Mon projet 2 6

Zeppelin Caterpillar may have to exit Russia and Ukraine

30/03/22-FR Bas de page

Zeppelin moet mogelijk Rusland en Oekraïne verlaten

Zeppelin 1000 667Zeppelin Group zei dat het een aanzienlijke daling van zijn activiteiten in 2022 verwacht vanwege de oorlog in Oekraïne en dat het wellicht zowel Rusland als Oekraïne moet verlaten.

De in München gevestigde Caterpillar-dealer vertelde Construction Europe dat het in het ergste geval de twee landen zou verlaten; “Afhankelijk van de duur van de oorlog zijn we momenteel in staat om in delen van Oekraïne en in Rusland zaken te doen, althans in beperkte mate.

"Maar het meest waarschijnlijke scenario voor Zeppelin is dat we gedwongen zullen worden om te vertrekken: ofwel zal er sprake zijn van nationalisatie of het onvermogen om zaken te doen." Zeppelin zei dat haar netto-activa in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zich in de "lage driecijferige miljoen range bevinden en als riskant moeten worden beschouwd".

Het bedrijf genereert ongeveer 20% van zijn jaarlijkse omzet van € 3,7 miljard in Rusland en Oekraïne.
Een Caterpillar 444 graaflaadmachine. Zeppelin is een van de grootste Cat dealers ter wereld.

Christian Dummler, CFO en algemeen directeur van Zeppelin, zei dat hij verwachtte dat de oorlog en de gevolgen ervan zouden leiden tot "een aanzienlijke daling van het bedrijfsvolume en de winst vóór belastingen in 2022 en daarna".

Naast de directe impact in Oekraïne zullen sancties tegen Rusland ook gevolgen hebben; “De orderportefeuille voor 2021 omvatte aanzienlijke orders voor Rusland en Oekraïne.

"Als de verwerking ervan niet kan worden gegarandeerd, wat vandaag al te voorzien is, zal dit een aanzienlijke impact hebben op de verwachte omzet en winst voor 2022".

Het bedrijf heeft maatregelen genomen om zijn 400 werknemers in Oekraïne te beschermen. Andreas Brand, voorzitter van de raad van toezicht van Zeppelin, zei dat het zeer snel had gereageerd door "crisisbeheerteams op te zetten en maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers op de grond te waarborgen en hen te ondersteunen bij hun evacuatie."

Peter Gerstmann, voorzitter van de raad van bestuur, zei dat de veiligheid van zijn werknemers en hun families op het terrein prioriteit heeft; “We helpen ze te evacueren en opgevangen te worden in andere landen.

"Ik ben bijzonder trots op ons personeelsbestand, dat vooral in deze tijd zo verenigd en solidair is met onze collega's en alle mensen in Oekraïne."

Zeppelin - die Cat vertegenwoordigt in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Oekraïne, West-Rusland en Wit-Rusland - genereerde in 2021 een omzet van € 411 miljoen in Rusland en € 152 miljoen in Oekraïne, evenals € 30 miljoen in Wit-Rusland.
De verhuuractiviteiten van Zeppelin groeiden in 2021 met 7%. (Foto: Zeppelin Rental/Action Press/Jorg Eberl)

Succesvol 2021
De crisis in Oekraïne volgt op wat een succesvol 2021 was voor Zeppelin met een omzet van € 3,7 miljard, een stijging van 13% ten opzichte van 2020. De EBITDA-winst steeg met 13% tot € 444 miljoen. Zeppelin zei dat het bedrijf sneller dan verwacht was hersteld van Covid.

De omzet in Centraal-Europa groeide met 9% tot €1,5 miljard en in Eurazië – inclusief Rusland/Oekraïne/Wit-Rusland – steeg met 30% tot €642 miljoen.

Het verhuurbedrijf van apparatuur, Zeppelin Rental, zag de omzet met 7% stijgen tot € 437 miljoen. Verhuur vertegenwoordigt nu 12% van de omzet van de Zeppelin-groep.

Zeppelin zei; “De Rental [business unit] kon haar sterke marktpositie consolideren en de omzet verhogen dankzij de goede marktomstandigheden in de bouwsector, maar ook dankzij de sterke vraag naar tijdelijke infrastructuur en verkeersbegeleidingsoplossingen.”

Het voegde toe; “De verhuursector is erg belangrijk voor Zeppelin Group; het is de op één na grootste bijdrage aan de totale inkomsten van de Groep.

“Zeppelin blijft zowel autonoom als extern groeien in deze business area en investeert verder. Onze belangrijkste focus ligt op dit moment op Zweden en Denemarken.”

NJC.© Info ZEPPELIN https://www.zeppelin.com/de-en/cat/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/03/22

Zeppelin pourrait devoir quitter la Russie et l'Ukraine

Zeppelin 1000 667Le groupe Zeppelin a déclaré qu'il s'attend à une baisse significative de ses activités en 2022 en raison de la guerre en Ukraine et qu'il pourrait bien devoir quitter la Russie et l'Ukraine.

Le concessionnaire Caterpillar basé à Munich a déclaré à Construction Europe que le pire des cas était qu'il quitterait les deux pays; « En fonction de la durée de la guerre, nous sommes actuellement en mesure de maintenir nos activités dans certaines parties de l'Ukraine et de la Russie, du moins dans une certaine mesure.

"Mais le scénario le plus probable pour Zeppelin est que nous serons forcés de sortir : soit il y aura une nationalisation, soit une incapacité à faire des affaires." Zeppelin a déclaré que ses actifs nets en Russie, en Ukraine et en Biélorussie se situaient dans la "gamme inférieure à trois chiffres du million et doivent être considérés comme risqués".

L'entreprise réalise environ 20 % de son chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards d'euros en Russie et en Ukraine.
Une pelleteuse Caterpillar 444. Zeppelin est l'un des plus grands concessionnaires Cat au monde.

Christian Dummler, directeur financier et directeur général de Zeppelin, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre et ses conséquences entraînent "une baisse significative du volume d'activité et du bénéfice avant impôts en 2022 et au-delà".

Outre l'impact direct en Ukraine, les sanctions imposées contre la Russie auront également des conséquences ; "Le carnet de commandes 2021 comprenait des commandes importantes pour la Russie et l'Ukraine.

"Si leur traitement ne peut être garanti, ce qui est déjà en partie prévisible aujourd'hui, cela impactera significativement les ventes et les résultats attendus pour 2022".

L'entreprise a pris des mesures pour protéger ses 400 employés en Ukraine. Andreas Brand, président du conseil de surveillance de Zeppelin, a déclaré avoir réagi très rapidement en "constituant des équipes de gestion de crise et en introduisant des mesures pour assurer la sécurité des employés sur le terrain, ainsi qu'en les accompagnant dans leur évacuation".

Peter Gerstmann, président du conseil d'administration, a déclaré que la sécurité de ses employés et de leurs familles sur le terrain était prioritaire ; « Nous les aidons à évacuer et à être accueillis dans d'autres pays.

"Je suis particulièrement fier de notre main-d'œuvre, qui, surtout en ce moment, est si unie et pleine de solidarité envers nos collègues et tout le peuple ukrainien."

Zeppelin - qui représente Cat en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suède, en Ukraine, dans l'ouest de la Russie et en Biélorussie - a généré des ventes de 411 millions d'euros en Russie en 2021 et de 152 millions d'euros en Ukraine, ainsi que de 30 millions d'euros en Biélorussie.
L'activité de location de Zeppelin a augmenté de 7 % en 2021. (Photo : Zeppelin Rental/Action Press/Jorg Eberl)

Succès 2021
La crise en Ukraine fait suite à une année 2021 réussie pour Zeppelin avec des ventes de 3,7 milliards d'euros en hausse de 13 % par rapport à 2020. Les bénéfices EBITDA ont augmenté de 13 % à 444 millions d'euros. Zeppelin a déclaré que l'entreprise s'était remise de Covid plus rapidement que prévu.

Les ventes en Europe centrale ont augmenté de 9 % à 1,5 milliard d'euros et en Eurasie – y compris Russie/Ukraine/Biélorussie – ont augmenté de 30 % à 642 millions d'euros.

L'activité de location de matériel, Zeppelin Rental, a vu son chiffre d'affaires progresser de 7 % à 437 millions d'euros. La location représente désormais 12% des ventes du groupe Zeppelin.

Zeppelin a dit; "La [business unit] Location a pu consolider sa position de force sur le marché et augmenter ses ventes grâce aux bonnes conditions de marché dans le secteur de la construction, mais aussi grâce à la forte demande d'infrastructures temporaires et de solutions de guidage du trafic."

il a ajouté; « L'activité de location est très importante pour Zeppelin Group ; c'est le deuxième contributeur au chiffre d'affaires global du Groupe.

« Zeppelin poursuit sa croissance organique et externe dans ce domaine d'activité et continue d'investir. Notre objectif principal est la Suède et le Danemark pour le moment.

NJC.© Info ZEPPELIN https://www.zeppelin.com/de-en/cat/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 30/03/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.