Mon projet 2 6

Volvo CE Commits to Science

23/06/21-FR bas de page

Volvo CE zet zich in voor op wetenschap gebaseerde doelen met goedgekeurde CO2-reductieroute

In een belofte om zijn CO2-impact te verminderen en te helpen de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, kondigt Volvo Construction Equipment (Volvo CE) de reikwijdte van zijn Science Based Targets (SBTi)-toezegging aan — om tegen 2040 een waardeketen van nul te bereiken, met aanzienlijke emissiereducties al in 2030.

Met zijn toewijding aan Science Based Targets blijft Volvo CE zich al jarenlang richten op zorg voor het milieu en het stimuleren van de transformatie van de industrie om klimaatverandering tegen te gaan.

De doelstelling van een netto-nuluitstoot van broeikasgassen in de waardeketen tegen 2040 is een gezamenlijke verbintenis voor de Volvo Group in alle bedrijfssectoren, en wordt 10 jaar eerder vastgesteld dan de SBTi-verbintenis. Dit komt omdat Volvo-producten een gemiddelde levensduur hebben van 10 jaar in de gebruiksfase van de klant, dus om het hele rollende wagenpark tegen 2050 netto-nul-emissies te laten hebben, is het noodzakelijk dat alle producten die na 2040 worden geleverd, netto-nul-emissies hebben.

Volvo CE heeft ook zijn eigen hoge tussentijdse doelen gesteld die tegen 2030 moeten worden gehaald, waaronder het halveren van de uitstoot in zijn eigen activiteiten, faciliteiten en productieprocessen, en het bereiken van 30 procent absolute reductie in het gebruik van zijn producten, waarvan de indirecte uitstoot verantwoordelijk is voor het hoogste aandeel in de CO2-uitstoot van het bedrijf.

Voor de bouwmachinesindustrie zijn de meeste emissies indirecte emissies, met andere woorden de emissies die ontstaan ​​wanneer de machines worden gebruikt zodra ze de fabrieken verlaten.

Volvo CE President Melker Jernberg zei: "Klimaatverandering is reëel en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Als wereldleider hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, we hebben ook de duidelijke visie, vastberadenheid en talenten om deze transformatie aan te sturen die nu zo dringend nodig is. De keuzes die we vandaag maken, zullen de wereld van morgen vormen - en we kiezen ervoor om te handelen."

900x0 s3 52486 mnsw vol sbti 2

Samen sterker

Volvo CE zet zich al in voor decarbonisatie door middel van technologische ontwikkeling en betrokkenheid bij klimaatveranderingsinitiatieven, zoals de Construction Climate Challenge (CCC) en het WWF Climate Savers Program. Met SBTi heeft het een ander hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de reducties zijn afgestemd op de nieuwste klimaatwetenschap om de Overeenkomst van Parijs te bereiken.

Het bedrijf hanteert een holistische benadering om de klimaatverandering aan te pakken. Het zal zijn beproefde innovatietraject volgen om de drie stromen van elektromobiliteit te omarmen: batterij-elektrische machines, waterstofbrandstofcelaangedreven apparatuur en verbeterde interne verbrandingsmotoroplossingen. Het zal ook blijven werken met toonaangevende partnerschappen om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te versnellen, samen te werken met klanten om duurzame oplossingen op de markt te brengen en samen te werken met dealers en leveranciers om nieuwe manieren van werken te verkennen.

900x0 s3 52486 mnsw vol sbti 1

"Nieuwe opwindende technologie is absoluut een van de belangrijkste manieren om de CO2-impact te verminderen", zegt Niklas Nillroth, hoofd duurzaamheid en public affairs bij Volvo CE. "Een andere belangrijke drijfveer bij het bereiken van deze doelen zal echter een nieuw niveau van samenwerking zijn, zowel intern als extern via partnerschappen. samen deze belangrijke doelen kunnen bereiken. Samen bouwen we mee aan de wereld waarin we willen leven."

SBTi is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute en World Wide Fund for Nature (WWF). Het helpt bedrijven bij het vaststellen van op wetenschap gebaseerde doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om bedrijfsactiviteiten te transformeren om in de toekomstige koolstofarme economie te passen.

Ga voor meer informatie naar www.volvoce.com.

Info VOLVO CE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/06/21

Volvo CE s'engage à atteindre des objectifs scientifiques avec une voie approuvée de réduction du carbone

Dans un engagement à réduire son impact carbone et à contribuer à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) annonce la portée de son engagement Science Based Targets (SBTi) - atteindre zéro émission nette de la chaîne de valeur d'ici 2040, avec des réductions d'émissions significatives dès 2030.

Fort de son engagement envers les objectifs scientifiques, Volvo CE continue de se concentrer de longue date sur la protection de l'environnement et la transformation de l'industrie pour lutter contre le changement climatique.

L'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur d'ici 2040 est un engagement uni du groupe Volvo dans tous les domaines d'activité, et est fixé 10 ans avant l'engagement de SBTi. En effet, les produits Volvo ont une durée de vie moyenne de 10 ans dans la phase d'utilisation client. Par conséquent, pour que l'ensemble du parc roulant ait des émissions nettes nulles d'ici 2050, il est nécessaire que tous les produits livrés après 2040 aient des émissions nettes nulles.

Volvo CE s'est également fixé ses propres objectifs intermédiaires élevés à atteindre d'ici 2030, notamment la réduction de moitié des émissions dans ses propres opérations, installations et processus de fabrication, et la réalisation de 30 % de réduction absolue de l'utilisation de ses produits, dont les émissions indirectes représentent la plus forte proportion des émissions de carbone de l'entreprise.

Pour l'industrie des engins de chantier, la majorité des émissions sont celles dites indirectes, c'est-à-dire les émissions créées lors de l'utilisation des machines dès leur sortie des usines.

Le président de Volvo CE, Melker Jernberg, a déclaré : « Le changement climatique est réel et l'un des plus grands défis de notre époque. En tant que fabricant leader mondial, nous avons non seulement la responsabilité de réduire notre empreinte carbone, nous avons également la vision claire, la détermination et les talents pour conduire cette transformation qui est si urgente maintenant. Les choix que nous faisons aujourd'hui formeront le monde de demain - et nous choisissons d'agir. "

900x0 s3 52486 mnsw vol sbti 2

Plus forts ensemble

Volvo CE s'est déjà engagé dans la décarbonisation par le biais de son développement technologique et de son engagement dans des initiatives de lutte contre le changement climatique, telles que le Construction Climate Challenge (CCC) et le WWF Climate Savers Program. Avec SBTi, il dispose d'un autre outil pour s'assurer que les réductions sont alignées sur les dernières sciences du climat pour parvenir à l'Accord de Paris.

L'entreprise adopte une approche holistique pour lutter contre le changement climatique. Il suivra sa voie d'innovation éprouvée consistant à intégrer les trois flux de l'électromobilité : les machines électriques à batterie, les équipements alimentés par des piles à combustible à hydrogène et les solutions améliorées de moteurs à combustion interne. Il poursuivra également son travail avec des partenariats de premier plan pour accélérer le développement de nouvelles technologies, en travaillant avec les clients pour mettre sur le marché des solutions durables et en collaborant avec les concessionnaires et les fournisseurs pour explorer de nouvelles façons de travailler.

900x0 s3 52486 mnsw vol sbti 1

« Une nouvelle technologie passionnante est certainement l'un des principaux moyens de réduire l'impact carbone », a déclaré Niklas Nillroth, responsable du développement durable et des affaires publiques chez Volvo CE. "Cependant, un autre moteur important pour atteindre ces objectifs sera un nouveau niveau de collaboration, en interne comme en externe par le biais de partenariats. Ce n'est qu'avec des efforts conjoints, où chacun d'entre nous prend sa part de responsabilité avec un état d'esprit holistique, que nous être en mesure d'atteindre collectivement ces objectifs importants. Ensemble, nous aidons à construire le monde dans lequel nous voulons vivre.

SBTi est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le World Wide Fund for Nature (WWF). Il aide les entreprises à établir des objectifs scientifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et transformer les opérations commerciales pour s'adapter à la future économie à faible émission de carbone.

Pour plus d'informations, visitez www.volvoce.com.

Info VOLVO CE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.