Mon projet 2 6

Wirtgen 20 Tons..

07/05/21-FR bas de page

20 ton koude gerecyclede mix elke vijf minuten

 Duurzaam verwerkt en dicht bij de werklocatie met de Wirtgen KMA 240 (i) koudrecyclingmenginstallatie

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0181 hi min f6c

De nieuwe KMA 240 (i) is de krachtige Wirtgen-oplossing voor milieuvriendelijke en kosteneffectieve mengselsbereiding in de directe omgeving van de bouwplaats.

Milieuvriendelijk, kosteneffectief, veelzijdig

In het geval van koude recycling in de fabriek, wordt een mobiele menginstallatie voor koude recycling opgesteld nabij de werf. Dit bespaart tijd, vrachtwagencapaciteit en is ook nog eens zeer milieuvriendelijk. Door koude verwerking tot 60% minder CO?-uitstoot, 50% kortere bouwtijd en 50% lagere bouwkosten.

De KMA 240 (i) koudrecycling menginstallatie produceert een direct bestraatbaar mengsel en is geschikt voor de productie van diverse soorten gebonden onderlagen. Naast cementbehandelde onderlagen (CTB) en rolverdichtingsbeton (RCC) kan met de machine ook bitumineus gebonden onderlagen (met emulsie of geschuimd bitumen) geproduceerd worden. De verschillende mengsels kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, van snelwegconstructie tot weg- en padconstructie tot de aanleg van parkeerplaatsen.

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0080 hi 9f5

De nieuwe wegen en industriegebieden die op deze manier worden aangelegd, onderscheiden zich door hun hoge draagvermogen, vervormingsbestendigheid en lange levensduur. Als gevolg hiervan maximaliseert de koude-recyclingtechnologie van Wirtgen niet alleen de duurzaamheid, maar biedt het naast het behoud van natuurlijke hulpbronnen ook een enorm besparingspotentieel:

    100% van het bestaande materiaal wordt hergebruikt

    100% minder afval

    90% minder materiaal vervoerd naar de bouwplaats

    90% minder middelen gebruikt

    50% minder bindmiddelen gebruikt

Snellere menging dankzij geoptimaliseerde dosering

Silo's of tankwagens voorzien de menginstallatie voor koudrecycling van bindmiddelen, zoals hete bitumen, bitumenemulsie en cement. De precieze dosering van de inputmaterialen en bindmiddelen, waarvan de verhouding vooraf wordt bepaald door voorafgaande testen in het wegenbouwlaboratorium, wordt bewaakt door een beproefd microprocessorbesturingssysteem. Idealiter laadt de KMA 240 (i) het nieuwe, homogene bouwmateriaalmengsel direct op vrachtwagens of zet het continu op een voorraad.

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0090 hi e61

Case study: nieuwe CTB op de luchthaven van Paderborn

Met zijn 6-cilinder dieselmotor kan de nieuwe KMA 240 (i) mobiele koudrecyclingmenginstallatie 240 ton mix per uur produceren uit verschillende constructiematerialen. Tijdens het herstel van het platform en het tank- en ijsgebied op de luchthaven Paderborn-Lippstadt waren de vereisten onder meer de verhoogde druksterkte van de nieuwe cementbehandelde basislaag (CTB) naast een hoge mengcapaciteit.

In dit project - een van de eerste praktijktests - verwerkte de KMA 240 (i) 5.500 ton constructiemateriaal in slechts zeven dagen en produceerde daarbij een kant-en-klaar mengsel. Voordien had de aannemer, Oevermann, de 15.000 m2 geasfalteerde oppervlakte van de bouwplaats al gefreesd met een Wirtgen W 220 (i) koudfreesmachine en het verwijderde materiaal opgeslagen op een aangrenzende parkeerplaats samen met gebroken kalksteen 0/5 dat werd gebruikt als additief. Beide constructiematerialen werden met een wiellader in de hopper van de KMA aangevoerd in een verhouding van 80% gemalen materiaal tot 20% kalksteen, waar ze samen met cement als bindmiddel en water in de tweelingschachtmolen werden verwerkt om een ??high te produceren. -kwaliteit mix.

Tweemaal de bereikte druksterkte

Gewoonlijk is de uniaxiale druksterkte van dergelijke mengsels 5 - 7 MPa. In dit geval moest de CTB echter voldoen aan hogere eisen en een druksterkte bereiken van 12,5 - 15 MPa. Om deze reden besloot de exploitant van de KMA 240 (i) om de hoeveelheid cement toegevoegd aan de bouwmateriaalmix van gemalen granulaat en kalksteen te verhogen tot 10% in plaats van de gebruikelijke 5 - 6%. Dankzij de dagelijks geproduceerde ongeveer 800 ton cementmengsel was ook de benedenstroomse bestratingsinstallaties continu in bedrijf. Nadat een sorteermachine het materiaal gelijkmatig over de afzonderlijke secties had verdeeld, werden twee Hamm 3412-verdichters gebruikt om een ??optimale verdichting van de nieuwe CTB te bereiken.

Info: Wirtgen GmbH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/05/21

20 tonnes de mélange recyclé à froid toutes les cinq minutes

 Transformé durablement et à proximité du chantier avec la centrale de mélange à froid Wirtgen KMA 240 (i)

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0181 hi min f6c

Le nouveau KMA 240 (i) est la solution Wirtgen haute performance pour une préparation d'enrobé écologique et économique à proximité immédiate du chantier.

Écologique, rentable, polyvalent

Dans le cas du recyclage à froid en usine, une usine mobile de mélange de recyclage à froid est installée à proximité du chantier. Cela permet d'économiser du temps, de la capacité des camions et est également extrêmement respectueux de l'environnement, ce qui permet d'obtenir jusqu'à 60% d'émissions de CO? en moins grâce au traitement à froid, une réduction de 50% des temps de construction et des coûts de construction réduits de 50%.

L'usine de mélange à recyclage à froid KMA 240 (i) produit un mélange qui peut être revêtu immédiatement et convient à la production de divers types de couches de base liées. En plus des couches de base traitées au ciment (CTB) et du béton compacté au rouleau (RCC), la machine peut également être utilisée pour produire des couches de base liées bitumineuses (avec émulsion ou mousse de bitume). Les différents mélanges peuvent être utilisés pour une large gamme d'applications, de la construction d'autoroutes à la construction de routes et de chemins en passant par la construction de parkings.

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0080 hi 9f5

Les nouvelles routes et zones industrielles ainsi construites se distinguent par leur capacité portante élevée, leur résistance à la déformation et leur longue durée de vie. En conséquence, la technologie de recyclage à froid de Wirtgen maximise non seulement la durabilité, mais offre également un énorme potentiel d’économies en plus de préserver les ressources naturelles:

    100% du matériel existant est réutilisé

    100% moins de déchets

    90% moins de matériel transporté sur le chantier

    90% de ressources utilisées en moins

    50% moins de liants utilisés

Préparation du mélange plus rapide grâce à un dosage optimisé

Des silos ou des camions-citernes alimentent l'usine de mélange de recyclage à froid en liants, tels que le bitume chaud, l'émulsion de bitume et le ciment. Le dosage précis des matériaux d'entrée et des liants, dont le rapport est déterminé à l'avance par des tests préliminaires au laboratoire de construction routière, est contrôlé par un système de contrôle à microprocesseur éprouvé. Idéalement, le KMA 240 (i) charge ensuite le nouveau mélange de matériaux de construction homogène directement sur les camions ou le dépose en continu sur une pile de stockage.

Wirtgen kma 240i paderborn flughafen 0090 hi e61

Étude de cas: Nouveau CTB à l'aéroport de Paderborn

Avec son moteur diesel 6 cylindres, la nouvelle centrale mobile de recyclage à froid KMA 240 (i) peut produire 240 tonnes de mélange par heure à partir de divers matériaux de construction. Lors de la réhabilitation de l'aire de trafic ainsi que de la zone de ravitaillement et de dégivrage de l'aéroport de Paderborn-Lippstadt, les exigences comprenaient l'augmentation de la résistance à la compression de la nouvelle couche de base traitée au ciment (CTB) en plus d'une capacité de mélange élevée.

Dans ce projet - l'un de ses premiers tests dans le monde réel - le KMA 240 (i) a traité 5 500 tonnes de matériaux de construction en seulement sept jours, produisant ainsi un mélange prêt à paver. Auparavant, l'entrepreneur, Oevermann, avait déjà fraisé la surface goudronnée de 15000 m2 du chantier avec une fraiseuse à froid Wirtgen W 220 (i) et stocké le matériau enlevé dans un parking adjacent avec du calcaire concassé 0/5 qui était utilisé comme additif. Les deux matériaux de construction ont été introduits par une chargeuse sur pneus dans la trémie du KMA à un rapport de 80% de matériau broyé à 20% de calcaire, où ils ont été traités dans le moulin à carottes à deux arbres avec du ciment comme liant et de l'eau pour produire un haut -mélange de qualité.

Deux fois la résistance à la compression atteinte

Habituellement, la résistance à la compression uniaxiale de tels mélanges est de 5 à 7 MPa. Dans ce cas, cependant, le CTB devait répondre à des demandes accrues et atteindre une résistance à la compression de 12,5 à 15 MPa. Pour cette raison, l'exploitant du KMA 240 (i) a décidé d'augmenter la quantité de ciment ajoutée au mélange de matériaux de construction composé de granulés broyés et de calcaire à 10%, contre 5 à 6% habituellement. Grâce aux quelque 800 tonnes de mélange de ciment produites chaque jour, l'équipement de pavage en aval était également en fonctionnement continu. Une fois qu'une niveleuse a réparti uniformément le matériau sur les sections individuelles, deux compacteurs Hamm 3412 ont été utilisés pour obtenir un compactage optimal du nouveau CTB.

Info: Wirtgen GmbH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.