Mon projet 2 6

VOLVO CE SECURITY

21/06/21-FR bas de page

VOLVO CE GARANDEERT VEILIGHEIDS PROBLEMEN MET EEN INNOVATIEVE JOYSTICK DIE DE HAND DETECTEERT

42377 vovlvoce

Als onderdeel van zijn streven om ongevallen te voorkomen, presenteert Volvo Construction Equipment (Volvo CE) de eerste veiligheidsvoorziening in de branche, ontworpen om machinebewegingen te onderdrukken die worden veroorzaakt door onbedoelde activering van de linkerjoystick.
Het is gebruikelijk dat werknemers op bouwplaatsen gewond raken als gevolg van het kantelen van een emmer of het slingeren van de giek van een graafmachine, meestal door een onbedoelde kleine klap op de linkerjoystick. Zelfs een aanraking kan al voldoende zijn om een ​​onverwachte beweging te veroorzaken en door de positie van de joystick bij de cabinedeur is het bijzonder gemakkelijk voor chauffeurs en omstanders om deze per ongeluk te bedienen.

Dankzij de nieuwe optionele joystick met handsensor, die nu beschikbaar is op de serie compacte graafmachines van Volvo CE en de eerste in zijn soort in de bouwmachinesindustrie, reageert de besturing alleen als deze correct wordt vastgehouden door de linkerhand van de machinist. Als de machinist de joystick raakt wanneer hij gaat zitten of staan, als iemand van buiten de cabine op de joystick leunt, of als de joystick vast komt te zitten in kleding, weet iedereen op het werkterrein dat 'er geen onwillekeurige beweging zal zijn.

Het systeem werkt via een systeem van slimme sensoren op de linker joystick die detecteren of de bestuurder de joystick vasthoudt en opzettelijk manoeuvreert. Anders blijven de bijbehorende hydraulische functies inactief, waardoor situaties worden voorkomen die tot ernstige ongevallen kunnen leiden.

Michal Saczuk, Volvo Compact Excavator Strategic Marketing Manager bij Volvo CE, zegt: “Veiligheid is de topprioriteit van Volvo CE en met deze nieuwe functie willen we mensen op het werkterrein beschermen tegen vermijdbare ongevallen. Met onze nieuwste innovatie versterken we onze reputatie op het gebied van veiligheid en onze aanpak om ongevallen op bouwplaatsen te voorkomen. Deze functie is slechts één voorbeeld van hoe de compacte graafmachines van Volvo CE helpen om de werkomgeving veiliger te maken en is een direct resultaat van feedback van onze trouwe klanten. "

Dit is de meest geavanceerde innovatie van het bedrijf, die bijdraagt ​​aan de functies van de bedieningsvergrendeling die al beschikbaar zijn op compacte graafmachines. Standaard zijn de machinebedieningen uitgeschakeld wanneer de linkerconsole omhoog staat. Voor extra veiligheid kunnen klanten kiezen:

 een bedieningsvergrendelingsschakelaar, die ervoor zorgt dat het hydraulisch systeem alleen werkt wanneer de schakelaar opzettelijk wordt ingedrukt,
 een riem met bedieningsslot, die ervoor zorgt dat het hydraulische systeem alleen werkt als de riem is vastgemaakt,
 een stoel en een bedieningsslotschakelaar, die ervoor zorgen dat het hydraulische systeem alleen werkt als de bestuurder stevig op zijn stoel zit (de stoelsensoren voelt) en een schakelaar op het rechter zijpaneel heeft bediend.

Bovendien is er voor grote bouwplaatsen ook een groen baken beschikbaar om betere veiligheidspraktijken aan te moedigen en de algemene veiligheid op de bouwplaats te verhogen. Als de motor draait en de veiligheidsgordel is vastgemaakt, gaat een groen LED-baken branden, zodat voorbijgangers kunnen zien dat de machine in werking is. Het doel is niet alleen om chauffeurs eraan te herinneren hun veiligheidsgordel altijd vast te maken, maar ook om locatiemanagers en anderen in de buurt te waarschuwen als de chauffeur zijn veiligheidsgordel heeft omgegespt.

De compacte graafmachines van Volvo CE hebben ook geïntegreerde functies zoals zichtbare oprijplaten en antisliptreden om de toegang tot de cabine veiliger en gemakkelijker te maken, ergonomische bedieningselementen en zicht rondom voor een veilige en comfortabele bediening, en gunstig geplaatste sleeppunten voor gemakkelijk vervoer.

Met zijn voortdurend evoluerende reeks veiligheidsvoorzieningen, zet Volvo CE zich in om het risico op ongevallen, uitvaltijd en onvoorziene kosten te verminderen om iedereen veilig te laten werken. Deze oplossingen hebben ook het voordeel dat ze de productiviteit helpen verbeteren.

www.volvoce.com
VOLVO SMT-INFO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/06/21

VOLVO CE SE SAISIT DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ AVEC UN JOYSTICK INNOVANT QUI DÉTECTE LA MAIN

42377 vovlvoce

Dans le cadre de sa démarche d'élimination des accidents, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) présente la première fonction de sécurité du secteur, conçue pour supprimer les mouvements de l'engin liés à une activation involontaire du joystick gauche.
Il arrive fréquemment que des ouvriers soient blessés sur les chantiers suite au tangage d'un godet ou au balancement de la flèche d'une pelle, la plupart du temps à cause d'une petit coup accidentel sur le joystick gauche. Même un effleurement peut être suffisant pour provoquer un mouvement inattendu et, en raison de la position du joystick près de la porte de la cabine, il est particulièrement facile pour les conducteurs et les passants de l'actionner accidentellement.

Grâce au nouveau joystick détectant la main en option, désormais disponible sur la gamme de pelles compactes de Volvo CE et premier de ce type dans le secteur des matériels de construction, la commande répond uniquement si elle est tenue correctement par la main gauche du conducteur. Si le conducteur percute le joystick lorsqu'il s'assied ou se lève, si quelqu'un se penche sur le joystick depuis l'extérieur de la cabine ou si le joystick se prend dans des vêtements, tout le monde sur le chantier sait qu'il n'y aura pas de mouvement involontaire.

Le système fonctionne via un système de capteurs intelligents sur le joystick gauche qui détectent si le conducteur tient le joystick et le manœuvre de manière intentionnelle. Dans le cas contraire, les fonctions hydrauliques correspondantes restent inactives, ce qui empêche les situations susceptibles de provoquer des accidents graves.

Michal Saczuk, responsable du marketing stratégique des pelles compactes Volvo chez Volvo CE, déclare : « La sécurité est la priorité absolue de Volvo CE et, avec cette nouvelle fonction, notre objectif est de protéger les personnes sur le chantier contre les accidents évitables. Avec notre dernière innovation, nous renforçons notre réputation en matière de sécurité et notre démarche d'élimination des accidents sur les chantiers. Cette fonction est un exemple parmi d'autres de la manière dont les pelles compactes Volvo CE contribuent à rendre l'environnement de travail plus sûr et découle directement des commentaires de nos clients fidèles. »

Il s'agit de l'innovation la plus en pointe de la société, qui s'ajoute aux fonctions de verrouillage des commandes déjà disponibles sur les pelles compactes. Par défaut, les commandes de l'engin sont désactivées lorsque la console de gauche est levée. Pour davantage de sécurité, les clients peuvent choisir :

 un interrupteur de verrouillage de commande, qui garantit que le système hydraulique est opérationnel uniquement lorsque l'interrupteur est enfoncé de manière intentionnelle,
 une ceinture avec verrouillage de commande, qui garantit que le système hydraulique est opérationnel uniquement si la ceinture est attachée,
 un siège et un interrupteur de verrouillage de commande, qui garantissent que le système hydraulique est opérationnel uniquement si le conducteur est fermement assis (détection des capteurs du siège) et a actionné un interrupteur sur le panneau latéral droit.

De plus, pour les grands chantiers, un phare vert est également disponible afin d'encourager de meilleures pratiques en matière de sécurité et d'accroître la sécurité globale du chantier. Un gyrophare vert à LED s'allume lorsque le moteur tourne et que la ceinture de sécurité est bouclée afin que les passants voient que l'engin est en fonctionnement. L'objectif est non seulement de rappeler aux conducteurs de toujours attacher leur ceinture, mais aussi d'indiquer aux responsables de chantier et aux autres personnes à proximité si le conducteur a bouclé sa ceinture.

Les pelles compactes Volvo CE disposent également de fonctions intégrées comme des rampes visibles et des marches antidérapantes, pour rendre l'accès à la cabine plus sûr et plus facile, des commandes ergonomiques et une visibilité panoramique, pour garantir un fonctionnement sûr et confortable, et des points de remorquage bien situés, pour faciliter le transport.

Avec sa gamme de fonctions de sécurité en constante évolution, Volvo CE s'engage à réduire les risques d'accidents, d'interruptions et de coûts imprévus pour permettre à chacun de travailler en toute sécurité. Ces solutions présentent également l'avantage de contribuer à l'amélioration de la productivité.

www.volvoce.com
INFO VOLVO SMT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.