Mon projet 2 6

Volvo CE launches world’s first vehicle made with fossil-free steel

15/10/21- FR bas de page

Volvo CE lanceert 's werelds eerste voertuig gemaakt van fossielvrij staal

Volvo fossil free steel 1 1536x793

De machine, een ladingdrager, gemaakt van fossielvrij staal, voor gebruik in mijnbouw en steengroeven, werd vandaag, 13 oktober, in Göteborg onthuld tijdens een samenwerkingsevenement voor groen staal, georganiseerd door Melker Jernberg, president van Volvo CE, en Martin Lundstedt, President en CEO Volvo Group.

Tijdens de première kregen de aanwezigen de eerste machine ter wereld te zien die gemaakt is van fossielvrij staal.

Daarnaast werden inzichten gedeeld over alweer een baanbrekende duurzame staalsamenwerking. EU-commissaris voor interne markt, Thierry Breton, en de Zweedse minister van Ondernemen en Innovatie, Ibrahim Baylan, namen deel aan het evenement samen met Martin Lindqvist, CEO SSAB en andere sprekers.

“Onze ambitie is om fossielvrij staal in al onze producten te gebruiken, met een stapsgewijze aanpak. Deze machine is het bewijs dat we echt snelle vooruitgang kunnen boeken, wanneer we samenwerken in sterke partnerschappen, wanneer we vastbesloten zijn om te handelen en we onze bekwame mensen in staat stellen bij te dragen aan de opbouw van de wereld waarin we willen leven. Niet alleen voor onze generatie, maar voor de komende generaties. Ons team in Braås is begrijpelijkerwijs trots om deze innovatie mogelijk te maken”, zegt Melker Jernberg.

“Dit initiatief met SSAB zet de maatstaf voor een fossielvrije toekomst. Net zoals de naties van de wereld samenkomen op COP26 om klimaatverandering aan te pakken, zo moeten organisaties en industrieën ook samenwerken om innovatieve nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor een toekomst zonder broeikasgasemissies. Volvo Group zet zich in voor baanbrekende partnerschappen zoals deze met SSAB om aantrekkelijke, veilige en efficiënte nieuwe voertuigen en machines te ontwikkelen die de weg vrijmaken voor een duurzamer transport- en infrastructuursysteem voor de toekomst”, zegt Martin Lundstedt, President en CEO Volvo Group .
VERWANT:

Volvo's volledig elektrische L25 wiellader begin 2022 beschikbaar
De volledig elektrische R1700 XE van CAT komt in 2022 op de markt
Volvo's benadering van autonome oplossingen

Volvo Group heeft zich geëngageerd om klimaatneutraal te zijn en tegen 2040 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te realiseren.

Dus, samen met de elektrificatie van zijn voertuigen en machines, hoopt Volvo de ecologische voetafdruk van zijn hele toeleveringsketen te verkleinen.

“Het is een echte mijlpaal om 's werelds eerste echte voertuig te hebben dat is gemaakt met SSAB's fossielvrije staal. Onze samenwerking met Volvo Group laat zien dat een groene transitie mogelijk is en resultaten oplevert”, zegt Martin Lindqvist, President en CEO van SSAB. “Samen zullen we doorgaan met het verminderen van de klimaatimpact tot aan de eindklant, terwijl we ervoor zorgen dat onze klanten staal van hoge kwaliteit krijgen. We kijken ernaar uit om met de Volvo Group te blijven samenwerken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling om meer fossielvrije staalproducten te produceren.”

De overstap naar groen staal is een belangrijke stap voor Volvo Group op weg naar klimaatneutraliteit. Dit geldt met name als je bedenkt dat ongeveer 70% van het gewicht van een vrachtwagen afkomstig is van staal en gietijzer, waarbij het cijfer voor Volvo-machines zelfs nog hoger ligt.

Deze eerste conceptmachine werd geproduceerd in de fabriek van Volvo CE in Braås, met een kleinere serie die in 2022 in productie komt en massaproductie zal volgen.
NJC.© Info VOLVO CE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/10/21

Volvo CE lance le premier véhicule au monde fabriqué avec de l'acier sans énergie fossile

Volvo fossil free steel 1 1536x793

La machine, un porte-charge, fabriqué avec de l'acier sans énergie fossile, destiné à être utilisé dans les mines et les carrières, a été dévoilée lors d'un événement de collaboration sur l'acier vert aujourd'hui, le 13 octobre, à Göteborg, organisé par Melker Jernberg, président de Volvo CE, et Martin Lundstedt, Président et chef de la direction du groupe Volvo.

Lors de la première, les participants ont pu voir la première machine au monde en acier sans fossile.

En outre, des informations sur une autre collaboration révolutionnaire dans le domaine de l'acier durable ont été partagées. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, et le ministre suédois de l'entreprise et de l'innovation, Ibrahim Baylan, se sont joints à l'événement avec Martin Lindqvist, PDG de SSAB et d'autres intervenants.

« Notre ambition est d'avoir de l'acier non fossile utilisé dans tous nos produits, avec une approche étape par étape. Cette machine est la preuve que nous pouvons vraiment progresser rapidement, lorsque nous travaillons ensemble dans des partenariats solides, lorsque nous sommes déterminés à agir et que nous permettons à nos collaborateurs qualifiés de contribuer à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. Pas seulement pour notre génération, mais pour les générations à venir. Notre équipe à Braås est naturellement fière de contribuer à la réalisation de cette innovation », déclare Melker Jernberg.

« Cette initiative avec SSAB établit la référence pour un avenir sans énergie fossile. Tout comme les nations du monde se réunissent à la COP26 pour lutter contre le changement climatique, les organisations et les industries doivent également travailler en collaboration pour développer de nouvelles solutions innovantes pour un avenir sans émissions de gaz à effet de serre. Le groupe Volvo s'est engagé à établir des partenariats pionniers comme celui-ci avec SSAB pour développer de nouveaux véhicules et machines attrayants, sûrs et efficaces qui ouvrent la voie à un système de transport et d'infrastructure plus durable adopté pour l'avenir », a déclaré Martin Lundstedt, président et chef de la direction du groupe Volvo. .
Information :

La chargeuse sur pneus L25 entièrement électrique de Volvo sera disponible début 2022
Le R1700 XE entièrement électrique de CAT sera disponible dans le commerce en 2022
L'approche de Volvo en matière de solutions autonomes

Le groupe Volvo s'est engagé à être climatiquement neutre et à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans la chaîne de valeur d'ici 2040.

Ainsi, parallèlement à l'électrification de ses véhicules et de ses machines, Volvo espère réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

« Faire fabriquer le premier véhicule au monde à l'aide d'acier sans énergie fossile de SSAB est un véritable jalon. Notre collaboration avec le groupe Volvo montre que la transition verte est possible et porte ses fruits », déclare Martin Lindqvist, président et PDG de SSAB. « Ensemble, nous continuerons à réduire l'impact climatique jusqu'au client final tout en veillant à ce que nos clients obtiennent un acier de haute qualité. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le groupe Volvo dans la recherche et le développement pour produire davantage de produits en acier sans énergie fossile. »

L'évolution vers l'acier vert est une étape importante pour le groupe Volvo dans son cheminement vers la neutralité climatique. Cela est d'autant plus vrai qu'environ 70 % du poids d'un camion provient de l'acier et de la fonte, le chiffre pour les machines Volvo étant encore plus élevé.

Cette première machine conceptuelle a été produite dans les installations de Volvo CE à Braås, avec une série à plus petite échelle entrant en production d'ici 2022, et une production en série devrait suivre.
NJC.© Infos VOLVO CE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 votes. Moyenne 5 sur 5.