate batteries, EPEQ allows users to turn off the vehicle’s engine and run the equipment needed on the job site.

Vanair a annoncé la sortie prochaine de la gamme de produits EPEQ Electrified Power Equipment. EPEQ est un système complet de bout en bout de produits d'équipement électrique électrifié zéro émission et propres et silencieux.

Alimenté par la gamme de batteries lithium fer phosphate ELiMENT spécialement développée par Vanair, EPEQ permet aux utilisateurs d'éteindre le moteur du véhicule et de faire fonctionner l'équipement nécessaire sur le chantier.

EPEQ est un système entièrement autonome et indépendant qui peut être monté sur ou dans des véhicules à moteur à combustion, des véhicules électriques ou même sur des remorques. Sur les véhicules électriques, il peut fonctionner soit avec les batteries du véhicule hôte, soit de façon autonome.

La série EPEQ est la solution pour les clients qui choisissent d'utiliser leur équipement sur le chantier avec zéro émission, une réduction significative du bruit, de la chaleur et des niveaux de poids, et de réduire les coûts de maintenance de l'équipement et les coûts globaux du cycle de vie du véhicule. Il est également parfait pour les véhicules de type fourgon qui n'ont pas de prise de force ou les clients qui souhaitent éteindre le moteur de leur véhicule, selon le fabricant.
Système de bout en bout fournissant une alimentation propre et silencieuse

Chaque composant de la gamme EPEQ est conçu et optimisé pour fonctionner dans un système alimenté par batterie. Par exemple, les moteurs électriques sont conçus pour fonctionner plus efficacement que les moteurs électriques standard non réglés, prolongeant ainsi la durée d'autonomie restante de la batterie. La batterie lithium fer phosphate ELiMENT contient un système de gestion de batterie (BMS) qui a la capacité de décharger l'énergie tout en se chargeant.

Le contrôleur intelligent du système EPEQ dispose d'une technologie logicielle propriétaire conçue pour surveiller et contrôler intelligemment tous les composants du système EPEQ. Chaque composant peut communiquer des signaux vers et depuis la carte du contrôleur, ce qui permet d'ajuster la puissance de la batterie fournie en fonction d'une gamme de facteurs tels que : la température, l'accumulation de chaleur, le cycle de service, les priorités de fonction attribuées et la puissance restante.

La gamme de produits EPEQ comprend les éléments suivants : batterie ELiMENT, compresseurs d'air à moteur électrique et sans huile, alimentation électro-hydraulique, onduleurs CA, soudeuses, recharge EV de niveau 1 et 2, sous-ponts à entraînement électrique, entraînement électrique au-dessus des ponts , alternateurs/régulateurs et convertisseurs DC-DC.

Selon la forme d'alimentation dont vous avez besoin, vous pouvez commander une machine monofonction ou un kit de regroupement de produits « écosystème », qui regroupe toutes les fonctions nécessaires à votre application.
NJC.© Info, www.vanair.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.