Sigma nl 20230327

Volvo Trucks is accelerating women

29/06/21- FR bas de pages

Volvo Trucks versnelt vrouwen in transport

Shutterstock 96120926 86c a1b 1

Volvo Trucks heeft de krachten gebundeld met bouwmaterialenbedrijf Lafarge om het AccelerateHer-initiatief te lanceren met als doel het versnellen van de vrachtwagenactiviteiten van vrouwen in Zuid-Afrika.
Volvo Trucks versnelt vrouwen in transport

AccelerateHer is een baanbrekend initiatief dat gericht is op het vergroten van het aantal vrouwelijke chauffeurs die een dienst verlenen aan Lafarge-operaties in Zuid-Afrika. Tien vrouwen uit de Zuid-Afrikaanse kustprovincie KwaZulu-Natal zullen worden geselecteerd voor de proeffase van het project, met de bedoeling het project te repliceren en te laten groeien in andere werkgebieden in het hele land.

De succesvolle kandidaten krijgen een intensieve driejarige training via de Commercial Transport Academy (CTA) als onderdeel van het Iron Women-trainingsprogramma voor zware commerciële chauffeurs van Volvo Trucks. De trainingsschool leert de deelnemers hoe ze vrachtwagens veilig, winstgevend en efficiënt kunnen bedienen; waardoor ze uiteindelijk hun kwalificatie als beroepschauffeur kunnen behalen.

Van Latijns-Amerika tot Zuid-Afrika
Het Iron Women-trainingsprogramma begon in 2016 in Peru door Marcus Hörberg, toen de Managing Director van Volvo Trucks Peru en vandaag de Vice President van Volvo Group Southern Africa. Geweldige ideeën overstijgen grenzen en het programma is in 2019 in Zuid-Afrika van start gegaan, met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren en de welvaart te vergroten door vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs op te leiden.

“Vrouwen zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in de transportsector. Als groot voorstander van het verschil dat vrouwen kunnen maken, ben ik erg trots dat het Volvo Trucks Iron Women-project zich dankzij de samenwerking met Lafarge verder heeft kunnen ontwikkelen. Nu ondersteunen we vrouwen om bekwame vrachtwagenchauffeurs te worden en om hun eigen bedrijf te runnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief een blijvende impact zal hebben op het leven van veel mensen”, zegt Marcus Hörberg, Vice President van Volvo Group Southern Africa.

 Volledige opleiding resulterend in eigenaar-chauffeurs

Naast de rijopleiding zullen de deelnemers een intensieve training in zakelijk inzicht ondergaan om hen als eigenaar-chauffeurs sterker te maken, met een focus op aspecten als technologie, financiën, ondernemerschap, bedrijfs- en wegtransportbeheer, evenals arbeidswetgeving en HR-praktijken.

 Eenmaal gekwalificeerd, zullen de nieuwe vrouwelijke eigenaar-chauffeurs worden opgenomen als actieve operators in de activiteiten van het bouwbedrijf Lafarge in de provincie KwaZulu-Natal.

 “Wij geloven dat deze transportbedrijven die eigendom zijn van vrouwen het potentieel hebben om te floreren en een echte verandering teweeg te brengen in het leven van de deelnemers, hun families en hun gemeenschappen. Dit project is een nieuwe stap in de richting van economische inclusie; het bouwen van toegankelijke en duurzame gemeenschappen voor de toekomst”, zegt Noriko Solomon, General Manager Lafarge Aggregates.

Lafarge 2

Hopen op verdere uitbreiding

Met het oog op de toekomst hopen zowel Volvo Trucks als Lafarge meer belanghebbenden te betrekken, waaronder de provinciale en nationale overheid, om het bereik en de impact van het programma te vergroten.

 "We zijn enthousiast over de nieuwe deuren die voor vrouwen in het transport zullen worden geopend dankzij dit gezamenlijke initiatief van Volvo Trucks en Lafarge South Africa", zegt Marcus Hörberg, Vice President van Volvo Group Southern Africa.

De Volvo-trucks van de tien geselecteerde kandidaten worden gefinancierd door Volvo Financial Services.

 Over Lafarge Zuid-Afrika

Lafarge is een van de toonaangevende bouwmaterialenbedrijven in Zuid-Afrika. Lafarge produceert en levert aan de lokale bouwsector cement, stortklaar beton, toeslagstoffen en vliegasproducten.
Info VOLVO TRUCKS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/06/21

Volvo Trucks accélère les femmes dans les transports

Shutterstock 96120926 86c a1b 1

Volvo Trucks s'est associé à l'entreprise de matériaux de construction Lafarge pour lancer l'initiative AccelerateHer dans le but d'accélérer les opérations de camionnage appartenant à des femmes en Afrique du Sud.
Volvo Trucks accélère les femmes dans les transports

AccelerateHer est une initiative révolutionnaire visant à augmenter le nombre de femmes propriétaires-chauffeuses qui rendent service aux opérations de Lafarge en Afrique du Sud. Dix femmes de la province côtière sud-africaine du KwaZulu-Natal seront sélectionnées pour la phase pilote du projet, avec l'intention de le reproduire et de le développer dans d'autres zones d'opération à travers le pays.

Les candidats retenus recevront une formation intensive de trois ans par le biais de la Commercial Transport Academy (CTA) dans le cadre du programme de formation de conducteur de poids lourds Iron Women de Volvo Trucks. L'école de formation enseigne aux participants comment conduire des camions de manière sûre, rentable et efficace ; leur permettant d'obtenir à terme leur qualification de chauffeur commercial.

De l'Amérique latine à l'Afrique du Sud
Le programme de formation Iron Women a débuté au Pérou en 2016 par Marcus Hörberg, alors directeur général de Volvo Trucks Pérou et aujourd'hui vice-président du groupe Volvo Afrique australe. Les grandes idées transcendent les frontières et le programme a été lancé en Afrique du Sud en 2019, dans le but d'améliorer la sécurité routière et de favoriser la prospérité en éduquant les conductrices de camions.

« Les femmes sont encore fortement sous-représentées dans le secteur des transports. En tant que grand partisan de la différence que les femmes peuvent faire, je suis très fière que le projet Volvo Trucks Iron Women ait pu se développer davantage grâce au partenariat avec Lafarge. Aujourd'hui, nous aidons les femmes à devenir des chauffeurs routiers qualifiés et à diriger leur propre entreprise. Je suis convaincu que cette initiative aura un impact durable sur la vie de nombreuses personnes », déclare Marcus Hörberg, vice-président de Volvo Group Southern Africa.

 Une formation complète aboutissant à des chauffeurs-propriétaires

En plus de la formation à la conduite, les participants suivront une formation intensive au sens des affaires pour les responsabiliser en tant que propriétaires-conducteurs, en mettant l'accent sur des aspects tels que la technologie, la finance, l'entrepreneuriat, la gestion des affaires et du transport routier, ainsi que la législation du travail et les pratiques RH.

 Une fois qualifiées, les nouvelles conductrices-propriétaires seront incorporées en tant qu'opératrices actives dans les opérations de l'entreprise de construction Lafarge dans la province du KwaZulu-Natal.

« Nous pensons que ces entreprises de transport appartenant à des femmes ont le potentiel de prospérer et d'apporter un réel changement dans la vie des participants, de leurs familles et de leurs communautés. Ce projet est une autre étape vers l'inclusion économique; construire des communautés accessibles et durables pour l'avenir », a déclaré Noriko Solomon, directrice générale de Lafarge Aggregates.

Lafarge 2

En espérant une nouvelle expansion

Tournés vers l'avenir, Volvo Trucks et Lafarge espèrent impliquer davantage de parties prenantes, y compris les gouvernements provinciaux et nationaux, afin d'étendre la portée et l'impact du programme.

 « Nous sommes ravis des nouvelles portes qui s'ouvriront pour les femmes dans le transport grâce à cette initiative conjointe entre Volvo Trucks et Lafarge South Africa », a déclaré Marcus Hörberg, vice-président de Volvo Group Southern Africa.

Les camions Volvo exploités par les dix candidats sélectionnés seront financés par Volvo Financial Services.

 À propos de Lafarge Afrique du Sud

Lafarge est l'une des principales sociétés sud-africaines de matériaux de construction. Lafarge fabrique et fournit à l'industrie de la construction locale du ciment, du béton prêt à l'emploi, des granulats et des produits de cendres volantes.
Info VOLVO TRUCKS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.