Mon projet 2 6

VOLVO new EC530E - EC550E

02/07/21-FR bas de page

EC530E EN EC550E: DE GRAAFMACHINES VAN 50 TON DIE VERDER ZIEN DAN HUN CATEGORIE

42998 volvoce

Deze geheel nieuwe machines zijn ook een nieuwe klasse voor Volvo CE, met een brandstofbesparing van 25% en een reeks geavanceerde functies die de productiviteit met 20% verbeteren.

Volvo CE doet de dingen niet half: wanneer het een nieuwe klasse graafmachine introduceert, bereikt het direct de eerste plaats door vanaf de eerste poging de beste machines op de markt te produceren. Volvo CE lanceert twee machines van 50 ton, de EC530E en EC550E, hydraulische graafmachines die geboren zijn om zichzelf te overtreffen bij intensief graven, massale graafwerkzaamheden en de voorbereiding van grote bouwplaatsen.

Deze twee hydraulische graafmachines bieden dezelfde graaf- en hefkrachten als machines van 60 ton en beschikken over het hoogste motorvermogen in hun klasse, met een hoge trekkracht en een hoog zwenkkoppel. In combinatie met grote bakken zijn de EC530E en EC550E bij uitstek geschikt voor het vullen van knikdumpers van 30 tot 40 ton; er zijn minder passen nodig, de cyclustijden worden verkort. Deze combinatie verhoogt de productiviteit met 20%.

Deze 50 tons machines hebben dezelfde eigenschappen als grotere machines. Het versterkte onderstel voor zwaar gebruik heeft dezelfde duurzaamheid en sterkte als een hydraulische graafmachine van 60 ton. Dit wordt ondersteund door een onderframe en een even robuust bovenframe. Het onderstel van de EC550E heeft een lang, breed onderstel dat de stabiliteit bij zware lasten verbetert. Het onderstel van de EC530E heeft daarentegen dezelfde transportafmetingen (en laadkarakteristieken) als de 48-tons EC480E van Volvo.

42998 volvoce3

De onderwagen is niet het enige sterke element: de giek en de dipper hebben een grote as die de weerstand verhoogt als het moeilijk wordt.

Imvt-technologie verhoogt energie-efficiëntie met 25%

Een emissiearme Volvo D13J-motor vormt het hart van de EC530E en EC550E, maar het gecombineerde brandstofverbruik van 25% wordt bereikt door het ultramoderne elektrohydraulische systeem dat door deze machines wordt gebruikt. Door intelligente elektronische besturing zorgt de Independent Metering Valve (IMVT)-technologie voor zowel een nauwkeurigere werking als een grotere efficiëntie dan het traditionele mechanisch gekoppelde hydraulische systeem. Optimalisatie van de motorpomp, die het motortoerental verlaagt terwijl het vermogen behouden blijft, en verbetering van de lay-out van de hydraulische leidingen verhogen de efficiëntie nog meer. Met al deze functies zorgen de EC530E en EC550E voor een hoge mate van controle en efficiëntie voor alle toepassingen. Het nieuwe systeem biedt een reeks intelligente functies, zoals de superslow-modus (handig voor nauwkeurig tillen en vervoeren) en optionele hendelbesturing. Hendelbesturing helpt de vermoeidheid van de machinist te verminderen doordat de graafmachine kan worden bestuurd met de joystickwielen in plaats van met de pedalen.

Operators kunnen meerdere functies selecteren, afhankelijk van de taak en hun voorkeuren. Dit is bijvoorbeeld de prioriteit pijl / spil en pijl / beweging, waardoor de ene functie voorrang krijgt op de andere. De daalsnelheid van de giek kan ook worden aangepast, voor een betere controle over taken die meer precisie vereisen. De nieuwe technologie voor terugvering van de giek en arm vermindert het schudden van de machine, een functie die zeer gewaardeerd wordt door machinisten.

42998 volvoce4

Dig assist machinebesturingstoepassingen

Bestuurders worden bij hun taken verder ondersteund door de optionele Dig Assist-toepassingen - ondersteund door de 10-inch tablet van de Volvo Co-Pilot. Deze toepassingen omvatten 2D-, In-Field Design- en 3D-softwarepakketten. Wegen aan boord is een andere zeer nuttige functie, die realtime informatie geeft over de laadbak (om een ​​optimale vulling te garanderen) en het materiaal registreert dat per werkgang, ploeg of dag wordt verplaatst, wat zeer waardevolle productiviteitsgegevens oplevert.

Kwaliteitsaccessoires van Volvo zorgen voor maximale productiviteit met uw machine. Deze gespecialiseerde accessoires omvatten snelwissels, bakken, breekhamers, tangen, scharen en meer, allemaal ontworpen om in harmonie met de kenmerken van deze machines te werken.

Een thuis weg van huis

De Volvo Care-cabine is een prettige werkplek. Aan boord gaan is veilig en gemakkelijk, dankzij de antislip geschroefde treden en goed zichtbare opritten. Voor transportgemak kunnen de optionele opstap en loopbrug worden weggeklapt.

42998 volvoce6

Eenmaal gezeten kunnen machinisten genieten van een stille, trillingsarme en veilige omgeving, aangezien de cabine wordt beschermd door een ROPS-constructie die de industrienormen voor deze gewichtsklasse overtreft. Ze profiteren ook van een uitzonderlijk zicht, dat kan worden verbeterd door middel van de optionele voorruit uit één stuk. Technologie speelt hier ook een rol, dankzij de achter- en zijcamera's, gekoppeld aan de Volvo Smart View 360°-optie, vooral handig in krappe ruimtes.

Voorrang op beschikbaarheid

De EC530E en EC550E zijn ontworpen voor hoge duurzaamheid en maximale betrouwbaarheid, zelfs in zware toepassingen. Onder de ingenieuze maatregelen kan men de eliminatie van hydraulische stuurleidingen aangeven, waardoor het aantal benodigde fittingen wordt verminderd. Het elektrische systeem is ook robuuster, dankzij connectoren die voldoen aan de strengste normen voor bescherming tegen het binnendringen van water. Onderhoudstijd en -kosten worden verder verminderd met verlengde motorolie- en filtervervangingsintervallen tot 1000 uur en toegang tot gegroepeerde filters vanaf de grond. De zijdelingse toegang tot de bovenbouw aan de rechterkant op drie punten zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de AdBlue-tank, die ook is voorzien van spatbescherming om morsen (en het risico op corrosie) te voorkomen.

42998 volvoce7

Volvo CE's portfolio van uptime-services is essentieel om de machineprestaties en winstgevendheid op de lange termijn te garanderen. Olie-analyse, onderhoudscontroles en onderwageninspecties houden machines in topconditie, terwijl gemakkelijk leesbare rapporten - gegenereerd door het CareTrack-telematicasysteem - eigenaren helpen de productiviteit, energie-efficiëntie en staat van machines te volgen. Voor nog minder gedoe kunnen Volvo-beschikbaarheidscentra de machine bewaken en klanten informeren als dat nodig is. Deze service heet Volvo Active Care.

VOLVO CE-INFO www.volvoce.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/07/21

EC530E ET EC550E : LES PELLES DE 50 TONNES QUI VOIENT PLUS LOIN QUE LEUR CATÉGORIE

42998 volvoce

Ces tout nouveaux engins constituent également une nouvelle catégorie pour Volvo CE, avec une amélioration de 25% du rendement énergétique et un ensemble de fonctions de pointe qui améliorent de 20% la productivité.

Volvo CE ne fait pas les choses à moitié : lorsqu'il inaugure une nouvelle catégorie de pelles, il atteint directement la première place en produisant les meilleurs engins du marché dès la première tentative. Volvo CE lance deux engins de 50 tonnes, l'EC530E et l'EC550E, des pelles hydrauliques nées pour se surpasser dans le creusement intensif, l'excavation de masse et la préparation de grands chantiers.

Fournissant les mêmes forces d'excavation et de levage que des engins de 60 tonnes, ces deux pelles hydrauliques disposent de la puissance moteur la plus élevée de leur catégorie, offrant une force de traction et un couple d'orientation élevés. Associées à de grands godets, l'EC530E et l'EC550E sont parfaitement adaptées pour remplir des tombereaux articulés de 30 à 40 tonnes ; moins de passes étant nécessaires, les temps de cycle diminuent. Cette combinaison permet d'accroître la productivité de 20%.

Ces engins de 50 tonnes disposent des mêmes caractéristiques que des équipements plus grands. Le châssis porteur renforcé ultrarigide présente une durabilité et une résistance identiques à celles d'une pelle hydraulique de 60 tonnes. Celui-ci est supporté par un châssis inférieur et un châssis supérieur aussi robuste l'un que l'autre. Le châssis porteur de l'EC550E possède un châssis inférieur long et large qui renforce la stabilité avec les charges lourdes. Le châssis porteur de l'EC530E, quant à lui, partage les mêmes dimensions de transport (et caractéristiques de chargement) que l'EC480E de 48 tonnes de Volvo.

42998 volvoce3

Le châssis porteur n'est pas le seul élément robuste : la flèche et le balancier disposent d'un axe de grande dimension qui accroît la résistance quand les choses deviennent sérieuses.

La technologie imvt accroît le rendement énergétique de 25%

Un moteur Volvo D13J à faibles émissions se trouve au cœur de l'EC530E et de l'EC550E, mais le rendement énergétique combiné de 25% est atteint grâce au système électrohydraulique dernier cri utilisé par ces engins. Grâce à une commande électronique intelligente, la technologie de vanne de dosage indépendante (IMVT) offre à la fois un fonctionnement plus précis et davantage d'efficacité que le système hydraulique couplé mécaniquement traditionnel. L'optimisation de la pompe du moteur, qui réduit le régime moteur tout en maintenant sa puissance, et l'amélioration de la disposition de la tuyauterie hydraulique augmentent encore l'efficacité. Avec toutes ces caractéristiques, l'EC530E et l'EC550E garantissent des niveaux élevés de contrôle et d'efficacité pour toutes les applications. Le nouveau système offre un ensemble de fonctions intelligentes, comme le mode très lent (utile pour les travaux de levage et de transport de précision) et la direction par levier en option . La direction par levier contribue à réduire la fatigue du conducteur en permettant de diriger la pelle à l'aide des molettes du joystick à la place des pédales.

Les opérateurs peuvent sélectionner plusieurs fonctions selon la tâche à accomplir et leurs préférences. Il s'agit par exemple de la priorité flèche/pivotement et flèche/déplacement, qui permet à une fonction de prendre le pas sur une autre. La vitesse de descente de la flèche peut également être réglée, ce qui permet de contrôler au mieux les tâches nécessitant une précision accrue. La nouvelle technologie de réduction des rebonds de flèche et de balancier réduit les secousses de l'engin, une fonction très appréciée par les conducteurs.

42998 volvoce4

Applications de commande de l'engin dig assist

Les opérateurs sont en outre assistés dans leurs tâches par les applications optionnelles Dig Assist - prises en charge par la tablette du Volvo Co-Pilot de 10 pouces. Ces applications incluent les progiciels 2D, In-Field Design et 3D. Le pesage embarqué est une autre fonction très utile, qui fournit des informations en temps réel sur la charge du godet (pour assurer un remplissage optimal) et enregistre le matériau déplacé par passe, par équipe ou par jour, offrant des données de productivité très précieuses.

Les accessoires Volvo de qualité vous garantissent une productivité maximale avec votre engin. Ces accessoires spécialisés incluent des attaches rapides, des godets, des brise-roches, des pinces, des cisailles, etc., tous conçus pour fonctionner en harmonie avec les caractéristiques de ces engins.

Un second chez soi

La cabine Volvo Care est un poste de travail agréable. L'accès à bord est sûr et facile, grâce à des marches antidérapantes boulonnées et des rampes haute visibilité. Pour faciliter le transport, le marchepied et la passerelle d'accès en option peuvent être repliés.

42998 volvoce6

Une fois assis, les conducteurs profitent d'un environnement silencieux, avec des vibrations réduites et sûr, car la cabine est protégée par une structure ROPS supérieure aux normes de l'industrie pour cette catégorie de poids. Ils bénéficient également d'une visibilité exceptionnelle, qui peut être accrue au moyen du pare-brise avant monobloc en option. La technologie joue également un rôle ici, grâce aux caméras arrière et latérales, couplées à l'option Volvo Smart View à 360°, particulièrement utile dans les espaces restreints.

Priorité à la disponibilité

L'EC530E et l'EC550E ont été conçues pour une durabilité élevée et une fiabilité maximale, même dans les applications difficiles. Parmi les mesures ingénieuses, on peut indiquer la suppression des conduites pilotes hydrauliques, ce qui réduit le nombre de raccords nécessaires. Le système électrique est également plus robuste, grâce à des connecteurs répondant aux normes de protection contre la pénétration d'eau les plus strictes. Le temps et les coûts de maintenance sont encore réduits grâce aux intervalles de changement d'huile moteur et de filtre étendus à 1 000 heures et l'accès aux filtres groupés depuis le sol. L'accès latéral à la structure supérieure du côté droit en trois points garantit un accès facile au réservoir d'AdBlue, qui dispose également d'une protection contre les éclaboussures pour éviter les renversements (et le risque de corrosion).

42998 volvoce7

Le portefeuille de services de disponibilité de Volvo CE est essentiel pour garantir les performances à long terme et la rentabilité des machines. L'analyse d'huile, le contrôle d'entretien et les inspections du châssis porteur permettent de maintenir les machines en parfait état, tandis que des rapports faciles à lire - générés par le système télématique CareTrack - aident les propriétaires à suivre la productivité, le rendement énergétique et l'état des machines. Pour encore moins de tracas, les centres de disponibilité Volvo peut surveiller la machine et informer les clients, si nécessaire. Ce service s'appelle Volvo Active Care.

INFO VOLVO CE www.volvoce.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.