Mon projet 2 6

Wirtgen group - Maximum precision for Formula 1

23/09/21-FR bas de page

Spectaculaire racebaanrevalidatie in Zandvoort

V 1327 018 ed9

Drie Vögele straatstenen hebben Circuit Zandvoort gemoderniseerd ter voorbereiding op de Nederlandse Grand Prix. Het project was zeer veeleisend omdat het de toevoeging van twee steile hellingen tot 32% omvatte, waarvoor een tolerantie van ± 2 mm (0,79 inch) nodig was. De aannemers maakten dan ook volop gebruik van de intensieve applicatieadviesdienst van de experts van de Wirtgen Group.

180 graden bochten en enorme hoogteverschillen: met zijn vele heuvels en bochten en bochten is het ongeveer 4,2 kilometer lange Circuit Zandvoort een enorm uitdagend circuit - niet alleen voor coureurs, maar ook voor professionals in de wegenbouw. Voor de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit in september 2021 na een onderbreking van 36 jaar, moest de “achtbaan in de duinen” direct aan de Noordzeekust gedeeltelijk worden herbouwd en gerenoveerd. Plannen voor de nieuwe lay-out omvatten de gedeeltelijke aanleg van twee nieuwe steile hellingen, samen met bijbehorende rehabilitatie- en moderniseringswerkzaamheden. De twee schuine bochten zijn ontworpen om inhalen aan te moedigen en hogere bochtsnelheden mogelijk te maken, zodat de raceauto's sneller op het rechte stuk uitkomen

De eisen aan het wegenbouwproces waren dienovereenkomstig hoog: alleen speciale bestratingsmixen die aan de hoogste normen van de World Motor Sport Federation FIA voldoen, waren toegestaan. De schuine bochten moesten een dwarshelling van maximaal 32% bieden, waarbij een precisietolerantie van ± 2 mm moest worden aangehouden. Filippo Piccoli, technisch manager van ingenieursbureau Studio Dromo dat de verbouwing heeft gepland, beschrijft de projectvereisten als "de meest extreme racebaanconstructie die ik ooit heb gezien en waarbij ik betrokken was." De aannemers Van Kessel BV en KWS Infra BV, beide onderdeel van Koninklijke VolkerWessels NV, hebben dan ook ten volle gebruik gemaakt van de uitgebreide applicatieadviesservice en on-site ondersteuning van de Wirtgen Group, evenals de inzet van het bijpassende krachtige machinepark: drie Vögele SUPER 1900-3i straatstenen in combinatie met de AB 500 TV-uitschuifbalk en Hamm-walsen uit de HW-, HD-, HD+- en HD CompactLine-serie.

V 1327 068 84f

Voor het complexe renovatieproject hebben de aannemers drie Vögele SUPER 1900-3i-straatstenen ingezet in combinatie met de AB 500 TV-uitschuifbalk.
Bildquelle: Kiesel GmbH
Proefdraaien voor bestrating

In voorbereidende gesprekken met de experts van de Wirtgen Group besloten de projectpartijen om eerst een proef uit te voeren. Dit stelde het bestratingsteam in staat om de specifieke uitdagingen ter plaatse aan te pakken en ervoor te zorgen dat de eigenlijke bestrating op het spoor soepel verliep. Uiteindelijk werden de twee schuine bochten gebouwd met een crossfall van maar liefst 32%, waardoor ze zelfs steiler waren dan de bochten op hogesnelheidsovaalbanen in de VS. Het was daarom belangrijk voor het succes van het project dat alle betrokkenen precies wisten wat belangrijk was tijdens het uitvoeren van het proces en welke instellingen op de machines moesten worden gemaakt.
Hoogwaardige straatstenen, bekwame machinisten

Zoals de standaardvereiste voor de aanleg van een racebaan, is de verharding uitgevoerd volgens de hot-on-hot-methode, dat wil zeggen zonder centrale naad. André Felchner, hoofd applicatietechniek bij Vögele, begeleidde persoonlijk de voorbereidingen en asfalteerwerkzaamheden. “Juist voor dit soort complexe taken zijn we hier. Met zo'n extreem racecircuit als dit zijn er natuurlijk heel veel dingen om rekening mee te houden om ervoor te zorgen dat asfaltverharding en verdichting succesvol zijn”, zegt Felchner. “Dat maakt het des te leuker als je zulke competente en gemotiveerde bestratingsteams als deze tegenkomt. De jongens begrepen al snel wat belangrijk was.”

V 1327 199 66b

Grote MultiPlex ski voor optimale gelijkmatigheid

De tolerantie van slechts ± 2 mm op de steile hellingen vormde een uitdaging. De drie SUPER 1900-3i asfalteermachines moesten precisiewerk afleveren en waren daarvoor uitgerust met de Vögele Big MultiPlex Ski. Het sensorsysteem is bedoeld voor klussen waarbij absolute vlakheid in de lengterichting essentieel is. Het bestratingsteam bevestigde drie meercellige sonische sensoren aan de variabele 5 tot 13 m lange balk. Hierdoor kan de Big MultiPlex Ski een referentie scannen op verschillende punten die zich op afstand van elkaar bevinden. Het Niveltronic Plus-systeem voor geautomatiseerde hellings- en hellingscontrole berekent een gemiddelde uit de metingen die over het gehele meetbereik zijn genomen en compenseert eventuele oneffenheden over langere afstanden.
Screed Assist sleutel tot succes

Een ander bijzonder kenmerk was het spectaculaire profiel. Desondanks hadden de Vögele-machines slechts kleine aanpassingen nodig om de steile bochten te kunnen maken. "Om bij deze extreme helling een hoogwaardig, voorverdicht resultaat te bereiken, moesten we gewoon een licht negatieve kroon produceren", zei Felchner. Bij hellende bochten is de druk op de balk aan de binnenkant van de bocht natuurlijk groter door de helling. Het bestratingsteam zette de Screed Assist-functie in om ervoor te zorgen dat de mix gelijkmatig over de gehele breedte werd gelegd. Bij Vögele-klinkers kan deze voor elke kant van de dekvloer afzonderlijk worden aangepast. Hierdoor werd de druk aan de binnenkant van de bocht verminderd, wat een homogeen bestratingsresultaat oplevert. “Alles werkte zoals we hadden verwacht in samenwerking met onze partners van de Wirtgen Group. Dat geeft ons het gevoel dat we op dit soort ondersteuning kunnen rekenen bij de volgende uitvoering van een relatief moeilijk project”, zegt Mark van Kessel, bouwmanager Gebr. Van Kessel B.V.

Info WIRTGEN GROEP; Vögele

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/09/21

Réhabilitation spectaculaire de la piste de course à Zandvoort

V 1327 018 ed9

Trois finisseurs Vögele ont modernisé le Circuit Zandvoort en vue du Grand Prix des Pays-Bas. Le projet était très exigeant car il comprenait l'ajout de deux virages à forte inclinaison allant jusqu'à 32 %, nécessitant une tolérance de ±2 mm (0,79 in). Les entrepreneurs ont donc pleinement profité du service intensif de conseil en applications fourni par les experts du Wirtgen Group.

Des virages à 180 degrés et d'énormes dénivelés : avec ses nombreux dénivelés et virages, le Circuit de Zandvoort, long d'environ 4,2 kilomètres, est une piste de course extrêmement exigeante, non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour les professionnels de la construction routière. Avant le retour de la Formule 1 sur le circuit en septembre 2021 après une interruption de 36 ans, les « montagnes russes dans les dunes » situées en plein bord de la mer du Nord ont dû être partiellement reconstruites et rénovées. Les plans pour le nouveau tracé comprenaient la construction partielle de deux nouveaux virages à forte inclinaison ainsi que les travaux de réhabilitation et de modernisation associés. Les deux virages inclinés sont conçus pour encourager les dépassements et permettre des vitesses de virage plus élevées, de sorte que les voitures de course émergent plus rapidement sur la ligne droite

Les exigences sur le processus de construction routière étaient également élevées : seuls les mélanges de revêtement spéciaux répondant aux normes les plus élevées de la Fédération mondiale du sport automobile FIA ​​étaient autorisés. Les virages relevés devaient fournir une pente transversale allant jusqu'à 32 %, en respectant une tolérance de précision de ± 2 mm. Filippo Piccoli, directeur technique de la société d'ingénierie Studio Dromo qui a planifié la reconstruction, décrit les exigences du projet comme « la construction de piste de course la plus extrême que j'aie jamais vue et à laquelle j'ai participé ». Ainsi, les entrepreneurs, Van Kessel BV et KWS Infra BV, qui font tous deux partie de Royal VolkerWessels NV, ont pleinement utilisé le service complet de conseil en applications et l'assistance sur site fournis par le groupe Wirtgen, ainsi que le déploiement des machines hautes performances correspondantes : trois finisseurs Vögele SUPER 1900-3i en combinaison avec la table extensible AB 500 TV et les rouleaux Hamm des séries HW, HD, HD+ et HD CompactLine.

V 1327 068 84f

Sur le projet de réhabilitation complexe, les entrepreneurs ont déployé trois finisseurs Vögele SUPER 1900-3i en combinaison avec la chape extensible AB 500 TV.
Bildquelle : Kiesel GmbH
Essai avant le pavage

Lors des discussions préliminaires avec les experts du Wirtgen Group, les parties au projet ont décidé de commencer par un essai. Cela a permis à l'équipe d'asphaltage de relever les défis spécifiques sur place, garantissant que l'opération d'asphaltage proprement dite sur la voie s'est bien déroulée. En fin de compte, les deux virages inclinés ont été construits avec une pente transversale pouvant atteindre 32 %, ce qui les rend encore plus raides que les virages des pistes ovales à grande vitesse aux États-Unis. Il était donc important pour la réussite du projet que toutes les personnes impliquées sachent exactement ce qui importait lors de l'exécution du processus et quels réglages effectuer sur les machines.
Finisseurs performants, opérateurs qualifiés

Comme c'est la norme pour la construction d'une piste de course, le pavage a été réalisé selon la méthode hot-on-hot, c'est-à-dire sans joint central. André Felchner, responsable de la technologie d'application chez Vögele, a personnellement accompagné les préparatifs et les opérations d'asphaltage. « C'est précisément pour ce genre de tâches complexes que nous sommes ici. Avec une piste de course aussi extrême que celle-ci, bien sûr, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour assurer le succès du pavage et du compactage de l'asphalte », explique Felchner. « C'est encore mieux quand on rencontre des équipes de pavage aussi compétentes et motivées que celle-ci. Les gars ont vite compris ce qui était important.

V 1327 199 66b

Grand ski MultiPlex pour une régularité optimale

La tolérance de seulement ± 2 mm dans les virages fortement inclinés a posé un défi. Les trois finisseurs SUPER 1900-3i devaient fournir un travail de précision et étaient équipés du ski Vögele Big MultiPlex pour le travail. Le système de capteurs est destiné aux travaux où une régularité absolue dans le sens longitudinal est essentielle. L'équipe de pose a attaché trois capteurs soniques multicellulaires à son faisceau variable de 5 à 13 m de long. Cela permet au Big MultiPlex Ski de scanner une référence en plusieurs points distants les uns des autres. Le système Niveltronic Plus pour le contrôle automatisé des pentes et des pentes calcule une moyenne à partir des mesures prises sur toute la plage de mesure, compensant ainsi toute irrégularité sur de longues distances.
Screed Assist, la clé du succès

Une autre particularité était le profil spectaculaire. Malgré cela, la machine Vögele n'a eu besoin que de quelques ajustements mineurs afin de paver les virages fortement inclinés. « Afin d'obtenir un résultat précompacté de haute qualité à cette pente extrême, nous avons simplement dû produire une couronne légèrement négative », a déclaré Felchner. Dans les virages relevés, la pression sur la chape à l'intérieur du virage est naturellement plus importante en raison de la pente. L'équipe de pose a déployé la fonction Screed Assist pour s'assurer que le mélange était posé uniformément sur toute la largeur. Sur les pavés Vögele, il peut être réglé séparément pour chaque côté de la chape. Cela a réduit la pression à l'intérieur du virage, offrant un résultat de pavage homogène. « Tout a fonctionné comme nous l'avions prévu en coopération avec nos partenaires du Wirtgen Group. Cela nous donne l'impression de pouvoir compter sur ce type de soutien lorsque nous entreprendrons la prochaine fois un projet relativement difficile », déclare Mark van Kessel, directeur de la construction, Gebr. Van Kessel B.V.

Infos GROUPE WIRTGEN ; Vögele

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 21/09/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.