Mon projet 2 6

Volvo Trucks North America has announced a new powertrain innovation with the Volvo I-Torque.

18/03/22-FR Bas de page

Volvo Trucks North America heeft een nieuwe aandrijflijninnovatie aangekondigd met de Volvo I-Torque.

900x0 s3 55817 mnsw trk vol i torque 1Nu verkrijgbaar als optie met de nieuwste D13 Turbo Compound-motor, is I-Torque ontworpen om brandstofzuinigheid te bereiken, zonder concessies te doen aan prestaties, rijeigenschappen en productiviteit, aldus het bedrijf.

Volgens Volvo is de nieuwe I-Torque een aandrijflijnoplossing die de truck in staat stelt optimaal te werken met een tot 31 procent hoger brandstofzuinig snelheidsbereik, tot een snelheid van 8,5 mpg bij 85 mph. I-Torque omvat de D13 Turbo Compound (TC)-motor, de I-Shift met overdrive-functies, adaptieve schakelstrategie, een nieuwe kaartversie van de voorspellende cruisecontrol Volvo I-See en lage achterasoverbrengingen zo laag als 2.15.

De algemene functionaliteit van de I-Torque-configuratie is dat deze gebruikmaakt van de 13-traps I-Shift-functie van Volvo Trucks met kruipversnelling en de brandstofzuinige voordelen van directe aandrijving combineert met de prestaties en flexibiliteit van overdrive. Door I-See, lage achterasoverbrengingen en load sensing-software te integreren, zal het trucksysteem bij snelheden op de snelweg kiezen voor directe aandrijving of overdrive om het brandstofverbruik te maximaliseren zonder in te boeten aan prestatie of productiviteit.

I-Shift, samen met de nieuwe versie van de I-See-technologie, die gebruikmaakt van realtime kaartgegevens en GPS-positionering, beheert de snelheid en het schakelen op de meest brandstofefficiënte manier op elke route of elk terrein en genereert meer tot nog eens 1 procent brandstofbesparing, aldus het bedrijf. Verdere verbetering van de VNL-rijervaring, het lagere motortoerental tijdens bedrijf zorgt voor een aangenamere rijervaring met een stillere cabine-omgeving en verminderde motortrillingen.

"In de veeleisende en snel veranderende zakelijke transportomgeving van vandaag, die een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbare truckprestaties op verschillende terreinen en routes vereist, is I-Torque de oplossing voor onze klanten die concurrerend moeten blijven met een truck waar het brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties worden zonder compromissen naar een hoger niveau getild", zegt Johan Agebrand, directeur productmarketing van Volvo Trucks North America. "De huidige zakelijke omgeving is een perfect voorbeeld, waar de dieselprijzen ver boven de $4 per gallon stijgen en de druk op het transport hoog is. We zijn er trots op dat we de productiviteit en besparingen van onze klanten kunnen verhogen met deze technologie, een primeur in de sector, en andere Volvo Trucks' missie om een ​​oplossing te bieden die wordt aangedreven door onze duurzaamheidsdoelstellingen en de CO2-uitstoot van onze vrachtwagens verder te verminderen."

Volvo Trucks zei optimistisch te zijn dat wagenparkeigenaren en chauffeurs de onmiddellijke waarde en concurrentievoordelen zullen zien die gepaard gaan met het toevoegen van de I-Torque-optie aan de D13TC-motor, die al standaard is in alle VNL-slaapwagenmodellen. Bovendien werkt het bedrijf samen met zijn hele Noord-Amerikaanse dealernetwerk om bewustzijn op te bouwen en voorlichting te geven over belangrijke gebieden en specificaties die van invloed zijn op het brandstofverbruik gedurende de hele levenscyclus van een vrachtwagen.

"Wanneer we deze dynamische aandrijflijncombinatie inzetten, die de rijeigenschappen en productiviteit maximaliseert, is het resultaat een stille cabine en een responsieve, krachtige rit waar bestuurders dol op zullen zijn", aldus Agebrand. "Als het enige aanbod in zijn soort, is I-Torque een oplossing die onze kernwaarde van duurzaamheid aantoont door de beste brandstofefficiëntie in zijn klasse te bieden. We komen ook onze belofte aan klanten en chauffeurs na door de prestaties en productiviteit van de truck te verbeteren."
NJC.© Info VOLVO Trucks

__________________________________________________________________________________________

18/03/22

Volvo Trucks North America a annoncé une nouvelle innovation en matière de groupe motopropulseur avec le Volvo I-Torque.

900x0 s3 55817 mnsw trk vol i torque 1

Désormais disponible en option avec le dernier moteur D13 Turbo Compound, I-Torque est conçu pour atteindre une efficacité énergétique, sans compromettre les performances, la maniabilité et la productivité, selon la société.

Selon Volvo, le nouveau I-Torque est une solution de groupe motopropulseur permettant au camion de fonctionner de manière optimale avec jusqu'à 31 % d'augmentation de la plage de vitesse économe en carburant, atteignant jusqu'à 8,5 mpg à 85 mph. I-Torque comprend le moteur D13 Turbo Compound (TC), l'I-Shift avec fonctions de surmultiplication, une stratégie de changement de vitesse adaptative, une nouvelle version cartographique du régulateur de vitesse prédictif Volvo I-See et des rapports de pont arrière aussi bas comme 2.15.

La fonctionnalité globale de la configuration I-Torque est qu'elle utilise la fonction I-Shift à 13 vitesses de Volvo Trucks avec une vitesse lente et combine les avantages d'économie de carburant de l'entraînement direct avec les performances et la flexibilité de l'overdrive. En incorporant I-See, des rapports de pont arrière bas et un logiciel de détection de charge, à des vitesses d'autoroute, le système du camion sélectionne soit la prise directe soit la surmultiplication pour maximiser le rendement énergétique sans sacrifier les performances ou la productivité.

I-Shift, associé à la nouvelle version de la technologie I-See, qui utilise des données cartographiques en temps réel et le positionnement GPS, gère la vitesse et le changement de vitesse de la manière la plus économe en carburant sur n'importe quel itinéraire ou terrain et génère jusqu'à à 1 % supplémentaire d'économies de carburant, selon l'entreprise. Améliorant encore l'expérience de conduite VNL, ses régimes moteur plus bas pendant le fonctionnement créent une expérience de conduite plus agréable avec un environnement de cabine plus silencieux et une réduction des vibrations du moteur.

"Dans l'environnement commercial de transport exigeant et en évolution rapide d'aujourd'hui, qui nécessite un degré élevé de flexibilité et des performances de camion adaptables sur divers terrains et itinéraires, I-Torque est la solution pour nos clients qui ont besoin de rester compétitifs avec un camion où l'économie de carburant et optimisé les performances passent au niveau supérieur sans aucun compromis », a déclaré Johan Agebrand, directeur du marketing produit de Volvo Trucks North America. « L'environnement commercial actuel en est un parfait exemple, où les prix du diesel dépassent largement les 4 $ le gallon et où la pression sur le transport est élevée. mission d'apporter une solution axée sur nos objectifs de développement durable, en réduisant davantage les émissions de CO2 de nos camions. »

Volvo Trucks a déclaré qu'il était optimiste que les propriétaires de flottes et les conducteurs verraient la valeur immédiate et les avantages concurrentiels qui accompagnent l'ajout de l'option I-Torque au moteur D13TC, qui est déjà standard dans tous les modèles de couchettes VNL. De plus, l'entreprise travaille avec l'ensemble de son réseau de concessionnaires nord-américains pour sensibiliser et fournir une formation sur les domaines clés et les opportunités de spécification qui ont un impact sur l'efficacité énergétique tout au long du cycle de vie d'un camion.

"Lorsque nous déployons cette combinaison de groupe motopropulseur dynamique, maximisant la maniabilité et la productivité, les résultats sont une cabine silencieuse et une conduite réactive et puissante que les conducteurs adoreront", a déclaré Agebrand. « En tant que seule offre de ce type, I-Torque est une solution qui démontre notre valeur fondamentale de durabilité en offrant le meilleur rendement énergétique de sa catégorie. Nous tenons également notre promesse envers les clients et les chauffeurs en améliorant les performances et la productivité des camions.
NJC.© Info VOLVO Trucks

________________________________________________________________________________________

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.