Mon projet 2 6

VOLVO CE awards

14/06/21-FR bas de page

Volvo CE wint EquipmentWatch Highest Retained Value en Lowest Cost of Ownership Awards

Voor het zesde jaar op rij hebben Volvo CE-producten onderscheidingen ontvangen van EquipmentWatch.

Volvo l250h a40gfs quarry

EquipmentWatch, de toonaangevende data-onderzoeker in de industrie voor zwaar materieel, herkende Volvo-machines in drie verschillende categorieën wielladers en één categorie knikdumpers. De grote wielladers, middelgrote wielladers en knikdumpers van Volvo kregen elk de onderscheiding 'Highest Retained Value', terwijl de compacte wielladers van Volvo de onderscheiding 'Laagste eigendomskosten' kregen.

"Hier bij Volvo besteden we talloze uren aan het ontwerpen van duurzame machines die erop zijn gericht klanten te helpen meer geld te verdienen", zegt Stephen Roy, President van Region North America, Volvo CE. “Dat omvat ook het helpen van hen om hun totale eigendomskosten te verlagen en machines te verkopen die nog steeds veel waarde hebben. Het is goed om te weten dat EquipmentWatch dit soort OEM-innovatie en design nauwlettend in de gaten houdt.”

Hoe de prijzen worden gescoord
De jaarlijkse EquipmentWatch-prijzen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van miljoenen gegevensrecords. Nieuw voor 2021, het award-formaat dekt algemene machinecategorieën in plaats van individuele modellen per fabrikant.

De winnaars van de hoogste ingehouden waarde vertegenwoordigen productklassen binnen apparatuurtypes die naar verwachting het hoogste percentage van de oorspronkelijke waarde behouden na een periode van vijf jaar.

De winnaars van de Lowest Cost of Ownership Award vertegenwoordigen productklassen binnen apparatuurtypes met de laagste totale eigendomskosten gedurende vijf jaar. De rangorde bepaalt de kosten gedurende de gehele levensduur van elke machine, inclusief onderhoud, reparaties, brandstofkosten en mogelijke uitvaltijd.

De erkenning voor Volvo is het resultaat van talrijke productinnovaties en ontwerpen. Grote en middelgrote wielladers hebben bijvoorbeeld geldbesparende functies zoals Reverse by Braking, dat een machine vertraagt ​​wanneer een machinist van richting wil veranderen. Het verlaagt het motortoerental en activeert automatisch de bedrijfsremmen om de belasting van de aandrijflijn te verminderen en de levensduur van de componenten te verlengen. Volvo knikdumpers bieden een vergelijkbare remfunctie - een laad- en stortrem - die een veel soepelere overgang mogelijk maakt om slijtage aan de aandrijflijn te verminderen.

Compacte wielladers van Volvo helpen de bedrijfskosten te verlagen door stilstand tot een minimum te beperken, met smeerpunten op maaiveldhoogte, eersteklas componenten en lange onderhoudsintervallen.

Naast uitrustingskenmerken biedt Volvo verschillende diensten die machines helpen hun waarde te behouden en bij te dragen aan lagere totale eigendomskosten, waaronder ActiveCare® Direct geavanceerde telematica, een levenslange garantie op frame en structuur, een brandstofzuinigheidsgarantie en het Volvo Certified Used-programma. ActiveCare Direct is vooral handig bij het ondersteunen van levenscycluswaarden door eigenaren inzichten te geven die kunnen helpen het brandstofverbruik, ongepland onderhoud, bedieningsfouten en buitensporige uren veroorzaakt door onnodig stationair draaien te verminderen.

"De EquipmentWatch-analisten zijn verheugd om het 6e jaar van de Highest Retained Value en het 4e jaar van de Lowest Cost of Ownership awards te vieren", zegt Jessica Carr, Director of Data and Analytics bij EquipmentWatch. "Het team blijft reageren op de marktdynamiek, prima -de analyse afstemmen en onze database uitbreiden. Het is een bewijs van hoe goed hun apparatuur zijn waarde behoudt om zoveel fabrikanten die herhaaldelijk winnen te zien – in het licht van ons verdiepte inzicht – is een bewijs van hoe goed hun apparatuur zijn waarde behoudt.”

VolvoCE wint EquipmentWatch Highest Retained Value en Lowest Cost of Ownership Awards
Info VOLVO construction equipment

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/06/21

Volvo CE remporte les prix EquipmentWatch de la valeur conservée la plus élevée et du coût de possession le plus bas

Pour la sixième année consécutive, les produits Volvo CE ont été récompensés par EquipmentWatch.

Volvo l250h a40gfs quarry

EquipmentWatch, le principal chercheur de données dans l'industrie de l'équipement lourd, a reconnu les machines Volvo dans trois catégories différentes de chargeuses sur pneus et une catégorie de tombereaux articulés. Les grosses chargeuses sur pneus, les chargeuses sur pneus moyennes et les tombereaux articulés Volvo ont chacun remporté le prix de la valeur retenue la plus élevée, tandis que les chargeuses sur pneus compactes Volvo ont reçu le prix du coût de possession le plus bas.

« Chez Volvo, nous passons d'innombrables heures à concevoir des machines durables visant à aider les clients à gagner plus d'argent », a déclaré Stephen Roy, président de la région Amérique du Nord, Volvo CE. « Cela inclut de les aider à réduire leur coût total de possession et à revendre des machines qui ont encore beaucoup de valeur. Il est bon de savoir qu'EquipementWatch surveille de près ce type d'innovation et de conception OEM.

Comment les prix sont notés
Les récompenses annuelles EquipmentWatch sont basées sur une analyse approfondie de millions d'enregistrements de données. Nouveau pour 2021, le format du prix couvre l'ensemble des catégories de machines au lieu des modèles individuels par fabricant.

Les gagnants de la valeur retenue la plus élevée représentent les catégories de classe de produits au sein des types d'équipement qui devraient conserver le pourcentage le plus élevé de la valeur d'origine après une période de cinq ans.

Les lauréats du prix du coût de possession le plus bas représentent les catégories de classe de produits au sein des types d'équipement qui ont le coût total de possession le plus bas sur cinq ans. Le classement tient compte des coûts sur toute la durée de vie de chaque machine, y compris la maintenance, les réparations, les dépenses de carburant et les temps d'arrêt potentiels.

La reconnaissance de Volvo est le résultat de nombreuses innovations et conceptions de produits. Par exemple, les chargeuses sur pneus grandes et moyennes incluent des fonctionnalités économiques telles que la marche arrière par freinage qui ralentit une machine lorsqu'un opérateur souhaite changer de direction. Il réduit le régime du moteur et applique automatiquement les freins de service pour réduire les contraintes sur la transmission et prolonger la durée de vie des composants. Les tombereaux articulés Volvo offrent une fonction de freinage similaire - un frein de chargement et de déchargement - qui permet une transition beaucoup plus douce pour réduire l'usure de la transmission.

Les chargeuses sur pneus compactes Volvo contribuent à réduire les coûts d'exploitation en réduisant les temps d'arrêt au minimum, avec des points de graissage au niveau du sol, des composants de pointe et de longs intervalles d'entretien.

En plus des caractéristiques de l'équipement, Volvo propose plusieurs services qui aident les machines à conserver leur valeur et contribuent à réduire le coût total de possession, notamment la télématique avancée ActiveCare® Direct, une garantie à vie sur le cadre et la structure, une garantie de rendement énergétique et le programme Volvo Certified Used. ActiveCare Direct est particulièrement utile pour prendre en charge les valeurs du cycle de vie en donnant aux propriétaires des informations qui peuvent aider à réduire la consommation de carburant, la maintenance imprévue, les erreurs de l'opérateur et les heures excessives causées par une marche au ralenti inutile.

« Les analystes d'EquipementWatch sont ravis de marquer la 6e année des prix de la valeur retenue la plus élevée et la 4e année des prix du coût de possession le plus bas », a déclaré Jessica Carr, directrice des données et de l'analyse chez EquipmentWatch. « L'équipe continue de réagir à la dynamique du marché, très bien. -affiner l'analyse et élargir notre base de données. Voir autant de fabricants gagnants répétés - à la lumière de notre connaissance approfondie - témoigne de la façon dont leur équipement conserve sa valeur. »

VolvoCE remporte les prix EquipmentWatch de la valeur conservée la plus élevée et du coût de possession le plus bas
Infos VOLVO construction equipment

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.