Mon projet 2 6

Volvo CE tests world’s first high-lift tele-operation over 5G

25/11/21- FR Bas de page

Volvo CE test 's werelds eerste high-lift tele-operatie via 5G

Volvo ce tests worlds first high lift tele operation over 5g 01 577Volvo Construction Equipment (Volvo CE) is de eerste ter wereld die een op afstand bestuurbare High-lift wiellader via een 5G-netwerk test in een complexe bosbouwtoepassing - in een poging veiligere, productievere houtprocessen te ontwikkelen en het potentieel ervan te verkennen als een aanjager van automatisering.

Het unieke onderzoeksproject Remote Timber is een samenwerking tussen Volvo CE en telecomoperator Telia, hout- en papierfabrikant SCA, Mid University Sweden, Skogforsk en Biometria. De tests van deze week op de houtterminal van SCA in Torsboda, Zweden, hebben aangetoond dat het mogelijk is om een ​​Volvo L180 High-lift wiellader, honderden kilometers verderop, op afstand te bedienen. En door gebruik te maken van een gesloten 5G-netwerk, is een lage latentie een groot voordeel gebleken - waardoor operators het gevoelige proces van het verzamelen, laden en ordenen van logboeken op afstand kunnen uitvoeren.

Van telebediende bosbouw wordt verwacht dat ze een hogere productiviteit opleveren doordat één operator kan werken op meerdere – en soms geïsoleerde – locaties over de hele wereld. Verwacht wordt dat het zowel veiliger zal worden, door mensen uit potentieel gevaarlijke omgevingen te verwijderen, als duurzamer, door efficiëntere logistieke stromen, aangezien het laden en lossen van hout ook 's nachts kan worden gedaan.

Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager bij Volvo CE, zegt: “We verwachten dat tele-operatie veel meer mogelijkheden biedt voor operators dan momenteel beschikbaar is. Soms kan het moeilijk zijn om mensen in houtterminals aan te nemen vanwege hun afgelegen locaties. Maar tele-operatie stelt mensen in staat om vanaf elke locatie te werken, ongeacht de afstand, waardoor het een meer wenselijke werkomgeving wordt, met als bijkomend voordeel een efficiëntere en duurzamere werklogistiek.”

Magnus Leonhardt, Director, Head of Business Development & Innovation bij Telia voegt toe: “Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe afstandsbediening met de nieuwste technologie kan bijdragen aan efficiëntere en duurzamere bouwoplossingen in de bosbouwindustrie. Een veilige en robuuste digitale infrastructuur is daarbij cruciaal. Ook de unieke technische kwaliteiten die 5G biedt zijn van cruciaal belang, waarbij extreem snelle reactietijden en hoge capaciteit directe feedback tussen operator en machine mogelijk maken, wat een voorwaarde is om machines veilig op afstand te kunnen bedienen.”
Precisie op afstand binnen handbereik

Een belangrijk doel van dit onderzoeksproject is om precies te onderzoeken wat er vanuit een operatorperspectief nodig is om telebediening een gebruiksvriendelijke en efficiënte ervaring te maken. Omdat elke lading hout zo gevarieerd kan zijn - van een onhandelbare stapel zware stammen tot slechts een paar korte stukken hout - is het van vitaal belang dat het hefproces uiterst nauwkeurig en ongelooflijk nauwkeurig wordt uitgevoerd.

Als gevolg hiervan zijn er momenteel een aantal aangesloten camera's en sensoren op strategische punten rond de machine die realtime gegevens via het Telia 5G-netwerk terugsturen naar het controlestation. De test zal daarom zowel onderzoeken hoe de technologie kan worden ontwikkeld als essentiële feedback van de operators verzamelen over de optimale plaatsing van die camera's voor nauwkeurige bediening.

Volvo CE heeft de afgelopen jaren het potentieel voor tele-operatie onderzocht in verschillende segmenten, van mijnbouw tot stedelijke bouw, met dit project dat de technologie test in de meest uitdagende toepassing tot nu toe. Door processen op afstand te besturen, zoals het hijsen van hout – die momenteel te complex zijn om volledig te automatiseren – wordt telebediening een belangrijke factor voor automatisering, waardoor een meer geleidelijke integratie van geautomatiseerde processen voor klanten mogelijk wordt.

“Dit onderzoeksproject geeft ons de kans om ons teleoperatieplatform te testen in een nieuwe applicatie met hoge precisie-eisen en te leren hoe het systeem moet worden ontworpen om aan de behoeften van de industrie te voldoen. Inzichten uit gedeeltelijk handmatig en telegestuurd beheer stellen ons in staat om ook in complexere processen stappen te zetten richting automatisering”, besluit Christian.

Remote Timber wordt gefinancierd door de deelnemende partijen en door VINNOVA's voertuig strategisch onderzoek en innovatie (FFI) programma.
NJC.© Info: Volvo Construction Equipment

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/11/21

Volvo CE teste la première téléopération à grande levée au monde sur 5G

Volvo ce tests worlds first high lift tele operation over 5g 01 577Volvo Construction Equipment (Volvo CE) est le premier au monde à tester une chargeuse sur pneus à grande levée télécommandée sur un réseau 5G dans une application forestière complexe - dans le but de développer des processus de bois plus sûrs et plus productifs et d'explorer son potentiel en tant que un catalyseur pour l'automatisation.

Le projet de recherche unique Remote Timber est une collaboration entre Volvo CE et l'opérateur de télécommunications Telia, le fabricant de bois et de papier SCA, Mid University Sweden, Skogforsk et Biometria. Les tests de cette semaine au terminal à bois de SCA à Torsboda, en Suède, ont démontré qu'il est possible de télé-opérer une chargeuse sur pneus Volvo L180 High-lift, à des centaines de kilomètres. Et en utilisant un réseau 5G fermé, une faible latence s'est avérée être un avantage majeur - permettant aux opérateurs d'effectuer le processus sensible de prélèvement, de chargement et d'organisation des journaux à distance.

La foresterie téléopérée devrait offrir une productivité améliorée en permettant à un opérateur de travailler sur plusieurs sites – et parfois isolés – à travers le monde. Il devrait également le rendre à la fois plus sûr, en éloignant les humains des environnements potentiellement dangereux, et plus durable, grâce à des flux logistiques plus efficaces, car le chargement et le déchargement du bois peuvent également se faire pendant la nuit.

Christian Spjutare, responsable du programme d'ingénierie avancée chez Volvo CE, déclare : « Nous nous attendons à ce que la téléopération ouvre aux opérateurs de bien plus grandes opportunités que celles actuellement disponibles. Parfois, il peut être difficile d'embaucher des personnes dans les terminaux forestiers en raison de leur éloignement. Mais la télé-opération permet aux gens de travailler depuis n'importe quel endroit, quelle que soit la distance, ce qui en fait un cadre de travail plus souhaitable, avec l'avantage supplémentaire d'une logistique de travail plus efficace et durable.

Magnus Leonhardt, directeur, responsable du développement commercial et de l'innovation chez Telia, ajoute : « Ce partenariat est un bel exemple de la façon dont la télécommande avec les dernières technologies peut contribuer à des solutions de construction plus efficaces et durables dans l'industrie forestière. Une infrastructure numérique sécurisée et robuste est cruciale pour cela. Les qualités techniques uniques offertes par la 5G sont également tout à fait critiques, dans lesquelles des temps de réponse extrêmement rapides et une capacité élevée permettent un retour immédiat entre l'opérateur et la machine, ce qui est une condition préalable pour pouvoir contrôler les machines à distance en toute sécurité.
La précision à distance à portée de main

Un objectif important de ce projet de recherche est d'explorer exactement ce qui est requis du point de vue de l'opérateur pour faire de la télé-opération une expérience conviviale et efficace. Parce que chaque charge de bois peut être si variée - d'un tas de grumes lourdes à manipuler jusqu'à quelques petits morceaux de bois - il est essentiel que le processus de levage soit effectué avec une précision extrême et une manipulation incroyablement précise.

En conséquence, il existe actuellement un certain nombre de caméras et de capteurs connectés situés à des points stratégiques autour de la machine qui transmettent des données en temps réel via le réseau Telia 5G à la station de contrôle. Le test explorera donc à la fois comment faire évoluer la technologie et recueillir des commentaires essentiels des opérateurs sur le placement optimal de ces caméras pour une précision de manipulation.

Ces dernières années, Volvo CE a exploré le potentiel de la télé-opération dans une variété de segments, de l'exploitation minière à la construction urbaine, avec ce projet testant la technologie dans son application la plus difficile à ce jour. En contrôlant à distance des processus tels que le levage du bois - qui sont actuellement trop complexes pour être entièrement automatisés - la télé-opération devient un catalyseur important pour l'automatisation, permettant une intégration plus progressive des processus automatisés pour les clients.

« Ce projet de recherche nous donne l'opportunité de tester notre plate-forme de téléopération dans une nouvelle application avec des exigences de haute précision et d'apprendre comment le système doit être conçu pour répondre aux besoins de l'industrie. Les enseignements tirés d'une gestion partiellement manuelle et téléopérée nous permettent également de progresser vers l'automatisation de processus plus complexes », conclut Christian.

Remote Timber est financé par les parties participantes et par le programme de recherche et d'innovation stratégique pour les véhicules (FFI) de VINNOVA.
NJC.© Info : Volvo Construction Equipment

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.