Sigma nl 20230327

VW Strong first quarter

07/05/21-FR bas de page

Sterk eerste kwartaal voor Volkswagen Group

Db2021al00070 overfull

 

De positieve bedrijfsontwikkeling van de Volkswagen-groep in de tweede helft van 2020 zette zich door in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit resulteerde in sterke financiële prestaties met aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van de zwakkere periode van vorig jaar die werd beïnvloed door de pandemie. Sommige sleutelfiguren lagen vanaf het eerste kwartaal van 2019 zelfs boven het niveau van voor de crisis. Succesvol beheer van de Covid-19 pandemie en halfgeleidertekorten, samen met herstel op de markten, waren de sleutel tot deze positieve ontwikkeling. Als gevolg hiervan stegen de verkoopopbrengsten met 13,3 procent tot een hoog niveau van 62,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg in vergelijking met het niveau van vorig jaar enorm tot 4,8 (0,9) miljard. De hogere inkomsten waren voornamelijk te danken aan een hogere verkoop per eenheid, verbeteringen in de productmix, positieve effecten van de waardering van grondstofafdekkingen en het aanvankelijke succes van het programma voor reductie van vaste kosten. Eenmalige herstructureringskosten van EUR 0,4 miljard hadden een negatief effect. De Automotive Divisie onderstreepte de robuustheid van haar bedrijfsmodel met een hoge gecorrigeerde nettocashflow van EUR 5,5 (–1,5) miljard. De netto liquiditeit van de divisie steeg tot een zeer solide niveau van 29,6 miljard euro. De Volkswagen-groep verhoogde de vooruitzichten voor zijn operationele marge voor het volledige jaar 2021 naar 5,5 tot 7,0 procent. Het was voorheen 5,0 tot 6,5 procent.

Herbert Diess, CEO van de Volkswagen-groep: “We zijn het jaar met veel vaart begonnen en zitten op een sterke operationele koers. Dit komt duidelijk tot uiting in onze positieve kwartaalcijfers. Tegelijkertijd blijven we ons volledig inzetten voor onze transformatie naar een klimaatneutrale en softwaregedreven mobiliteitsgroep. Ons succesvolle e-offensief blijft in een stroomversnelling komen en we hebben het aanzienlijk uitgebreid met aantrekkelijke nieuwe modellen. We boeken ook goede vooruitgang met het hoofdonderwerp van digitalisering en hebben belangrijke mijlpalen bereikt. Er is nog veel meer dat we kunnen bereiken in de rest van het jaar. "

Arno Antlitz, CFO van de Volkswagen-groep: “De Volkswagen-groep heeft in het eerste kwartaal sterke prestaties geleverd. Het operationele rendement op de omzet bedroeg 7,7 procent. De aangepaste nettocashflow van 5,5 miljard euro bewijst op indrukwekkende wijze de robuustheid van ons bedrijf, zelfs onder moeilijke omstandigheden. We hebben de effecten van Covid-19 en het tekort aan halfgeleiders op een verantwoorde manier beheerd, bleven investeren in de elektrificatie en digitalisering van onze voertuigen en werkten tegelijkertijd aan onze kostenbasis. Het tekort aan halfgeleiders in de hele industrie zal naar verwachting in het tweede kwartaal een grotere impact hebben dan voorheen. Desalniettemin hebben we vertrouwen in de bedrijfsontwikkeling voor het volledige jaar en hebben we daarom onze vooruitzichten verhoogd. "

Sterke bedrijfsactiviteiten

In het eerste kwartaal stegen de leveringen van de Volkswagen-groep aanzienlijk met 21,2 procent tot 2,4 miljoen voertuigen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, die al werd beïnvloed door de Covid-19-pandemie. Het wereldwijde marktaandeel van personenauto's groeide in dezelfde periode met 0,2 procentpunt tot 12,4 procent. Een belangrijke motor van deze volumestijging was China, de grootste interne markt van de Groep. Deze markt vertoonde met +61,4 procent het sterkste herstel ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het succesvolle e-offensief van de Groep bleef aan kracht winnen en droeg eveneens bij tot deze positieve ontwikkeling. In de eerste drie maanden zijn de leveringen van geëlektrificeerde modellen meer dan verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar tot 133.300 voertuigen. 59.900 klanten (+78 procent) kozen voor een batterij-elektrische auto (BEV), terwijl 73.400 (+178 procent) kozen voor een model met plug-in hybride aandrijving (PHEV).

Door gestegen verkoopvolumes en een sterkere vraag naar modellen met hogere marges, stegen de omzet van de Groep aanzienlijk met 13,3 procent tot een sterke 62,4 (55,1) miljard euro, waarmee ook het niveau van vóór de crisis van 2019 (60,0 miljard euro) werd overschreden. De bedrijfswinst in hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg slechts 0,9 miljard euro als gevolg van de pandemie en steeg tot 4,8 miljard euro in het lopende jaar. Het bedrijfsrendement op de omzet kwam daarmee uit op een sterke 7,7 procent. De winststijging ten opzichte van het voorgaande jaar is voornamelijk te danken aan hogere verkoopvolumes, verbeteringen in de productmix en positieve effecten van de waardering van grondstofafdekkingen. De voortgang van de lopende kostenreductieprogramma's had ook een positief effect. Eenmalige herstructureringskosten van EUR 0,4 miljard hadden een negatief effect.

De winst voor en na belastingen steeg eveneens aanzienlijk tot respectievelijk 4,5 (0,7) miljard euro en 3,4 (0,5) miljard euro. De winst per preferent aandeel bereikte daarmee een solide niveau van EUR 6,51 (0,84).

Automobiel Divisie: Uitstekende cashprestaties, nettoliquiditeit opnieuw verbeterd

Systematisch voorraadbeheer en succesvolle maatregelen om kosten te verlagen en liquiditeit te vrijwaren, hadden een positieve invloed op de financiële prestaties. De nettocashflow in de Automotive Divisie bereikte een hoog niveau van 4,7 (–2,5) miljard euro, meer dan het dubbele van het eerste kwartaal van voor de crisis 2019 (2,0 miljard euro). Gecorrigeerd voor fusies en overnames en diesel bedroeg de nettokasstroom een ??sterke EUR 5,5 (–1,5) miljard. De netto liquiditeit in de Automotive Divisie vertoonde eveneens een positieve groei en klom tot een zeer solide niveau van 29,6 miljard EUR. Eind 2020 bedroeg het 26,8 miljard euro.

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot 4,0 (3,6) miljard euro als gevolg van noodzakelijke toekomstgerichte investeringen in nieuwe modellen en technologieën. De R & D-ratio was 8,0 procent in dezelfde periode vorig jaar als gevolg van pandemie-gerelateerde lagere verkoopopbrengsten en daalde tot 7,7 procent in het lopende jaar. Verbeterde investeringsdiscipline en meer gebruik van de synergieën van de Groep leidden tot aanzienlijke vooruitgang met de investeringsuitgaven. Deze daalden met 7,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 1,9 (2,1) miljard euro. Als gevolg hiervan daalde de capex-ratio aanzienlijk tot 3,7 (4,7) procent, waarmee deze onder het niveau van het kwartaal van voor de crisis in 2019 (4,0 procent) ligt.

Vooruitzichten 2021

Op basis van de positieve bedrijfsprestaties in het eerste kwartaal van 2021 verhoogt de Volkswagen-groep zijn prognoses voor bedrijfswinst, nettocashflow en nettoliquiditeit.

De Groep verwacht dat - uitgaande van een succesvolle beheersing van de Covid-19 pandemie - de leveringen aan klanten in 2021 aanzienlijk hoger zullen zijn dan in het voorgaande jaar te midden van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Uitdagingen zullen met name voortkomen uit de economische situatie, de toenemende intensiteit van de concurrentie, volatiele grondstoffen- en valutamarkten, het veiligstellen van toeleveringsketens en strengere emissievereisten. De verkoopomzet van de Volkswagen-groep in 2021 zal naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het cijfer van vorig jaar. In termen van bedrijfswinst verwacht de Groep in 2021 een bedrijfsrendement op omzet tussen 5,5 en 7,0 procent.

In de Automotive Divisie wordt verwacht dat de nettokasstroom sterk zal stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar, met lagere uitgaande kasstromen uit diesel en aanzienlijk hogere effecten van fusies en overnames, wat zal leiden tot een aanzienlijke stijging van de nettoliquiditeit. De plannen zijn gebaseerd op de huidige structuren van de Volkswagen-groep. De voorgenomen verwerving van alle uitstaande aandelen in Navistar International Corporation en de daarmee samenhangende effecten op de bedrijfsresultaten, financiële positie en netto activa zijn niet opgenomen in de voorspelling van de Volkswagen Groep.

Info VW-groep

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/05/21

Un premier trimestre solide pour le groupe Volkswagen

Db2021al00070 overfull

Le développement commercial positif du groupe Volkswagen au second semestre 2020 s'est poursuivi au premier trimestre de cette année. Cela s'est traduit par une solide performance financière avec des améliorations significatives par rapport à la période plus faible de l'année précédente qui avait été touchée par la pandémie. Certains chiffres clés ont même dépassé les niveaux d'avant la crise à partir du premier trimestre de 2019. La gestion réussie de la pandémie Covid-19 et des pénuries de semi-conducteurs, ainsi que la reprise des marchés, ont été la clé de cette évolution positive. En conséquence, le chiffre d'affaires a augmenté de 13,3% pour atteindre un niveau élevé de 62,4 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation a grimpé en flèche par rapport au niveau de l'année précédente à 4,8 (0,9) milliard. La hausse des bénéfices est principalement attribuable à l'augmentation des ventes unitaires, à l'amélioration du mix de produits, aux effets positifs de la valorisation des couvertures de matières premières et au succès initial du programme de réduction des coûts fixes. Les frais de restructuration ponctuels de 0,4 milliard d'euros ont eu un impact négatif. La Division Automobile a souligné la robustesse de son modèle économique avec un cash-flow net ajusté élevé de 5,5 (–1,5) milliards d'euros. La liquidité nette de la Division s’est élevée à un niveau très solide de 29,6 milliards d’euros. Le groupe Volkswagen a relevé les perspectives de sa marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2021 à 5,5 à 7,0%. Il était auparavant de 5,0 à 6,5%.

Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen: «Nous avons commencé l'année avec une grande dynamique et sommes sur une solide trajectoire opérationnelle. Cela se reflète clairement dans nos chiffres trimestriels positifs. Dans le même temps, nous restons pleinement engagés dans notre transformation en un groupe de mobilité climatiquement neutre et axé sur les logiciels. Notre e-offensive réussie continue de prendre de l'ampleur et nous l'avons considérablement élargie avec de nouveaux modèles attractifs. Nous progressons également bien sur le thème clé de la numérisation et avons franchi des étapes importantes. Il y a encore beaucoup plus que nous pouvons accomplir dans le reste de l'année. »

Arno Antlitz, CFO du groupe Volkswagen: «Le groupe Volkswagen a réalisé une solide performance au premier trimestre. Le retour d'exploitation sur les ventes s'est établi à 7,7%. Le cash-flow net ajusté de 5,5 milliards d'euros prouve de manière impressionnante la robustesse de notre entreprise, même dans des conditions difficiles. Nous avons géré les effets de Covid-19 et les pénuries de semi-conducteurs de manière responsable, avons continué à investir dans l'électrification et la numérisation de nos véhicules, et avons simultanément travaillé sur notre base de coûts. La pénurie de semi-conducteurs dans l'ensemble de l'industrie devrait avoir un impact plus important au deuxième trimestre qu'auparavant. Néanmoins, nous sommes confiants quant au développement commercial de l'année entière et avons donc rehaussé nos perspectives. »

Entreprise d'exploitation solide

Au premier trimestre, les livraisons du groupe Volkswagen ont augmenté de manière significative de 21,2% à 2,4 millions de véhicules par rapport à la même période de l'année dernière, déjà affectée par la pandémie de Covid-19. La part de marché mondiale des voitures particulières a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 12,4% au cours de la même période. La Chine, premier marché unique du Groupe, a été l’un des principaux moteurs de cette augmentation de volume. Ce marché a affiché la plus forte reprise par rapport à l'année précédente à +61,4%.

Le succès de l’e-offensive du Groupe a continué de s’accélérer et a également contribué à cette évolution positive. Au cours des trois premiers mois, les livraisons de modèles électrifiés ont plus que doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 133 300 véhicules. 59 900 clients (+78%) ont opté pour un véhicule électrique à batterie (BEV), tandis que 73 400 (+178%) ont choisi un modèle à propulsion hybride rechargeable (PHEV).

En raison de l'augmentation des volumes de vente et de la demande plus forte de modèles à plus forte marge, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de manière significative de 13,3% pour atteindre un niveau élevé de 62,4 (55,1) milliards d'euros, dépassant également le niveau d'avant la crise de 2019 (60,0 milliards d'euros). Le bénéfice d'exploitation du trimestre de l'année précédente n'était que de 0,9 milliard d'euros en raison de la pandémie et a grimpé à 4,8 milliards d'euros au cours de l'année en cours. Le retour d'exploitation sur les ventes a donc été de 7,7%. L'augmentation des bénéfices par rapport à l'année précédente est principalement due à des volumes de ventes plus élevés, à des améliorations du mix de produits et à des effets positifs de la valorisation des couvertures de matières premières. Les progrès des programmes de réduction des coûts en cours ont également eu un effet positif. Les frais de restructuration ponctuels de 0,4 milliard d'euros ont eu un impact négatif.

Le bénéfice avant et après impôts a également augmenté de manière significative à 4,5 (0,7) milliard d'euros et 3,4 (0,5) milliard d'euros, respectivement. Le bénéfice par action privilégiée a ainsi atteint un niveau solide de 6,51 EUR (0,84).

Division Automobile: Excellente performance de trésorerie, liquidité nette encore améliorée

Une gestion systématique des stocks et des mesures efficaces pour réduire les coûts et préserver la liquidité ont eu un impact positif sur la performance financière. Le cash-flow net de la Division Automobile a atteint un niveau élevé de 4,7 (–2,5) milliards d'euros, soit plus du double de celui du premier trimestre de l'année d'avant la crise 2019 (2,0 milliards d'euros). Corrigé des fusions et acquisitions et du diesel, le cash-flow net s'est élevé à 5,5 (–1,5) milliards d'euros. La liquidité nette de la Division Automobile a également affiché une croissance positive et a grimpé à un niveau très solide de 29,6 milliards d'euros. Il s'élevait à 26,8 milliards d'euros à la fin de 2020.

Les frais de recherche et développement ont augmenté à 4,0 (3,6) milliards d'euros en raison des investissements futurs nécessaires dans de nouveaux modèles et technologies. Le ratio de R&D était de 8,0% au cours de la période de l'année précédente en raison de la baisse des revenus des ventes liée à la pandémie et est tombé à 7,7% l'année en cours. L'amélioration de la discipline d'investissement et une plus grande utilisation des synergies du Groupe ont conduit à des progrès significatifs en matière d'investissements. Celles-ci ont diminué de 7,8% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,9 (2,1) milliards d'euros. En conséquence, le ratio de capex a considérablement baissé à 3,7 (4,7) pour cent, le plaçant en dessous du niveau du trimestre d'avant la crise en 2019 (4,0 pour cent).

Perspectives 2021

Sur la base de la performance commerciale positive du premier trimestre 2021, le groupe Volkswagen relève ses prévisions de résultat opérationnel, de flux de trésorerie net et de liquidité nette.

Le Groupe prévoit que, dans l'hypothèse d'une maîtrise réussie de la pandémie de Covid-19, les livraisons aux clients en 2021 augmenteront considérablement par rapport à l'année précédente dans un contexte de marché toujours difficile. Les défis proviendront en particulier de la situation économique, de l'intensité croissante de la concurrence, de la volatilité des marchés des produits de base et des devises, de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et des exigences plus strictes en matière d'émissions. Le chiffre d'affaires du groupe Volkswagen en 2021 devrait être nettement supérieur à celui de l'année précédente. En termes de résultat opérationnel, le Groupe anticipe un retour opérationnel sur chiffre d'affaires compris entre 5,5 et 7,0% en 2021.

Dans la division automobile, le flux de trésorerie net devrait fortement augmenter par rapport à l'année précédente avec des sorties de trésorerie moins élevées du diesel et des effets nettement plus élevés des fusions et acquisitions, ce qui entraînera une augmentation significative de la liquidité nette. Les plans sont basés sur les structures actuelles du groupe Volkswagen. L'acquisition prévue de toutes les actions en circulation de Navistar International Corporation et les effets connexes sur les résultats d'exploitation, la situation financière et l'actif net ne sont pas inclus dans les prévisions du Groupe Volkswagen.

Infos groupe VW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 4 sur 5.